ROK 2004

UCHWAŁA Nr 187/XVI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 lipca 2004 r. W sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Woźniki

U C H W A Ł A Nr 187/XVI/2004
Rady Miejskiej w Woźnikach
Z dnia 5 lipca 2004 r
.W sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy WoźnikiNa podstawie art. 7 ust 1 i art. 18 ust.1 i art. 18 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 , z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach
Uchwala co następuje

§ 1. Przyjąć Program Rozwoju Lokalnego Gminy Woźniki w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 UCHWAŁA Nr 257/XXIII/2005
Rady Miejskiej w Woźnikach
Z dnia 28.04.2005rW sprawie zmiany uchwały Nr 187/XVI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy WoźnikiNa podstawie art. 7, ust. 1 pkt. 10 i art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

Uchwala co następuje

§ 1

W załączeniu do Uchwały Nr 187/XVI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 lipca 2004 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. W tabeli ,,zadania polegające na poprawie sytuacji w gminie Woźniki”:
1.1 W Lp. VI – Gimnazja

• Nazwa przedsięwzięcia: ,,Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach” zmienić na: Budowa hali sportowej w Woźnikach
• Orientacyjny koszt zadania- kwotę 4 000 000 PLN zmienić na 6 400 000 PLN
1.2 Dodać Lp. IX ,,Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W tabeli,, Realizacja zadań, projektów”
2.1 poz. 24 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2.2 dodać poz. 36 wg. Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


 

UCHWAŁA Nr 281/XXV/2005
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30.06.2005 r.W spawie: zmiany Uchwały Nr 187/XVI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Woźniki

 


Na podstawie art. 7, ust. 1 pkt 10 i art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

uchwala co następuje

§1


W załączniku do Uchwały Nr 187/XVI Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 lipca 2004 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. W tabeli „Zadania polegające na poprawie sytuacji w gminie Woźniki" w Lp. IX - ,,Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego"
• nazwa przedsięwzięcia: „Komputeryzacja Urzędu" zmienić na: „E-urząd w Woźnikach"
• orientacyjny koszt zadania -kwotę 380 000 PLN zmienić na 378 200 PLN

2. W tabeli „Realizacja zadań, projektów" poz. 36 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2012 08:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 684
14 listopada 2012 08:46 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_281.pdf] do dokumentu.
14 listopada 2012 08:45 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_uchwaly_nr_257.pdf] do dokumentu.
14 listopada 2012 08:44 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [program_rozwoju_lokalnego_gminy.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany