ROK 2012

UCHWAŁA Nr 257/XXI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Dz.Urz. Woj. Śl. 2013, poz. 1527 z dnia 11.02.2013

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=284037

 

Data aktu: 2012-12-28

Data ogłoszenia: 2013-02-11

Wejście w życie: 2013-02-26, 2013-07-01

 

 

 

Uchwała Nr 257/XXI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał, za kwartał, w którym powstało zobowiązanie; w terminie do 15 dnia miesiąca kończącego dany kwartał, tj.: 

1) za I kwartał do 15 marca danego roku, 

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku, 

3) za III kwartał do 15 września danego roku, 

4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku. 

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest kwartał. 

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 września 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. 

 

§ 2. Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach 


Irena Matyl

 

 


Dz.Urz. Woj. Śl. 2014, poz. 807 z dnia 10.02.2014

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=372894

 

Uchwała Nr 388/XXXI/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia 31 stycznia 2014 r.

 

 

 

zmieniająca uchwałę nr 257/XXI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1  i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. 

 

 

 

Zmienić § 1 ust. 1 uchwały nr 257/XXI/2012, który otrzymuje brzmienie:

 

„1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał za kwartał, w którym powstało zobowiązanie, w niżej wymienionych terminach, tj.:

 

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,

 

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,

 

3) za III kwartał do 15 września danego roku,

 

4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku;”.

 

 

 

§ 2. 

 

 

 

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

 

 

 

§ 3. 

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik. 

 

 

 

§ 4. 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

 


 

Dz.Urz. Woj. Śl. 2015, poz. 3175 z dnia 11.06.2015

 

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=485625

 

Uchwała Nr 63/VII/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 maja 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały nr 257/XXI/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala:


§ 1. 


Zmienić § 1 ust. 1 uchwały nr 257/XXI/2012, który otrzymuje brzmienie: Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 15 września danego roku,

4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.


§ 2. 


Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.


§ 3. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik. 


§ 4. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

 

 


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2013 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 798
13 lipca 2015 13:35 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2015 15:16 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2015 15:16 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::