ROK 2012

UCHWAŁA Nr 254/XXI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części

 

Dz.Urz. Woj. Śl. 2013, poz. 1524 z dnia 11.02.2013

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=284034

 

Data aktu: 2012-12-28

Data ogłoszenia: 2013-02-11

Wejście w życie: 2013-02-26

 

 

 

Śląsk.2013.1524

 

Uchwała Nr 254/XXI/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz., 391) 

Rada Miejska w Woźnikach 

uchwala: 

§ 1. 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełnić następujące wymagania: 

1. Złożyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w w/w zakresie. 

2. Posiadać atestowane urządzenia i sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt, które nie będą powodować zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, jak również nie będą zadawały cierpienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753). 

3. Posiadać środki transportu przeznaczone do przewozu zwierząt, spełniające wymagania zawarte w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) oraz potwierdzić posiadanie w/w środków odpowiednimi dokumentami, a w szczególności umową kupna – sprzedaży, najmu, fakturą lub dowodem rejestracyjnym pojazdu. 

4. Spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w zakresie wnioskowanego zezwolenia. 

§ 2. 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, powinien spełnić następujące wymagania: 

1. Złożyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w w/w zakresie. 

2. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1 i potwierdzić powyższe stosownym dokumentem, np. odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy itp. 

3. Posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio wydzielonymi boksami, w którym będą przebywać bezdomne zwierzęta. 

4. Posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

5. Prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym. 

6. Spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w zakresie wnioskowanego zezwolenia. 

§ 3. 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełnić następujące wymagania: 

1. Złożyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w w/w zakresie. 

2. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1 i potwierdzić powyższe stosownym dokumentem, np. odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy itp. 

3. Posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

4. Prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym. 

5. Posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem. 

6. Posiadać środki techniczne i urządzenia umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części. 

7. Spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w zakresie wnioskowanego zezwolenia. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach 


Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2013 09:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 871
13 lipca 2015 12:59 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2013 10:11 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
09 stycznia 2013 09:12 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala254xxi2012.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::