ROK 2009

UCHWAŁA NR 358/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 15, poz. 257 z dnia 02.02.2010

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=43812

 

 

Data aktu: 2009-12-10

 

Data ogłoszenia: 2010-02-02

 

Wejście w życie: 2010-02-17


 

Śląsk.2010.15.257

UCHWAŁA  NR  358/XXXIV/2009

RADY  MIEJSKIEJ  W  WOŹNIKACH

z dnia 10 grudnia 2009 roku

 

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

 

 

    Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami), art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami)  oraz art. 90 ust. 4 w związku z ust 2a – 2c,  3  -3g  ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (j.t Dz.U.z 2004 Nr 256 poz 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

 

§  1.

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)             Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Woźniki,

2)            Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Woźnik,

3)            Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę podstawową, gimnazjum i przedszkole niepubliczne na terenie Gminy Woźniki ubiegającą się o udzielenie dotacji z budżetu gminy,

4)            Dotacji – należy przez to rozumieć dotację udzieloną  przez Gminę Woźniki szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu niepublicznemu na podstawie art.90 ust. 2a i  2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.),

5)            Szkole podstawowej – należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę podstawową działającą na terenie Gminy Woźniki,

6)            Gimnazjum - należy przez to rozumieć niepubliczne gimnazjum działające na terenie Gminy Woźniki,

7)            Przedszkolu - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole działające na terenie Gminy Woźniki,

8)             

 

§  2.

 

 1. Gmina udziela dotacji z budżetu na prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej oraz przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 może być udzielona pod warunkiem, że Wnioskodawca złoży pisemny wniosek i poda planowana liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wraz z kopią informacji z SIO , sporządzonej na dzień 10 września danego roku (wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały).

 

 

§  3.

 

 1. Szkole podstawowej i gimnazjum przysługuje dotacja  z budżetu Gminy na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Woźniki.
 2.  Wysokość kwoty przypadającej na jednego ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum przewidzianej w części subwencji oświatowej otrzymywanej przez gminę  ustala się na podstawie metryczki otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającej dane  kalkulacyjne przyjęte do obliczania części oświatowej subwencji ogólnej obowiązujące w roku udzielania dotacji.  Za podstawę obliczania wysokości dotacji przyjmuje się: liczbę uczniów statystycznych zgłoszonych przez podmiot prowadzący szkołę przeliczona przez zastosowanie wag dla występujących w tej szkole kategorii uczniów. Uzyskana w ten sposób liczba uczniów przeliczeniowych przemnożona jest przez finansowy standard podziału subwencji oznaczony w „ metryczce” symbolem A.

Jeżeli uczeń kwalifikuje się do różnych wag przeliczeniowych, to są one sumowane.

 1. Do czasu otrzymania metryczki o której mowa w ust. 2 na dany rok, dotacja obliczana jest na podstawie wag przeliczeniowych i standardu A z roku poprzedniego.
 2.  W miesiącu następującym po miesiącu otrzymania metryczki zostanie dokonana korekta przyznanej dotacji, uwzględniająca ustalone wagi kalkulacyjne dla wybranych kategorii uczniów oraz finansowy standard A.

 

§  4.

 

 1. Przedszkolu przysługuje dotacja na jednego ucznia w wysokości 75% kosztów, obliczonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Woźniki w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
 2. Oddziałowi przedszkolnemu w niepublicznej szkole podstawowej  przysługuje dotacja z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków  bieżących, ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Woźniki w przeliczeniu na jednego ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego  w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
 3. Wydatki bieżące, o których mowa w ust 1 i 2 nie obejmują wydatków na remonty.

 

§  5.

 

Zmiana sposobu obliczania dotacji może nastąpić w przypadku wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej istotnych zmian w zasadach naliczania części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

 

§  6.

 

 1. Wniosek, o którym mowa w §  2 ust.2  powinien określać:

      a) wnioskodawcę,

      b) numer zaświadczenia i data wpisu do ewidencji szkół niepublicznych,

      c) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,

      d) planowaną liczbę uczniów

       e) numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazana dotacja.

       f) zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Woźnikach o zmianach  zachodzących w liczbie uczniów szkoły, a w przypadku oddziału przedszkolnego oraz przedszkola zobowiązanie powinno zawierać również dane o zmianach zachodzących w ogólnej liczbie uczniów oraz uczniów będących mieszkańcami innej gminy. Wzór określa załącznik Nr 1.

 1. Niezachowanie przez Wnioskodawcę terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 skutkuje niezaplanowaniem kwoty dotacji dla szkoły podstawowej, gimnazjum, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej i przedszkola w budżecie Gminy i odmowę jej udzielenia.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do składania Burmistrzowi do 10 dnia każdego miesiąca pisemnej informacji o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego (zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały)

 

§  7.

 

 1. Dotacje przekazywane będą w miesięcznych transzach w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów, ustalonej na podstawie informacji, o których mowa   w §  6 ust 1 i 3.
 2. Dotacja udzielona szkole lub innej placówce niepublicznej ulega zmianie w ciągu roku budżetowego w przypadku zmiany faktycznego stanu liczebnego uczniów w stosunku do liczby przyjętej do obliczenia wysokości dotacji.
 3.  Brak informacji wskazanej w ust. 2 lub informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowipodstawę do wstrzymania wypłaty kolejnej części dotacji.

4.    Podmiot prowadzący szkołę sporządza i przekazuje do Urzędu Miejskiego w Woźnikach co miesiąc, poczynając od przekazania pierwszej  części dotacji, nie później niż do dnia 10 następnego miesiąca rozliczenie otrzymanej dotacji.

Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3.

5. Kwota nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji miesięcznej będzie odpowiednio uwzględniana w wysokości dotacji przekazywanej na następny miesiąc.

6.    Ujawnienie faktu pobierania dotacji:

 

1)        za dany miesiąc nienależnej lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w  wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej liczonymi od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania,

 

2)            wydatkowania  niezgodnego z zasadami udzielania i rozliczania  dotacji  ustalonej  na podstawie niniejszej uchwały podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej liczonymi od dnia przekazania dotacji  z budżetu gminy.

 

7.      Dotacja  udzielona jednostce może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie  wydatków bieżących .

 

8. Kwota dotacji udzielona w roku budżetowym podlega rozliczeniu poprzez  przedstawienie przez organ (osobę) prowadzący do dnia 20 stycznia  następnego roku budżetowego informacji:

               1)    o faktycznej ilości uczniów w każdym miesiącu roku kalendarzowego

               2)     rocznej o kosztach kwalifikowanych poniesionych w roku kalendarzowym ze

                 środków przekazanej dotacji , w formie określonej w załączniku nr 4 do niniejszej

                  uchwały”

 

§ 8

 

       1. Jednostka otrzymująca dotację  w myśl przepisów uchwały może zostać    skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o liczbie uczniów oraz danych o wykorzystaniu dotacji.

        2. Osoby upoważnione przez Burmistrza do przeprowadzenia kontroli mają  prawo wstępu do pomieszczeń jednostki, wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

         3. Osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za  zgodność z oryginałem przez osobę prowadzącą jednostkę lub osobę występującą w imieniu organu prowadzącego jednostkę

         4. Podstawa do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie od  Burmistrza określające:

             - imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę

             - nazwę jednostki kontrolowanej

             - zakres przedmiotowy kontroli i jej czas trwania

         5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół w 2 egzemplarzach po 1 dla Burmistrza i organu (osoby) prowadzącego jednostkę

        6.  Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do jednostki może być skierowane  wystąpienie pokontrolne dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości.

       7. Od wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od daty jego doręczenia organ prowadzący jednostkę może skierować zastrzeżenia do Burmistrza. Podstawą  zastrzeżeń może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie  interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu  pokontrolnym.

       8. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz powiadamia organ (osobę) prowadzący w  terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzeżeń.

 

§  9.

 

Traci moc :

-   uchwała Nr  268/XXIV/2008  Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom o uprawnieniach szkół publicznych

- uchwała Nr 352/XXXII/2009 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 268/XXXIV/2008 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom o uprawnieniach szkół publicznych.

 

§  10.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§  11.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 763
03 lipca 2015 14:59 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2012 14:41 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
25 października 2012 12:24 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany