ROK 2010

UCHWAŁA Nr 422/XXXX/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 153, poz. 2498 z dnia 13.08.2010

 http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=76640

 

Data aktu: 2010-06-22

Data ogłoszenia: 2010-08-13

Wejście w życie: 2010-08-28

 

 

 

Śląsk.2010.153.2498

 

UCHWAŁA Nr 422/XXXX/2010

 RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 z dnia 22 czerwca 2010 r.

 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

 

(Katowice, dnia 13 sierpnia 2010 r.)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały pod nazwą "Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

ZAŁĄCZNIK  

 

REGULAMIN KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

§ 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stosuje się w szczególności do następujących projektów aktów prawa miejscowego:

1. Budżetu Gminy Woźniki

2. Rocznego Programu Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

3. Innych projektów aktów prawa miejscowego w następujących dziedzinach sfery zadań publicznych:

      1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

      2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

      3. działalności charytatywnej;

 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

6. ochrony i promocji zdrowia;

7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15. wypoczynku dzieci i młodzieży;

16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19. turystyki i krajoznawstwa;

20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23. ratownictwa i ochrony ludności;

24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27. promocji i organizacji wolontariatu;

28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


§ 2. Gminna Rada Sportu, powołana Zarządzeniem Burmistrza Woźnik, skupiająca przedstawicieli stowarzyszeń działających w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu opiniuje projekty aktów prawa miejscowego w formie podejmowanych przez siebie uchwał w następujących sprawach:

1. Budżetu Gminy (w dziale sport i kultura fizyczna);

2. Rocznego Programu Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi;

3. Projektów aktów prawa miejscowego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

§ 3. Miejsko - Gminny Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, skupiający przedstawicieli stowarzyszeń działających w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności opiniuje projekty aktów prawa miejscowego w formie podejmowanych przez siebie uchwał w następujących sprawach:

1. Budżetu Gminy (w dziale ochrona przeciwpożarowa i ochrona ludności);

2. Rocznego Programu Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi;

3. Projektów aktów prawa miejscowego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.


§ 4. 1. Konsultacje innych projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, które są kierowane na sesje Rady Miejskiej, odbywają się w sposób określony w niniejszym rozdziale.

2. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Woźniki oraz na tablicach ogłoszeń urzędu zamieszcza się, nie później niż na 7 dni przed terminem sesji Rady Miejskiej, informację o możliwości zgłaszania wniosków o konsultację danych projektów aktów prawa miejscowego, które mogą dotyczyć działalności statutowej organizacji.

3. Z wnioskiem o konsultację projektu aktu prawa miejscowego może wystąpić organizacja pozarządowa, której działalność statutowa obejmuje dziedzinę dotyczącą przygotowywanego aktu prawa miejscowego.

4. Wniosek składa się w formie pisemnej przez wnioskodawcę, ze wskazaniem, który projekt aktu prawa miejscowego ma być konsultowany. Wniosek składa się nie później niż na jeden dzień przed terminem sesji.

5. Organizacja pozarządowa jest zobowiązana wraz z wniesieniem wniosku, o którym mowa w ust. 4, okazać treść statutu, z którego wynika, iż działalność statutowa organizacji obejmuje dziedzinę dotyczącą projektu aktu prawa miejscowego.

6. Tryb konsultacji polega na możliwości zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących projektu aktu prawa miejscowego przez wnioskodawcę poprzez zaznaczenie we wniosku tych uwag lub propozycji.

7. Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek w wymaganym terminie, wówczas na sesji Rady Miejskiej zostaną rozpatrzone uwagi organizacji pozarządowej dotyczące danego projektu aktu prawa miejscowego.

8. Rada Miejska może wnioski organizacji pozarządowych uwzględnić lub odrzucić. O sposobie rozpatrzenia danego wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

9. Projekt aktu prawa miejscowego uważa się również za skonsultowany jeżeli do danego projektu uchwały nie wpłynęły żadne wnioski ze strony organizacji pozarządowych.

 

§ 5. Uchwały Gminnej Rady Sportu, Miejsko - Gminnego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wnioski składane przez organizacje pozarządowe nie mają charakteru wiążącego dla Rady Miejskiej.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 782
10 lipca 2015 10:46 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2015 10:40 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2012 11:46 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany