ROK 2012

UCHWAŁA Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

Dz.U.Woj. Śl. Nr 2012 poz. 1926 z 10.05.2012

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=216972

 

Data aktu: 2012-03-30

Data ogłoszenia: 2012-05-10

Wejście w życie: 2012-05-25

 

Uchwała Nr 159/XIV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnikach 

Na podstawie art 42 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz 654 z późniejszymi zmianami) oraz art 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach uchwala 

§ 1. Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnkach nadaje się statut w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach: 

1. Nr 304/XXVII/2005 z dnia 29 września 2005 w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach. 

2. Nr 165/XIV/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVII/2005. 

3. Nr 193/XXII/2008 z dnia 28 lutego 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVII/2005. 

4. Nr 305/XXVII/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVII/2005. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach 


Irena Matyl

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 159/XIV/2012  
Rady Miejskiej w Woźnikach  
z dnia 30 marca 2012 r.  

Statut Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach 

 

§ 1. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach zwany dalej „Zespołem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym pod firmą: „Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach” 

 

§ 2. Zespół działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

2. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

3. Niniejszego statutu. 

 

§ 3. 1. Podmiotem tworzącym Zespołu jest Rada Miejska w Woźnikach. 

2. Nadzór nad zakładem sprawuje Rada Miejska w Woźnikach. 

3. Kontrolę nad zakładem w zakresie określonym w art. 118 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej sprawuje Wojewoda Śląski. 

 

§ 4. Siedziba Zespołu mieści się w Woźnikach przy ulicy Dworcowej 21. 

 

§ 5. Obszar działania obejmuje Miasto i Gminę Woźniki oraz Gminę Starcza. 

 

§ 6. 1. Zespół podlega wpisowi do Rejestru Podmiotów Wykonujących działalność leczniczą oraz innych odpowiednich rejestrów stosownie do prowadzonej działalności. 

2. Zespół uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy. 

 

§ 7. Celem Zespołu jest udzielanie ludności ambulatoryjnych świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz medycyny pracy. 

 

§ 8. 1. Do zadań Zespołu należy: 

1)Udzielanie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej: 

a) Zabiegi pielęgniarskie i środowiskowa opieka pielęgniarska; 

b) Szczepienia ochronne i promocja zdrowia. 

2)Udzielanie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie: 

a) Ginekologii i położnictwa; 

b) Stomatologii; 

c) Rehabilitacji leczniczej w tym fizykoterapii; 

d) Chirurgii ogólnej; 

e) Zdrowia psychicznego; 

f) Diabetologii; 

g) Laryngologii; 

h) Dermatologii; 

i) Świadczenie usług w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego. 

3)Medycyna szkolna. 

4)Wykonywanie badań diagnostycznych: USG i analityki medycznej. 

5)Wykonywanie badań profilaktycznych. 

6)Wykonywanie badań kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy. 

7)Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym orzekanie o czasowej niezdolności do pracy. 

8)Świadczenie usług w ramach długoterminowej opieki domowej. 

2. Uprawnionymi do korzystania z usług Zespołu są: 

1)Osoby zdeklarowane na obszarze działania Zespołu; 

2)Osoby zdeklarowane poza obszarem działania Zespołu zgłaszające się w celu otrzymania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia; 

3)Osoby uprawnione na podstawie odrębnych umów. 

3. Cele i zadania Zespół realizuje na bazie posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętowych i finansowych. 

 

§ 9. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1)Ośrodek Zdrowia w Kamienicy - ul. Częstochowska 5 

2)Ośrodek Zdrowia w Woźnikach - ul. Dworcowa 21 

3)Ośrodek Zdrowia w Starczy - ul. Zdrowa 3 

2. Strukturę organizacyjną przedstawia załącznik nr 1 do Statutu. 

 

§ 10. Organami Zespołu są: 

1. Dyrektor, 

2. Rada Społeczna. 

 

§ 11. 1. Podmiot tworzący zawiera z Dyrektorem umowę cywillnoprawną po rozstrzygniętym konkursie na stanowisko zgodnie z art 49 ustawy o działalności leczniczej. 

2. Dyrektor stoi na czele Zespołu, kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz. 

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

 

§ 12. Dyrektor może kierować zakładem przy pomocy z-cy – kierownika ds. lecznictwa. 

 

§ 13. 1. Przy Zespole działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Woźnikach oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu. 

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata. 

3. Rada Społeczna wyraża swoje decyzje, wnioski i opinie w formie uchwały. 

4. Przewodniczący i członkowie Rady Społecznej wykonują swoje funkcje osobiście. 

5. Rada Społeczna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

6. Rada Społeczna działa na podstawie ustawy o działalności leczniczej, niniejszego statutu oraz zatwierdzonego przez Radę Miejską regulaminu, który określa w szczególności: sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb jej pracy, sposób podejmowania prawomocnych uchwał. 

7. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie – Rada Miejska w Woźnikach. 

8. Członkowie Rady podlegają odwołaniu z Rady przed upływem kadencji w następujących przypadkach: 

1)Zatrudnienia tej osoby w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, 

2)Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 

3)Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo nieumyślne przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu, działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów, 

4)Podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać w sprzeczności z interesami Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach lub/i podmiotu tworzącego. 

9. Obsługę kancelaryjną Rady Społecznej zapewnia Przewodniczący. 

 

§ 14. W skład Rady Społecznej zespołu wchodzi Burmistrz Woźnik jako przewodniczący oraz co najmniej 8 członków. 

 

§ 15. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy: 

1)Dyrektor zakładu, 

2)Przedstawiciele organizacji związkowych działających w zakładzie. 

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych oraz inne zaproszone osoby. 

 

§ 16. Do zadań rady społecznej należy: 

1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: 

1)zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, 

2)związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 

3)przyznawania Dyrektorowi nagród, 

4)rozwiązania umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem, 

5)regulaminu organizacyjnego. 

2. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: 

1)planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

2)rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

3)kredytów bankowych lub dotacji, 

4)podziału zysku. 

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. 

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej. 

5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie. 

 

§ 17. Stosownie do art.48 ust. 12 ustawy o działalności leczniczej od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego. 

 

§ 18. 1. Zakres działania i organizację wewnętrzną Zespołu określa regulamin organizacyjny. 

2. Utworzenie lub likwidacja komórki organizacyjnej Zespołu, która wiąże się z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zespołu musi być zaopiniowane przez Radę Społeczną. 

3. Za zgodą podmiotu tworzącego Dyrektor w zależności od potrzeb może tworzyć inne komórki organizacyjne zespołu lub likwidować istniejące - po konsultacji z Radą Pracowniczą oraz po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną. 

 

§ 19. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej 

2. Zespół prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Zespół sporządza roczne sprawozdanie finansowe i ustala wynik finansowy swojej działalności. 

 

§ 20. 1. Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zespołu. 

2. Zespół może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł wskazanych w art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

§ 21. 1. 1. Wartość majątku Zespołu określają (w rozumieniu przepisów  ustawy o działalności leczniczej): 

1)fundusz założycielski, 

2)fundusz zakładu. 

2. Zespół samodzielnie decyduje o podziale zysku. 

3. Ujemny wynik finansowy Zespół pokrywa we własnym zakresie. 

4. Jeżeli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty w sposób określony w ust. 3, Podmiot tworzący Zespołu podejmuje działania określone w ustawie o działalności leczniczej 

 

§ 22. 1. Statut Zespołu nadaje Rada Miejska. 

2. Zmiany dotyczące struktury organizacyjnej i zakresu działania Zespołu wymagają zmian w statucie i winny być zgłoszone organowi rejestrowemu w ciągu 14 dni od dnia dokonania zmiany. 

3. Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie. 

 

§ 23. Statut wchodzi w życie w ciągu 14 dni od jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

Załącznik Nr 1 do Statutu  
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach  

Wykaz komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach 

OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENICY UL. CZĘSTOCHOWSKA 5: 

1. Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego 

2. Laboratorium 

3. Gabinet zabiegowy 

4. Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej 

5. Gabinet higieny szkolnej 

6. Poradnia chirurgii ogólnej 

7. Poradnia zdrowia psychicznego 

8. Poradnia diabetologiczna 

9. Poradnia laryngologiczna 

10. Poradnia dermatologiczna 

OŚRODEK ZDROWIA W WOŹNIKACH UL. DWORCOWA 21 

1. Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego 

2. Poradnia stomatologiczna 

3. Poradnia ginekologiczna 

4. Gabinet fizjoterapii 

5. Gabinet zabiegowy 

6. Laboratorium 

7. Poradnia chirurgii ogólnej 

8. Poradnia rehabilitacyjna 

9. Pielęgniarska opieka długoterminowa 

10. Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej 

11. Pracownia USG 

12. Poradnia medycyny pracy 

13. Gabinet higieny szkolnej 

14. Poradnia zdrowia psychicznego 

15. Poradnia diabetologiczna 

16. Poradnia laryngologiczna 

17. Poradnia dermatologiczna 

OŚRODEK ZDROWIA W STARCZY, WŁASNA UL. ZDROWA 3: 

1. Poradnia (Gabinet) Lekarza Rodzinnego 

2. Poradnia ginekologiczna 

3. Gabinet fizjoterapii 

4. Gabinet zabiegowy 

5. Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej 

6. Gabinet higieny szkolnej 

7. Poradnia chirurgii ogólnej 

8. Poradnia zdrowia psychicznego 

9. Poradnia diabetologiczna 

10. Poradnia laryngologiczna 

11. Poradnia dermatologiczna 

 
  

Dz.U.Woj. Śl. Nr 2012 poz. 3646 z 10.09.2012

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=236924


Data aktu: 2012-08-17

Data ogłoszenia: 2012-09-10

Wejście w życie: 2012-09-25


 

Śląsk.2012.3646

Uchwała Nr 199/XVII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 17 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 roku 

 

Na podstawie art 42 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz 654 z późniejszymi zmianami) oraz art 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach uchwala 

 

§ 1. W § 18 statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach przyjętego uchwałą Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz 1926) wykreśla się pkt 3. 

 

§ 2. Wykaz komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach stanowiący załącznik Nr 1 do Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach przyjętego uchwałą Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz 1926) zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach 


Irena Matyl

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 199/XVII/2012  
Rady Miejskiej w Woźnikach  
z dnia 17 sierpnia 2012 r. 

 

Wykaz komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach 

 

I. Ośrodek Zdrowia w Kamienicy ul. Częstochowska 5 

1) Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej 

2) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) 

3) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 

4) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 

5) Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej 

6) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

7) Punkt szczepień 

8) Poradnia chirurgii ogólnej 

9) Poradnia zdrowia psychicznego 

10) Poradnia dibetologiczna 

11) Poradnia otorynolaryngologiczna 

12) Poradnia dermatologiczna 

II. Ośrodek Zdrowia w Woźnikach ul. Dworcowa 21 

1) Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej 

2) Poradnia stomatologiczna 

3) Poradnia ginekologiczna 

4) Dział (pracownia) fizjoterapii 

5) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) 

6) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 

7) Poradnia rehabilitacyjna 

8) Pielęgniarska opieka długoterminowa 

9) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 

10) Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej 

11) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

12) Punkt szczepień 

13) Poradnia chirurgii ogólnej 

14) Pracownia USG 

15) Poradnia medycyny pracy 

16) Poradnia zdrowia psychicznego 

17) Poradnia dibetologiczna 

18) Poradnia otorynolaryngologiczna 

19) Poradnia dermatologiczna 

III. Ośrodek Zdrowia w Starczy ul. Zdrowa 3 

1) Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej 

2) Poradnia ginekologiczna 

3) Dział (pracownia) fizjoterapii 

4) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 

5) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 

6) Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej 

7) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

8) Punkt szczepień 

9) Poradnia chirurgii ogólnej 

10) Poradnia zdrowia psychicznego 

11) Poradnia dibetologiczna 

12) Poradnia otorynolaryngologiczna 

13) Poradnia dermatologiczna 

 

 


 

Dz.U.Woj. Śl. Nr 2013 poz. 3077 z 03.04.2013

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=299825

 

Data aktu: 2013-03-25

Data ogłoszenia: 2013-04-03

Wejście w życie: 2013-04-18


 

Śląsk.2013.3077

Uchwała Nr 271/XXII/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 marca 2013 r.

  

w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 roku  

 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach uchwala 

 

 

§ 1.  W wykazie komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, stanowiącym załącznik Nr 1 do Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach przyjętego uchwałą Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1926), zmienionej uchwałą Nr 199/XVII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17 sierpnia 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 3646) wykreśla się pkt II.5 w brzmieniu: "5) pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)". 

 

§ 2.  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach 


Irena Matyl

 


 

Dz.U.Woj. Śl. Nr 2014 poz. 3952 z 09.07.2014

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=409086

 

Data aktu: 2014-06-30

Data ogłoszenia: 2014-07-09

Wejście w życie: 2014-07-24


Śląsk.2014.3952

Uchwała Nr 417/XXXIV/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 roku dotyczącej nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zrowia w Woźnikach


Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.  W wykazie komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, stanowiącym załącznik Nr 1 do Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach przyjętego uchwałą Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1926), zmienionej uchwałami Nr 199/XVII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17 sierpnia 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 3646) oraz Nr 271/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 marca 2013r. (Dziennik Urzędowy Województa Śląskiego poz. 3077) wprowadza się następujące zmiany:

1) Wykreśla się następujące punkty:

a) I.8 w brzmieniu „Poradnia chirurgii ogólnej”

b) I.9 w brzmieniu „Poradnia zdrowia psychicznego”

c) I.10 w brzmieniu „Poradania diabetologiczna”

d) I.11 w brzmieniu „Poradnia otorynolaryngologiczna”

e) I.12 w brzmieniu „Poradnia dermatologiczna”

f) II.16 w brzmieniu „Poradnia zdrowia psychicznego”

g) III.9 w brzmieniu „Poradnia chirurgii ogólnej”

h) III.10 w brzmieniu „Poradnia zdrowia psychicznego”

i) III.11 w brzmieniu „Poradnia diabetologiczna”

j) III.12 w brzmieniu „Poradnia otorynolaryngologiczna”

k) III.13 w brzmieniu „Poradnia dermatologiczna”

2) Dodaje się następujące punkty:

a) II.20 w brzmieniu „Poradnia kardiologiczna”

b) II.21 w brzmieniu „Poradnia neurologiczna”

c) II.22 w brzmieniu „Poradnia nefrologiczna”

d) II.23 w brzmieniu „Poradnia pulmonologiczna”


§ 2.  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.


§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

 

 


 

 

Dz.Urz. Woj. Śl. 2017, poz. 4197 z dnia 10.07.2017 

 

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=695538


UCHWAŁA Nr 262/XXVII/2017
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnikach


Na podstawie art. 42 ust. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 poz. 1638 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 ze zmianami) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.

 

1. Zmienia się treść § 7 statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, przyjętego uchwałą Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 ze zmianami, zwanego dalej "statutem", który otrzymuje brzmienie: „Celem Zespołu jest udzielanie ludności ambulatoryjnych świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej".


2. Zmienia się treść § 8 statutu, który otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadań Zespołu należy:

1) udzielanie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej;

2) udzielanie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej;

3) medycyna szkolna;

4) wykonywanie badań diagnostycznych: USG i analityki medycznej;

5) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym orzekanie o czasowej niezdolności do pracy;

6) świadczenie usług w ramach długoterminowej opieki domowej.

2. Uprawnionymi do okrzystania z usług Zespołu są:

1) osoby zamieszkałe na obszarze działania Zespołu;

2) osoby zamieszkałe poza obszarem działania Zespołu zgłaszające się w celu otrzymania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia;

3) osoby uprawnione na podstawie odrębnych umów.

3. Cele i zadania Zespół realizauje na bazie posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętowych i finansowych.”.


3. W załączniku Nr 1 do statutu wprowadza się zmiany:

1) w dziale I. Ośrodek Zdrowia w Kamienicy ul. Częstochowska 5:

a) skreśla się punkty:

- pkt 2 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (Laboratorium)

- pkt 5 Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

b) dopisuje się pkt 13 Pracownia USG.

2) w dziale II. Ośrodek Zdrowia w Woźnikach ul Dworcowa 21:

a) skreśla się pkt 15 Poradnia medycyny pracy

b) dopisuje się:

- pkt 24 Poradnia zdrowia psychicznego

- pkt 25 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (Laboratorium)

- pkt 26 Poradnia logopedyczna

c) zmienia się nazwę poradni w pkt 21, który otrzymuje brzmienie: "21. Poradnia chorób płuc"

3) w dziale III. Ośrodek Zdrowia w Starczy ul Zdrowa 3:

a) dopisuje się pkt 14 Pracownia USG


§ 2.

 

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.


§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol


 

Dz.Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 5420 z dnia 05.09.2018

 

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=810355


Uchwała Nr 363/XL/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 sierpnia 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIV/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnikach


Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 160 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zmianami), Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Zmienić uchwałę Nr 159/XIV/2012 w ten sposób, że w załączniku Nr 1 do Statutu w dziale II. Ośrodek Zdrowia w Woźnikach dopisuje się pkt II.27 w brzmieniu "Poradnia medycyny sportowej".


§ 2.

 

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.


§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol


 Dz.Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 6290 z dnia 13.09.2019

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=1187814

Uchwała Nr 86/VIII/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 11 września 2019 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnikach


Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


Zmienia się uchwałę Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnikach ze zmianami w ten sposób, że w załączniku  Nr 1 do Statutu w dziale II. Ośrodek Zdrowia w Woźnikach ul. Dworcowa 21 dopisuje się pkt II.28 w brzmieniu „Poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej”.


§ 2. 


Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.


§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 895
18 września 2019 11:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 09:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_86viii2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 09:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::