ROK 2012

UCHWAŁA Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Dz.Urz. Woj. Śl. 2012, poz. 4435 z dnia 05.11.2012

 Data aktu: 2012-10-04

Data ogłoszenia: 2012-11-05

Wejście w życie: 2012-11-20


Śląsk.2012.4435

Uchwała Nr 219/XVIII/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 4 października 2012 r.

 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 8 pkt 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zmianami) 

 

Rada Miejska w Woźnikach 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Woźniki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach 


Irena Matyl

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 219/XVIII/2012  
Rady Miejskiej w Woźnikach  
z dnia 4 października 2012 r.  

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Woźniki 

 

Lp. 

Nazwa przystanku 

Lokalizacja 

1. 

Piasek 

Piasek Pl. Powstańców 

2. 

Mzyki 

Mzyki ul. Słoneczna 

3. 

Górale 

Woźniki ul. Górale 

4. 

Okrąglik 

Okrąglik 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 219/XVIII/2012  
Rady Miejskiej w Woźnikach  
z dnia 4 października 2012 r.  

Regulamin 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Woźniki 

 

1. Udostępnia się bezpłatnie przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Woźniki, operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. 

 

2. Udostępnienie przystanków komunikacyjnych odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek strony. 

 

3. Korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym czas postoju winien zostać ograniczony tylko do czasu potrzebnego do obsługi pasażerów w celu wsiadania i wysiadania. 

 

4. W przypadkach szczególnych, np. imprezy masowe, zgromadzenia, czasowa zmiana organizacji ruchu, remont drogi, korzystanie z przystanków może zostać czasowo ograniczone. 

 

5. W przypadku likwidacji przystanku, operatorzy i przewoźnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Lokalizacja nowego przystanku następuje na wniosek operatora bądź przewoźnika. 

 

6. Szata graficzna rozkładu jazdy, jego wymiary oraz sposób montażu podlega uzgodnieniu z Gminą Woźniki. 

 


 

Dz.Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 7989 z dnia 14.12.2018

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=844829

 

Uchwała Nr 17/II/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 10 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012r. w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 8 pkt 2, art. 15 ust. pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2016)


Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, o następuje:


§ 1. 


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

 

Załącznik do uchwały Nr 17/II/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 10 grudnia 2018 r.


Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Woźniki

Lp.

Nazwa przystanku

Lokalizacja

1.

Piasek

Piasek Pl. Powstańców

2.

Mzyki

Mzyki ul. Słoneczna

3.

Górale

Woźniki ul. Górale

4.

Niwy

Niwy

5.

Kamieńskie Młyny

Tysiąclecia (kościół)

6.

Kamieńskie Młyny

Tysiąclecia (skrzyżowanie)

 


 

Dz.Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 6292 z dnia 13.09.2019 

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=1187816

Uchwała Nr 89/VIII/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia 11 września 2019 r.

 


 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 


 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506, poz. 1309) oraz art. 8 pkt 2, art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2016, poz. 2435, z 2019r. poz. 730)

 

Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala, co następuje:

 


 

§ 1. 

 


 

W Uchwale Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałą nr 17/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2018r., Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej Uchwały.

 


 

§ 2. 

 


 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 


 

§ 3. 

 


 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr 89/VIII/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 11 września 2019 r.

 


 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Woźniki

 


 

Lp.

Nazwa przystanku

Lokalizacja

1.

Piasek

Piasek Pl. Powstańców

2.

Mzyki

Mzyki ul. Słoneczna

3.

Górale

Woźniki ul. Górale

4.

Niwy

Niwy

5.

Kamieńskie Młyny

Tysiąclecia (kościół)

6.

Kamieńskie Młyny

Tysiąclecia (skrzyżowanie)

7.

Psary

Psary ul. Powstańców

 

 

  

Dz.Urz. Woj. Śl. 2020, poz. 4060 z dnia 19.05.2020

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/4060/ 

Uchwała Nr 158/XIII/2020
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 13 maja 2020 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 8 pkt 2, art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2475, poz. 2493, z 2020r. poz. 400, poz. 462)

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje:


§ 1. 


W Uchwale Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałą nr 17/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2018r. oraz uchwałą nr 89/VIII/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 września 2019r., Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej Uchwały.


§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2012 17:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 819
22 maja 2020 12:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2020 13:02 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_158xiii2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2020 13:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::