ROK 2010

UCHWAŁA Nr 403/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 marca 2010 r w sprawie: uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 100, poz. 1634 z dnia 04.06.2010

 http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=68638

 

 

Data aktu: 2010-03-29

 Data ogłoszenia: 2010-06-04

 Wejście w życie: 2010-07-05


Śląsk.2010.100.1634

 

UCHWAŁA Nr 403/XXXVIII/2010

 RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 z dnia 29 marca 2010 r.

 

w sprawie uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki

 

(Katowice, dnia 4 czerwca 2010 r.)

 

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27 i 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Woźnikach stwierdza zgodność zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki i uchwala: zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki zatwierdzonego uchwałą Nr 234/XXI/04 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2004 r. w miejscowościach Woźniki i Piasek.

 

Rozdział I 

 Przepisy ogólne

 

§ 1. 1. Dokonuje się w planie następujących zmian:

1) wprowadzenie w Woźnikach (Dyrdy) przy ul. Piaskowej w miejscu planowanego cmentarza, parkingu i usług - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) zmiana układu dróg wewnętrznych w Woźnikach (Dyrdy) przy ul.Górniczej,

3) zmiana przeznaczenia enklaw rolnych w Woźnikach (Dyrdy) przy ul. Podleśnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

4) przeznaczenie fragmentu łąki w Piasku pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

5) zmianę przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na usługi i handel w Woźnikach przy ul.Dworcowej.

2. Granice obszarów objętych przystąpieniem do opracowania zmian planu zostały określone na kopiach rysunku planu zatwierdzonego uchwałą Nr 234/XXI/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. a stanowią one załączniki graficzne Nr 1 - 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w planie jest określenie:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) zasad ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego i wymogów kształtowania przestrzeni publicznej,

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

5) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

7) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów,

8) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu.

2. Na obszarze objętym planem z uwagi na ograniczony zakres zmian: brak przesłanek do określenia ochrony dóbr kultury współczesnej i ustaleń wymienionych w art.15 ust. 2, pkt. 7, 8, 9 oraz w ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 3. 1. Plan składa się z części tekstowej, stanowiącej treść uchwały oraz części graficznej, zwanej dalej rysunkiem planu.

2. Rysunek planu sporządzony w skali 1:2 000 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. Z uwagi na skalę opracowania i położenie, plan składa się z oddzielnych rysunków dla poszczególnych fragmentów terenu oznaczonych Nr 1 - 5.

3. Dla planu obowiązują ustalenia:

1) tekstowe, stanowiące treść niniejszej uchwały;

2) graficzne, określone na rysunku planu, obejmujące następujące oznaczenia:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) symbole literowe i graficzne określające przeznaczenie i użytkowanie terenów,

e) stref konserwatorskich.

§ 4. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Woźnikach,

3) miejscowości - należy przez to rozumieć tereny obecnego i planowanego zainwestowania obejmujące jednostki osadnicze mieszczące się na rysunku planu w granicach objętych uchwałą o przystąpieniu do opracowania planu, przy czym dla orientacji podano także w nawiasie dawną nazwę jednostki,

4) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

5) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali 1: 2 000 zawierającej w swej treści granice władania i przeznaczenia terenu oraz inne ustalenia planu,

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć funkcję przeważającą na danym terenie,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy rozumieć przez to istniejący lub określony w planie sposób użytkowania nieruchomości lub ich części, który uzupełnia przeznaczenia podstawowe albo może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na warunkach określonych w planie,

8) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9) uciążliwości oddziaływania, należy przez to rozumieć zagrożenia jakie może wywołać funkcjonowanie danego obiektu czy urządzenia w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód i ziemi hałasu i szkodliwego promieniowania, drgań,

10) skrót WKZ - oznacza odpowiednie służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

11) wskaźnik intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć proporcję powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych obiektu do powierzchni terenu przeznaczonego do jego realizacji i funkcjonowania,

12) powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć tereny ogródków i sadów przydomowych, zieleń izolacyjna i dekoracyjna, trawniki, klomby, żywopłoty itp.

13) maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najwyżej położonym elementem dachu, kalenicą a poziomem terenu,

14) infrastrukturę techniczną - należy przez to rozumieć sieci wodociągowe kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe oraz kable i nadziemne przewody energetyczne, telekomunikacyjne, także drogi wewnętrzne,

15) w przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw oraz aktów wykonawczych innych niż zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Rozdział II 

Ustalenia ogólne dla obszarów i terenów objętych planem

 

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenie postawowe wyodrębnionych obszarów i terenów o różnej funkcji i różnych zasadach zagospodarowania określonych na rysunkach planu symbolami:

N - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

U - usługi: handel, rzemiosło, gastronomia, biura, banki

UK - obiekty kultury, kościoły

Ł - łąki

KDd - drogi dojazdowe

KDw - drogi wewnętrzne

"K1" - strefa ochrony krajobrazu kulturowego

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) wprowadza się ochronę przed rozpraszaniem zabudowy, w tym szczególnie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i usługowej poprzez ograniczenie możliwości lokalizacji tej zabudowy wyłącznie do terenów określonych w planie,

2) lokalizacja zabudowy od granicy działki sąsiedniej winna być zgodna z wymogami prawa budowlanego,

3) wprowadza się wymóg zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy w stosunku do dróg i ulic określonej w ustaleniach szczegółowych i na rysunkach planu,

4) wprowadza się ograniczenia wysokości budynków oraz ustala dla nowych obiektów ogólny wymóg kształtowania formy architektonicznej i detali nawiązujących do tradycji regionu z uwzględnieniem lokalnych warunków sytuowania,

5) usytuowanie reklam winno spełniać następujące warunki:

a) zakazuje się umieszczać na ogrodzeniu posesji,

b) nie może naruszać widoczności na drogach publicznych, ani przesłaniać lub stanowić bezpośredniego tła dla znaków drogowych,

c) umieszczone na elewacji budynku:

– do wysokości 1. kondygnacji: umieszczone w układzie pionowym lub poziomym,

– powyżej 1. kondygnacji: w układzie pionowym, o wysokości maksimum jednej kondygnacji budynku i szerokości do 1,8 m zajmując maksymalnie do 20 % powierzchni elewacji,

d) dopuszcza się sytuowanie wolnostojących reklam o wysokości do 4,8 m i szerokości 1,8 m w minimalnej odległości:

– 2,0 m od linii rozgraniczających drogi publiczne,

– 15,0 m od skrzyżowania dróg,

6) planowana zabudowa i zagospodarowanie działki nie może blokować spływu wód powierzchniowych, szczególnie w przypadku zagrożenia zalewaniem terenów sąsiednich,

7) na terenach zdrenowanych obowiązuje uzgodnienie rozwiązań projektowych ze służbą melioracyjną,

8) wprowadza się ochronę urządzeń melioracyjnych, w tym szczególnie rowów z wymogami zachowania przy nich pasa gruntu szerokości min. 4,0 m dla umożliwienia przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska:

1) prowadzona działalność (usługowa, gospodarcza, rolnicza) nie może powodować emisji szkodliwej dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, nie może powodować szkody w dobrach materialnych lub pogarszać walorów estetycznych środowiska i nie może kolidować także z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska,

2) oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością (związane z emisją gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów) nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego ma prawo prowadzący działalność,

3) w związku z koniecznością ochrony terenów przed hałasem, wyznacza się dopuszczalny poziom hałasu w granicach terenów zabudowy jednorodzinnej i letniskowej,

4) wprowadza się ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:

a) wymóg podłączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,

b) zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gruntu lub wód powierzchniowych,

5) nakaz oczyszczenia przed odprowadzeniem do odbiornika wód opadowych z miejsc narażonych na zanieczyszczenia ropopochodne oraz terenów produkcyjnych, zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych,

6) na obszarach przewidzianych do objęcia kanalizacją sanitarną dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników na ścieki, jako rozwiązanie tymczasowe,

7) zakaz składowania odpadów komunalnych i produkcyjnych na obszarze gminy i ustala się zasady postępowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, w tym:

a) wprowadza się obowiązek w granicach każdej działki budowlanej urządzenia miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia i segregacji odpadów, przekazywania ich właściwym jednostkom prowadzącym ich systematyczną utylizację,

b) usuwanie odpadów stałych na urządzone składowisko odpadów komunalnych spełniające wymogi ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i kształtowania przestrzeni publicznej:

Objęty ochroną krajobrazu kulturowego jest zespół podworski, w którym obowiązuje:

1) Wymóg zachowania ukształtowanego historycznie układu przestrzennego zespołu (usytuowania obiektów, linii zabudowy i gabarytów) oraz zharmonizowania architektury w wypadku lokalizacji nowych obiektów;

2) Wymóg uzgadniania z organem właściwym w sprawach ochrony zabytków, sposobu użytkowania istniejących obiektów i terenu;

3) Postulat uczytelnienia lokalizacji nasadzeniami o tradycyjnym składzie gatunkowym.

§ 9. Ustala się następujące ogólne zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości:

1. Na terenach objętych planem nie przewiduje się scalania większych terenów gruntów, jedynie łączenie wąskich działek lub indywidualne wymiany.

2. Przy podziale nieruchomości należy przestrzegać następujących zasad:

1) zachowanie minimalnych szerokości i wielkości działek dla poszczególnych rodzajów zabudowy określonych w ustaleniach szczegółowych,

2) nowe granice winne być prowadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego w stosunku do istniejącej zabudowy,

3) należy dążyć maksymalnie do prostopadłego układu wydzielanych działek zgodnie z proponowanymi zasadami podziału określonymi na rys. planu liniami przerywanymi, z wyjątkiem luk w istniejących ciągach zabudowy skośnej,

4) każda nowa nieruchomość winna mieć dostęp bezpośredni lub pośredni przez drogę wewnętrzną o szerokości min.5 m lub ustalone notarialnie prawo przejazdu do drogi publicznej.

§ 10. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna obszarów objętych zmianami planu opiera się na układzie dróg wojewódzkich oznaczonych symbolami KDW, dróg gminnych dojazdowych KDd i dróg wewnętrznych KDw.

2) zakłada się ochronę dróg wojewódzkich - głównych przed nowymi zjazdami, za wyjątkiem luk lub uzupełnień w ciągach zabudowy i w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

3) tereny zabudowy jednorodzinnej i usług będą obsługiwane z istniejących dróg gminnych dojazdowych i dróg wewnętrznych.

§ 11. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie do istniejącej bądź przewidzianej do rozbudowy sieci wodociągowej; dopuszcza się realizację indywidualnych studni, pod warunkiem zachowania wymaganej odległości od zbiorników na ścieki i gnojowicę oraz pozytywnego wyniku badań sanitarnych.

2. Zasady odprowadzania wód opadowych:

1) wody opadowe winny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej, bądź na własny teren nieutwardzony,

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów odwadniających w sposób zabezpieczający czystość wód odbiorników pod warunkiem uzyskania wymaganych uzgodnień,

3) wody opadowe z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie, w tym terenów produkcyjnych, wymagają uprzedniego oczyszczenia do poziomu określonego w odrębnych przepisach,

4) odprowadzenie i oczyszczenie wód opadowych z terenów dróg i parkingów - zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

3. Zasady odprowadzania ścieków:

1) ścieki bytowe i komunalne winne być odprowadzane do istniejącej i planowanych na terenie gminy oczyszczalni ścieków po zbudowaniu sieci kanalizacyjnej i przepompowni,

2) do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub dla terenów będących poza zasięgiem planowanych oczyszczalni dopuszcza się stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników do okresowego gromadzenia ścieków o pojemności nie niższej niż 14 dniowe zapotrzebowanie z wywozem na najbliższą oczyszczalnię lub stosowanie indywidualnych oczyszczalni biologicznych po wykonaniu wodociągów i zaniechania korzystania ze studni kopanych,

3) odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi musi spełniać warunki określone w przepisach szczególnych.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną zakłada się poprzez rozbudowę linii napowietrznych lub kablowych zgodnie z koncepcją zasilania uzgodnioną z Zakładem Energetycznym w oparciu o istniejące bądź planowane stacje transformatorowe.

5. Wprowadza się obowiązek zachowania normatywnych odległości projektowanego zainwestowania od istniejących linii napowietrznych elektroenergetycznych.

6. Zaopatrzenie w ciepło z kotłowni indywidualnych z ograniczeniem emisji poprzez stosowanie proekologicznych urządzeń grzewczych, poprzez preferowanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, oleju opałowego i ograniczanie stosowania paliw stałych.

 

Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe dla wyodrębnionych terenów

 

§ 12. 1. Tereny oznaczone na rysunkach symbolami "41- 46MN" przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, dla których ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza niż 500m2, szer. min.15m, działek bliźniaczych odpowiednio 250 m2 i 10 m szerokości,

2) ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu do 50% pow. działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, pow. biologicznie czynna min. 50%,

3) wysokość zabudowy do maks. dwóch kondygnacji nadziemnych plus poddasze mieszkalne, pod warunkiem, że wysokość budynku nie przekroczy 12 m, a istniejących nadbudowanych 13 m wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,5,

4) poziom posadowienia parteru maks. 100 cm nad poziomem terenu,

5) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci 35°- 45° z główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku, a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny. Pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach i odmianami brązu i czerwieni;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4 - 20 m od granicy pasa drogowego, nie mniej niż 6,0 m od skraju jezdni, wymogi większych odległości określono na rysunku planu,

7) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo - jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4,0 m,

8) usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej,

9) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich,

10) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,

11) wymóg zabezpieczenia min.dwóch miejsc postojowych na terenie działki,

12) w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej dla osób niepełnosprawnych oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości min. 2 stanowiska w obrębie działki od strony drogi publicznej,

13) powierzchnia użytkowa usług nie może przekroczyć 50 % powierzchni ogólnej powierzchni użytkowej,

14) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w aktualnych przepisach szczegółowych,

15) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU I.

2. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami "47U": przeznaczone są pod usługi handlowe, rzemieślnicze, gastronomię, biura, banki. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) dopuszczenie do zabudowy usługowej uzależnione jest od uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozbiórkę, bądź przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego znajdującego się w ewidencji obiektów zabytkowych w Woźnikach przy ul. Dworcowej,

2) dopuszcza się możliwość funkcji mieszkaniowej związanej z działalnością usługową,

3) wysokość zabudowy maks. do dwóch kondygnacji nadziemnych, wymagane dachy wysokie o spadkach 35°- 45°, jak w zabudowie mieszkaniowej,

4) niezbędne wydzielenie odpowiedniej liczby miejsc postojowych w zależności od liczby zatrudnionych, liczby obsługiwanych klientów - min. 1 stanowisko na 1 osobę zatrudnioną,

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - do 60% powierzchni działki, linia zabudowy min. 4,0 m od granicy wschodniej i 20 m od jezdni ul. Dworcowej,

6) wymóg wprowadzenia zieleni urządzonej min. 20 % powierzchni,

7) maksymalna wysokość obiektów jak w ust.1,

8) wprowadza się zakaz działalności mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz składowania na terenie surowców, złomu, odpadów i opakowań,

9) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU I.

3. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami "48UK" przeznaczone są pod lokalizację obiektów kultury i kościoły, dla których ustala się:

1) możliwość modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy nowych obiektów związanych z kulturą i kultem religijnym, z obiektami towarzyszącymi,

2) wymóg zapewnienia przy obiektach lub sąsiedztwie odpowiedniej liczby miejsc postojowych w ilości 1 stanowisko na 10 uczestników nabożeństw,

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU I.

4. Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolami "49Ł": przeznaczone są pod pod zieleń łęgową - obrzeża istniejących cieków wodnych:

1) ustala się wymóg zachowania istniejącej sieci rowów odwadniających z zabezpieczeniem jednostronnego pasa o szerokości min. 4,0 m dla ich konserwacji,

2) zabezpieczenie odpowiedniego dostępu do potoków, zachowanie wymaganego światła przepływu pod mostami i przepustami,

3) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach lokalizację tras infrastruktury technicznej po uzyskaniu wymaganych uzgodnień,

4) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej w odległości mniejszej niż 4 m od rowu.

5. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami "50KDd" stanowią drogi dojazdowe, dla których ustala się:

1) najmniejszą szerokość w liniach rozgraniczających winna ona wynosić 8 - 10 m, ścięcia naroży w formie trójkątów o wymiarach 5 x 5 m,

2) szerokość jezdni min. 5,0 m,

3) możliwość lokalizowania infrastruktury technicznej, znaków i urządzeń związanych z inżynierią ruchu,

4) zakaz budowy wszelkich obiektów niezwiązanych z funkcją drogi,

5) linia zabudowy ciągów ulicznych min. 6 m od skraju jezdni, nie mniej niż 4,0 m od granicy pasa drogowego, nie mniej niż ustalono na rysunku planu.

6. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami "51- 54KDw" przeznaczone są pod drogi wewnętrzne obsługujące tereny zabudowy jednorodzinnej, bądź letniskowej:

1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 5,0 m,

2) przy wlotach na drogi publiczne - ścięcia naroży min. 5,0 x 5,0 m,

3) drogi mogą być zakończone placykami, poszerzeniami wg rysunku planu, kwadratowymi o wymiarach 14 x 14 m, bądź trójkątnymi o bokach 12 m,

4) jezdnia o szerokości min. 3,5 m z mijankami lub ciąg pieszo-jezdny o szerokości min. 4,0 m,

5) powinny zapewnić możliwość lokalizacji infrastruktury technicznej.

 

Rozdział IV 

Przepisy końcowe

 

§ 13. Na terenach objętych planem zakazuje się:

1) lokalizacji obiektów niezgodnych z przeznaczeniem oraz określonymi wymogami i ograniczeniami ustalonymi w rozdziale II,

2) realizacji obiektów i urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze za wyjątkiem kanalizacji sanitarnej,

3) użytkowania terenów i obiektów w sposób mogący pogorszyć stan środowiska przyrodniczego,

4) odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych zanieczyszczonych bezpośrednio do gruntu,

5) gromadzenia, składowania i utylizacji odpadów i substancji agresywnych dla środowiska,

6) stosowania lokalnych systemów ogrzewania na paliwo stałe o niskiej sprawności poniżej 75 % i niedopuszczalnych wielkościach emisyjnych.

§ 14. Ustala się, że przygotowanie nowych terenów pod zabudowę oraz rozbudowa infrastruktury technicznej będzie następowała sukcesywnie etapami w zależności od potrzeb i wielkości ruchu budowlanego w poszczególnych miejscowościach i aktualnych możliwości finansowych gminy.

§ 15. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną zmianą planu w wysokości 30 % za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem 50KDd - gdzie stawka wynosić będzie 0 %.

§ 16. Na terenach objętych planem tracą swoją moc ustalenia wynikające z uchwały Nr 234/XXI/04 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2004 r. ogłoszonej w Dz.U.Woj.Śląskiego Nr 16 poz. 428 z 2005 r.

§ 17. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunki planu Nr 1 - 5,

2) stanowisko Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmian planu,

3) stanowisko Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Woźniki.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Woźniki.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 16:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 910
09 lipca 2015 15:19 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2015 15:12 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2012 12:42 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany