ROK 2009

UCHWAŁA Nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym”

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 69, poz. 1547 z dnia 27.04.2009

 

Data aktu: 2009-03-30

Data ogłoszenia: 2009-04-27

Wejście w życie: 2009-05-12

 

 

Śląsk.2009.69.1547

 

Uchwała Nr  295/XXVI/2009

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia  30 marca 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym”

 

      Działająca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust.6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj.Dz.U.z 2006r. Nr 97, poz.674), oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego  nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do  wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r., Nr 22 poz.181, z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

 

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje

 

§ 1

 

Uchwalić „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

                                                       

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

 

 

 

 

  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady  Miejskiej w Woźnikach Nr 295/XXVI2009 z dnia  30 marca 2009 r.  

 

 

Regulamin

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Woźniki jest organem prowadzącym

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin określa:

1)     szczegółowe warunki przyznania dodatku za wysługę lat,

2)     wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

3)     szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4)     wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nagród,

5) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Woźniki.

Rozdział II

Postanowienia szczegółowe

 

§ 2. Dodatek za wysługę lat

 

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.

 

 

§ 3. Dodatek motywacyjny

 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1)     uzyskiwanie znaczących osiągnięć uczniów  w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz    

               warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć edukacyjnych.

          W klasach powyżej III osiągnięcia potwierdzone są wynikami klasyfikacji lub  

          promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów,
     b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach   

         działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,

2)     uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności:
a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez   

          kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie  

          własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i                       

               społecznych,
           b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we  

               współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji,  

              patologiom i uzależnieniom,
          c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z  uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

3)     stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

4)     zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności:
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w  sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych  

    organizacji uczniowskich działających w szkole,
d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i  pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,
e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

5)     jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych

          obowiązków,
      b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
      c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
      d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy  dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
      e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
      f)  rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
      g) przestrzeganie dyscypliny pracy.

      6)  realizacja w szkole zadań edukacyjnych, wynikających  przyjętych przez   organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej;

            a) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych   i pozaszkolnych,

            b) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły .

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły – maksymalnie do wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli, a dla dyrektora szkoły – Burmistrz, maksymalnie do 20%  wynagrodzenia zasadniczego . na poszczególnych  stopniach awansu zawodowego nauczycieli

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i  nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

 

 

§ 4. Dodatek funkcyjny

 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska lub funkcje określone w rozporządzeniu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w zamieszczonej w niniejszym paragrafie tabeli.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Burmistrz w granicach stawek określonych w tabeli uwzględniając m. in. wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną oraz liczbę stanowisk kierowniczych w placówce.

 

Tabela dodatków funkcyjnych

 

                                              

Lp.

STANOWISKO

Stawka dodatku funkcyjnego

(miesięcznie w złotych)

1.

Dyrektor przedszkola czynnego do i ponad 5 godzin dziennie

 

od  400,00

2.

Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów

 

od  500,00

3.

Dyrektor szkoły liczącej  8 i więcej oddziałów

od  600,00

4.

Opiekun stażu

40,00

5.

Wychowawca klasy/oddziału;

- do 16 uczniów

- od 17 do 25 uczniów

- powyżej 25 uczniów

 

30,00

45,00

55,00

 

3. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

 

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w:

- w okresie , w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,

- w czasie urlopu dla poratowania zdrowia i stanu nieczynnego,

- w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub opieką nad chorym członkiem rodziny.

 

 

§ 5. Dodatek za warunki pracy

 

1. Nauczycielom przysługuje  dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia MENiS z dnia 21 stycznia 2005 r. (Dz. U. nr 22, poz. 181 z późn. zm.)

 

2. Nauczycielom przysługuje dodatek  w wysokości:

1) 25% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom:

 

a) prowadzącym zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim

b) prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

 

3. 18% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych.

 

4. Dodatek za warunki pracy, przysługuje  w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenia liczone jak za okres urlopy wypoczynkowego.

 

5.Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel któremu powierzono stanowiska kierownicze, realizuje w warunkach trudnych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

 

 

§ 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych realizowanych w ramach godzin.

 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 , ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej liczy się za pełną godzinę.

 

3. Dla ustalenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia -  za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art.42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu , nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 

§ 7. Nagrody za specjalnego funduszu nagród

 

1. Nauczycielom przysługują nagrody zgodnie z postanowieniami art. 49, ust. 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.

 

2.Nauczycielowi ze specjalnego funduszu nagród nauczycieli, o którym mowa w art. 49, ust. 1. pkt 1 Karty Nauczyciela – można przyznać:

 

   1) Nagrodę Dyrektora

   2) Nagrodę Burmistrza

3. Wysokość nagrody, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi od 50% do 100% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

4. Wysokość nagrody, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynosi od 50% do 100% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

 

5.Nagrody przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

 

§ 8. Dodatek mieszkaniowy

 

1.  Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w szkołach prowadzonych przez gminę Woźniki, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany dalej „dodatkiem”, wypłacony co miesiąc w wysokości;

 

a) 21 złotych – dla 1 osoby,

b) 26 złotych – dla 2 osób,

c) 33 złotych – dla 3osób,

d) 40 złotych – dla 4 i więcej osób

 

2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, nauczyciel otrzymujący dodatek, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – organ prowadzący szkołę. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

3. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim na stałe, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie m wypłacał dodatek

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę w szkole będącej podstawowym miejscem pracy.

6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

a) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

8. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Burmistrz.

9. Dodatek przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.

 


Dz.Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 798 z dnia 02.02.2018

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=751012

 

 Uchwała Nr 323/XXXIV/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia 29 stycznia 2018 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

 

Rada Miejska w Woźnikach
uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

 

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym” wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1 uchyla się pkt 5;

 

2) w § 4 ust. 2 - Tabela dodatków funkcyjnych otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały;

 

3) uchyla się § 8.

 

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianom.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

 

Załącznik do Uchwały Nr 323/XXXIV/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 stycznia 2018 r.

 

Tabela dodatków funkcyjnych

 

Lp.

STANOWISKO

Stawka dodatku funkcyjnego

(miesięcznie w złotych - od )

Stawka dodatku funkcyjnego

(miesięcznie w złotych - do)


1.


Dyrektor przedszkola czynnego do i ponad 5 godzin dziennie 700,00


1000,00


2.


Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów 800,00


1200,00


3.


Dyrektor szkoły liczącej  8 i więcej oddziałów


 

900,00


1500,00


4.


Wicedyrektor szkoły700,00


1100,00


5.


Opiekun stażu70,00

 


6.


Wychowawca klasy/oddziału;

- do 16 uczniów

- od 17 do 25 uczniów

- powyżej 25 uczniów


 


65,00

85,00

100,00

 

 

 


 

Dz.Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 6289 z dnia 13.09.2019

 

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=1187813


Uchwała Nr 85/VIII/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 11 września 2019 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym” zmienionej Uchwałą Nr 323/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 stycznia 2018 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309), w związku z art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt. 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym” zmienionej Uchwałą Nr 323/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 stycznia 2018r., w tabeli dodatków funkcyjnych skreśla się dotychczasową treść pkt 6 i wprowadza się nową w brzmieniu:

„- sprawowanie obowiązków nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym – 300,00 zł

- sprawowanie funkcji wychowawcy klasy – 300,00 zł”.


§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 804
18 września 2019 10:56 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 09:11 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_85viii2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 09:11 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany