ROK 2008

UCHWAŁA Nr 213/XIX/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wyodrębnione tereny przeznaczone pod eksploatację surowców mineralnych położone w miejscowości Kamienica w gminie Woźniki

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 180, poz. 3295 z dnia 01.10.2008

 

 

 

 

Data aktu: 2008-06-26

 

Data ogłoszenia: 2008-10-01

 

Wejście w życie: 2008-11-01 

Śląsk.2008.180.3295

 

UCHWAŁA Nr 213/X1X/2008

 

Rady Miejskiej W Woźnikach

 

z dnia 26 czerwca 2008 r.


 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wyodrębnione tereny przeznaczone pod eksploatację surowców mineralnych położone w miejscowości Kamienica w gminie Wożniki*


 

(Katowice, dnia 1 października 2008 r.)


 

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 29 i art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska w Woźnikach

 

stwierdza zgodność miejscowego planu

 

zagospodarowania przestrzennego

 

z ustaleniami Studium uwarunkowań

 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki

 

uchwala:

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący wyodrębnione obszary przeznaczone pod eksploatację surowców mineralnych położone w miejscowości Kamienica w gminie Woźniki

 


Rozdział I 

 

Ustalenia ogólne


 

§ 1. 1. Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej "planem", obejmuje dwa wyodrębnione obszary położone w miejscowości Kamienica, w rejonie: terenu górniczego Kamienica Śląska IA oraz terenów górniczych Kamienica Śląska II i Kamienica Śląska III.

 

2. Granice obszarów objętych planem określone są na rysunku planu.

 

§ 2. 1. Plan składa się z integralnych części: tekstowej, stanowiącej treść niniejszej uchwały oraz części graficznej, nazywanej w niniejszej uchwale rysunkiem planu.

 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

 

1) rysunek planu w skali 1:2.000, stanowiący załącznik nr 1;

 

2) rozstrzygniecie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;

 

3) stanowisko Rady Miejskiej o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w pianie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadarł własnych gminy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń części tekstowej planu są:

 

1) ustalenia ogólne, obowiązujące w granicach obszarów objętych planem, określające:

 

a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

 

b) zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego,

 

c) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym określenie zakazów zabudowy,

 

d) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych;

 

2) ustalenia dotyczące zasad realizacji planu, określające:

 

a) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

 

b) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,

 

c) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

 

3) ustalenia szczegółowa dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, określające:

 

a) przeznaczenie terenów,

 

b) zasady i warunki zagospodarowania terenów oraz parametry kształtowania zabudowy;

 

c) zasady prowadzenia rekultywacji;

 

4) przepisy końcowe, w których określono między innymi stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

 

3. Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

 

1) granica obszarów objętych planem;

 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania;

 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

 

4) granice terenów górniczych;

 

5) symbole literowe określające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi:

 

a) PE - teren eksploatacji surowców mineralnych;

 

6) numery wyróżniające poszczególne tereny o różnych zasadach zagospodarowania, o tych samych symbolach literowych.

 

4. Ustalenia planu ze względu na brak występowania w granicach obszarów objętych planem, nie obejmują określenia:

 

1) zasad ochrony przyrody - dla obiektów i obszarów chronionych na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami);

 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - dla obiektów i obszarów chronionych Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami);

 

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

 

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów obejmujących: strefy ochrony pośredniej ujęcia wód wgłębnych, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

 

§ 4. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

 

1) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą możliwość lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym obiektów zakładu górniczego, przy czym ograniczenie to nie dotyczy lokalizacji niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej;

 

2) "przeznaczeniu podstawowym terenu" - należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające funkcję, która winna dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

 

3) "przeznaczeniu dopuszczalnym" - należy przez to rozumieć przeznaczenie określające funkcję która wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe i może z nim harmonijnie współistnieć lub możliwy na warunkach ustalonych w planie, alternatywny rodzaj jego użytkowania;

 

4) "adaptacji" - należy przez to rozumieć zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu i istniejących obiektów w dotychczasowej formie z możliwością rozbudowy i przekształceń na warunkach określonych w planie;

 

5) "wysokość obiektu" - jest to wysokość mierzona od najniższej rzędnej terenu bezpośrednio przylegającego do obiektu, do najwyższego punktu obiektu budowlanego;

 

6) "urządzeniach infrastruktury technicznej" - należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne oraz zlokalizowane nad ziemią, na ziemi lub pod ziemią urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne i telekomunikacyjne.

 

3. Użyte w niniejszej uchwale pojęcia; "złoże kopaliny", "praca geologiczna", "zakład górniczy", "teren górniczy", "koncesja na wydobywanie kopalin" odpowiadają przepisom i definicjom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami).

 


Rozdział II 

 

Ustalenia ogólne, obowiązujące w granicach obszarów objętych planem


 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 

1) wprowadza się wymóg sukcesywnej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, z wprowadzeniem na terenach poddanych rekultywacji zieleni;

 

2) w granicach obu obszarów objętych planem wprowadza się obowiązek docelowego urządzenia zespołów zieleni wysokiej: śródpolnej, przydrożnej lub nadwodnej.

 

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego:

 

1. Zagospodarowanie terenów winno uwzględniać występujące złoża kopalin, z zabezpieczeniem obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji złóż.

 

2. Projektowane wykorzystanie terenów dla potrzeb związanych z eksploatacją występujących złóż surowców mineralnych winno mieć wyłącznie charakter tymczasowy, z obowiązkiem przywrócenia po ukończeniu eksploatacji wartości przyrodniczych lub użytkowych terenów.

 

3. W trakcie prowadzonej eksploatacji wymagane zabezpieczenie środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, a prowadzona działalność nie może zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.

 

4. Oddziaływanie związane z prowadzoną eksploatacją nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego ma prawo prowadzący eksploatację.

 

5. Przy prowadzonej eksploatacji surowców wprowadza się nakaz stosowania technologii i instalacji ograniczających emisję substancji do powietrza wprowadzoną w sposób niezorganizowany.

 

6. Warunkiem rozpoczęcia eksploatacji na nowych terenach jest odpowiednia przebudowa urządzeń melioracyjnych w tym drenaż w uzgodnieniu z właściwymi służbami.

 

7. Na terenach objętych planem wprowadza się ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntu i ustala się:

 

1) zakaz odprowadzania ścieków nie oczyszczonych do gruntu i wód powierzchniowych;

 

2) zakaz składowania na terenach objętym planem, w tym w wyrobiskach poeksploatacyjnych odpadów innych niż odpadów poeksploatacyjnych (mas ziemnych i skalnych, wymienionych w § 11 ust. 2 pkt 5c niniejszej uchwały).

 

8. Nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi zawartych w przepisach odrębnych oraz wprowadza się nakaz zdjęcia całej warstwy próchnicznej gleby zalegającej pod inwestycją przy realizacji robót ziemnych, oraz jej odpowiednie zdeponowanie i przywrócenie na terenach poddawanych rekultywacji.

 

9. Przy zalesianiu i zadrzewianiu wprowadza się obowiązek stosowania rodzimych gatunków drzew i krzewów, odpowiednich do występującego podłoża gruntowego.

 

10. W ramach rekultywacji terenów wprowadza się zalecenie pozostawienia części skarp po wyrobiskach, jako elementów wzbogacających krajobraz.

 

§ 7. Określenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,

 

w tym określenie zakazów zabudowy:

 

1. Na terenach objętych planem wprowadza się zakaz realizacji stałej zabudowy, w tym związanej z prowadzoną eksploatacją, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej.

 

2. Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji:

 

a) zabudowy usługowej lub produkcyjnej nie związanej z prowadzoną eksploatacją,

 

b) baz transportowych, stacji lub magazynów paliw.

 

§ 8. Określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych:

 

1. W granicach obszarów objętych planem zlokalizowane są tereny górnicze: Kamienica Śląska IA oraz Kamienica Śląska II i III; granice tych terenów aktualne w momencie uchwalania planu są określone na rysunku planu.

 

2. Dopuszcza się zmianę granic terenów wymienionych w ust. 1 tub wyznaczenie nowych terenów górniczych, po uzyskaniu decyzji wymaganych przepisami Prawa geologicznego i górniczego.

 

3. Prowadzenie prac geologicznych I robót górniczych oraz zagospodarowanie terenów w granicach ustanowionych terenów górniczych, zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego.

 

§ 9. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

 

1. Powiązanie obszarów objętych planem z układem zewnętrznym zapewniają Istniejące drogi polne włączone do drogi powiatowej Kamienica - Kamieńskie Młyny oraz do drogi wojewódzkiej nr 908.

 

2. W granicach obszarów objętych planem występują drogi wewnętrzne: zakładowe, nie wydzielone geodezyjnie, o charakterze tymczasowym, będące elementami funkcjonujących zakładów górniczych oraz wydzielone geodezyjnie drogi dojazdowe do pól.

 

3. Dopuszcza się uzupełnienie istniejącego układu komunikacyjnego o odcinki dróg zakładowych, o charakterze tymczasowym, służących prowadzenia eksploatacji kopalin.

 

4. Po zakończonej rekultywacji, wymagana w niezbędnym zakresie realizacja dróg wewnętrznych, zapewniających dojazd do pól, z uwzględnieniem zagospodarowania terenów po rekultywacji.

 

5. Parametry projektowanych dróg wewnętrznych (zakładowych i dojazdowych do pól) winny zapewniać dostęp do drogi publicznej odpowiedni do przeznaczenia terenów i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach odrębnych:

 

1) budowa dróg jedno jezdniowych, o szerokości jezdni nie mniejszej niż określona w przepisach z zakresu Prawa budowlanego oraz w przepisach dotyczących dróg pożarowych;

 

2) dopuszcza się budowę dróg jednoprzestrzennych, bez wyodrębnionej jezdni i chodników:

 

3) włączenie do dróg publicznych na zasadach określonych przez zarządcę drogi.

 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wiąże się z koniecznością realizacji stałych miejsc parkingowych w granicach terenu inwestycji.

 

§ 10. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

 

1. Ustala się obsługę terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania, z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem realizacji sieci tymczasowych.

 

2. Ustala się, dla obsługi istniejącej i projektowanej działalności, następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

 

1) zaopatrzenie w wodę:

 

a) zaopatrzenia w wodę dla celów socjalno-bytowych z przenośnych pojemników lub własnego ujęcia,

 

b) dla potrzeb technologicznych - wykorzystanie wody z istniejących zbiorników wodnych w obiegu zamkniętym,

 

c) dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wód podziemnych, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach prawa wodnego oraz prawa geologicznego i górniczego,

 

d) wprowadza się wymóg zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenie pożaru, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

2) odprowadzenie ścieków:

 

a) gromadzenie ścieków o charakterze socjalno-bytowym w przenośnych urządzeniach i pojemnikach, z wywozem do oczyszczalni ścieków,

 

b) nie przewiduje się ścieków produkcyjnych.

 

3) odprowadzenie wód opadowych:

 

a) na własny teren nieutwardzony; rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód opadowych muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników,

 

b) nadmiar wód opadowych odprowadzany do rowów melioracyjnych.

 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejącej sieci i realizację niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych o charakterze stałym lub tymczasowym, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym,

 

5) postępowanie z odpadami - zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu wymaganych decyzji:

 

a) odpady socjalno-bytowe gromadzone w szczelnych pojemnikach i okresowo wywożone na urządzone składowisko odpadów komunalnych,

 

b) w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych wprowadza się obowiązek ich selektywnego gromadzenia w odpowiednio wydzielonych miejscach, z użyciem pojemników i przekazywanie podmiotom posiadającym właściwe zezwolenie na prowadzenie działalności w/z gospodarowania tymi odpadami,

 

c) odpady inne niż niebezpieczne powstałe w związku z prowadzoną eksploatacją i przeróbką kopaliny (w tym: odpady żwiru, skał, piasków, iłów, inne odpady powstałe przy płukaniu i czyszczeniu kopalin) winne być wykorzystane przy prowadzeniu eksploatacji i rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych m.in. do budowy dróg zakładowych, umocnienia pasów ochronnych wyrobiska, umocnienia skarp i dna wyrobiska, niwelacji wyrobiska.

 

§ 11. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

 

1) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek ewidencyjnych powinna wynosić 0,30ha;

 

2) dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni:

 

a) wyłącznie na poszerzenie działek sąsiadujących lub dla regulacji granic,

 

b) w celu wyznaczenia dróg wewnętrznych, rowów melioracyjnych lub działek dla obsługi urządzeń infrastruktury technicznej.

 

3) Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wymaganej szerokości frontu działki lub przebiegu projektowanych granic działek ewidencyjnych.

 

§ 12. Ustala się następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

 

1. Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z warunkami określonymi w ustaleniach niniejszego planu, mogą one być wykorzystywane w sposób tymczasowy.

 

2. Tereny położone poza granicami ustanowionych terenów górniczych winny być zagospodarowane w sposób umożliwiający prowadzenie eksploatacji występujących złóż piaskowo-żwirowych.

 


Rozdział III 

 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania


 

§ 13. 1. Przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu wyodrębnionych terenów może towarzyszyć, jeżeli ustalenia szczegółowe tego nie wykluczają, następujące przeznaczenie uzupełniające:

 

1) niezbędne dla funkcjonowania zakładów górniczych obiekty o charakterze tymczasowym: zapiecze socjalne, budynki gospodarcze, magazynowe oraz urządzenia techniczne,

 

2) tereny zieleni i budowie integralnie związane z funkcją terenu ustaloną w planie.

 

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PE i 2PE - tereny eksploatacji surowców mineralnych - ustala się:

 

1) Przeznaczenie podstawowe;

 

a) prowadzenie powierzchniowej eksploatacji złóż kopalin pospolitych (złóż żwirowych i żwirowo-piaskowych) metodą odkrywkową (zdjęcie nadkładu, eksploatacja systemem ścianowym, zbierakowym, przerób i płukanie kopaliny), bez konieczności tworzenia filarów ochronnych,

 

b) obiekty zakładu górniczego (wyrobisko, obiekty budowlane i technologiczne, obiekty i urządzenia przeróbcze);

 

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

 

a) tereny rolne, leśne, tereny zieleni niskiej i wysokiej, tereny zbiorników wodnych,

 

b) zwałowiska nadkładu i utworów gliniasto-ilastych, zbiornik osadowy wód popłuczkowych,

 

c) urządzenia infrastruktury technicznej;

 

3) Wyklucza się lokalizację obiektów budowlanych o funkcjach nie dopuszczonych w pkt 1 i 2;

 

4) Zasady i warunki zagospodarowania terenu oraz parametry kształtowania zabudowy:

 

a) adaptuje się istniejące zakłady górnicze; prowadzenie eksploatacji w granicach ustanowionych terenów górniczych zgodnie z posiadanymi koncesjami,

 

b) tereny położone poza granicami ustanowionych terenów górniczych, dopuszcza się do:

 

– wykorzystania w sposób dotychczasowy, jako terenu rolnego,

 

– wykorzystania dla potrzeb prowadzonej eksploatacji na nieruchomościach sąsiednich, jako miejsce czasowego składowania nadkładu i utworów gliniasto-ilastych,

 

– eksploatacji występujących w graniach tych terenów złóż, po uzyskaniu decyzji i koncesji wymaganych przepisami prawa geologicznego i górniczego,

 

c) wymagane utworzenie pasów ochronnych wyrobiska, zgodnie z obowiązującymi normami,

 

d) dno wyrobiska powyżej zwierciadła wód podziemnych,

 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej drogi,

 

f) obiekty zakładu górniczego o charakterze tymczasowym, przewidziane do likwidacji po zakończeniu eksploatacji złoża,

 

g) gabaryty projektowanej zabudowy (szerokość elewacji frontowej, powierzchni zabudowy, geometria dachów) - w dostosowaniu do wymagań technologicznych zakładu górniczego),

 

h) wysokość obiektów budowlanych: dla budynków do 12,0m, dla budowli do 30,0m;

 

5) Określa się następujące zasady prowadzenia rekultywacji;

 

a) prowadzenie rekultywacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 121 poz. 1268 z późniejszymi zmianami), oraz zasadami określonymi w przepisach Prawa geologicznego i górniczego,

 

b) prowadzenie rekultywacji w granicach ustanowionych terenów górniczych zgodnie z posiadanymi decyzjami,

 

c) docelowo wymagane pełne przywrócenie gruntów zdewastowanych wartości użytkowych poprzez:

 

– właściwe ukształtowanie rzeźby terenu (złagodzenie i umocnienie skarp oraz dna wyrobiska), oraz przeprowadzenie innych prac umożliwiających wykonanie zbiornika wodnego bezodpływowego w granicach terenu oznaczonego symbolem 1PE,

 

– właściwe ukształtowanie rzeźby terenu (złagodzenie i umocnienie skarp), częściową niwelacja terenu oraz przeprowadzenie innych prac umożliwiających przywrócenie do produkcji rolnej w granicach terenu oznaczonego symbolem 2PE,

 

– wprowadzenie w granicach terenów 1PE i 2PE terenów zieleni (niskiej, zadrzewień, zalesień),

 

d) do prowadzonej rekultywacji wymagane wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych (innych niż niebezpieczne) oraz nadkładu,

 


Rozdział V 

 

Przepisy końcowe


 

§ 15. Wysokość stawek, służących naliczeniu jednorazowej opłaty pobieranej przez Burmistrza Miasta Woźniki z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, w przypadku ich zbycia przez właścicieli lub użytkowników wieczystych, określonych w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości, ustala się na 30% - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami IPE/IIPE

 

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Woźniki.

 

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na: tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Woźniki.

 

§ 18. Uchwala wchodzi w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 15:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 822
22 czerwca 2015 14:10 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2012 14:59 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
25 października 2012 15:59 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_i_3.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany