ROK 2008-2019 (Archiwum)

Burmistrz Woźnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie 1.07.2009 do 31.12.2009 roku zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009 roku oraz zaprasza podmioty do składania ofert

Zarządzenie  Nr 45/2009

Burmistrza Woźnik

z dnia 1 czerwca 2009 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru oferty.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 265/XXIV/2008 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dziedzinie upowszechniania kultury w 2009 roku.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1)                  Wiadomościach Ziemi Woźnickiej,

2)                  w Biuletynie Informacji Publicznej,

3)                  na tablicy ogłoszeń Urzędu.

4)                  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,

 

§ 3

Powołuje się Komisję Konkursową:

1.       Przewodniczący Komisji: Andrzej Kopyciok – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych

2.       Członkowie Komisji:

1)      Zdzisław Hryciuk – Pełnomocnik do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2)      Piotr Kalinowski – inspektor ds. kultury

 

§ 4

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Woźniki.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 45/2009

Burmistrza Woźnik

z dn. 1 czerwca 2009 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 265/XXIV/2008 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Burmistrz Woźnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie 1.07.2009 do 31.12.2009 roku zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009 roku oraz zaprasza podmioty do składania ofert.

 

§ 1

1.       Celem konkursu ofert jest realizacja zadania publicznego Gminy Woźniki w zakresie wzbogacenie oferty kulturalnej sołectwa Psary, promocja i wspieranie rodzimej twórczości i twórców, zachowanie lokalnych tradycji kulturowych.

2.       Realizacja zadania publicznego winna być realizowana poprzez:

a) organizowania przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych takich jak festiwale, konkursy, przeglądy, prezentacje, wystawy, plenery, warsztaty, festyny i inne,

b) edukacji kulturalna, w tym wspierania amatorskich ruchów artystycznych oraz pielęgnowania folkloru,

§ 2

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 1.07.2009 roku, a kończy nie później niż do 31.12.2009 roku.

§ 3

1.       Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży:

1.       organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873),

2.       osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3.       jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 4

Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 1.000 zł.

§ 5

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 30 dni od ogłoszenia konkursu, oferty (poszerzonej o podział kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane wraz z wymaganymi załącznikami) zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193 poz. 1891), w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

§ 6

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1.     Przyjęte przez zebranie sołeckie w Psarach w dniu 14.5.2009 – 1.000 zł

2.     Teren działania mieszczący się na terenie Gminy.

3.       Organizacyjne - w tym zasoby rzeczowe, kadrowe, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, zakładani partnerzy i beneficjanci

4.       Finansowe - wysokość dotacji nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.

§ 7

Koszty kwalifikowane:

·         Wyżywienie,

·         Transport sprzętu , osób i transport specjalistyczny,

·         Wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu własnych lub dzierżawionych),

·         Obsługa sędziowska, medyczna , techniczna

·         Nagrody rzeczowe za udział w konkursach,

·         Koszty szkolenia,

·         Zakup sprzętu specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania

·         Koszty ściśle związane z realizacją zadnia: obsługa finansowa (bez pracowników etatowych), opłaty telekomunikacyjne, biurowe, pocztowe, bankowe, kserograficzne.

§ 8

Nie będą rozpatrywane oferty:

1.       niekompletne złożone po terminie nie będą rozpatrywane (do każdego wniosku aplikacyjnego należy dołączyć następujące załączniki: statut podmiotu, wypis z rejestru sądowego, sprawozdanie merytoryczne i finansowe – bilans, rachunek zysków i strat za ubiegły rok – poświadczone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy),

2.       nieczytelne nie będą rozpatrywane,

3.       złożone po terminie nie będą rozpatrywane – w przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego,

4.       nie dopuszcza się uzupełnienia oferty po wyznaczonym terminie ich składania,

5.       wyżej wymienione dokumenty (także kserokopie dokumentów) muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność danego dokumentu,

6.       wszystkie kserokopie powinny mieć adnotację "za zgodność z oryginałem"

§ 9

1.       Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustanawia Burmistrz Woźnik.

2.       Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Woźnik po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

3.       Podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

4.       Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

5.       Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

6.       Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej,

§ 10

W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

§ 11

1.       Warunkiem zawarcia umowy jest:

1.       posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

2.       w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu.

2.       Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy pomiędzy Gminą Woźniki a podmiotem składającym ofertę.

3.       Obowiązujący formularz wniosku dostępny jest w:

1.       Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Woźnikach ul. Rynek 11,

2.       na stronie internetowej http://www.wozniki.pl

§ 12

Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego zadania w roku 2008 wyniosła 1.500 zł.

§ 13

Termin składania ofert na konkurs upływa dnia 1.07.2009 natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 6.07.2009 roku.  

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr  45/2009

Burmistrza Woźnik

z dnia 1 czerwca 2009 roku

Regulamin

pracy Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego

w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009 roku

                                                                       

                                                                       § 1

1.       Komisja Konkursowa zwana dalej „Komisją” działa na podstawie Zarządzenia Nr 8/2009 Burmistrza Woźnik w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009 roku

2.       Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określenia wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności publicznej i wolontariacie.

3.       Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach. Komisja może realizować swoje zadania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum 2/3 składu osobowego Komisji.

4.       Komisją Konkursową kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona przez Przewodniczącego.

5.       Po otwarciu ofert każdy Członek Komisji Konkursowej składa oświadczenie, że:

1)      nie jest oferentem, nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunki pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz, że nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o realizacje zadania publicznego.

2)      Nie pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może tym budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

                                                                       § 2

Kryteria oceny ofert określają zapisy zawarte w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Woźnik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009 roku.

§ 3

1.        Komisja podczas obrad sprawdza i ustala czy oferty odpowiadają wymogom formalnym, dokonuje oceny merytorycznej ofert oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.        Komisja na podstawie informacji zawartych w ofercie może określić zakres zadania, zaproponować kwotę dofinansowania a także wskazać pozycje wymienione w budżecie projektu, które zostaną objęte dofinansowaniem.

3.        Komisja może określić wysokość kwot na wybrane do dofinansowania pozycje budżetu danego projektu.

4.        Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym.

5.        W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§ 4

  1. Komisja sporządza  do każdej oferty protokół według poniżej przedstawionego wzoru.
  2. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji.
  3. Przewodniczący Komisji sporządza z każdego posiedzenia Komisji protokół zbiorczy, który będzie przekazany Burmistrzowi Woźnik.

§ 5

Regulamin obowiązuje od dnia pierwszego posiedzenia Komisji.

 


PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ ROZPATRUJĄCEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2009 ROKU

 

Nazwa zadania:

 

 

 

 

 

Nazwa i adres organizacji:

 

Kwota wnioskowana……………………tj. …………………% udziału w stos. do całego zadania.

Kwota dofinansowania zadania przez Gminę Woźniki .....................………………………………

 

PROPOZYCJA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

1.       Komisja Konkursowa proponuje:

 

► PRZYZNAĆ dofinansowanie oferty

 

 

Wysokość dofinansowania:

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 

 

 

 

 

 

 

► NIE PRZYZNAĆ dofinansowania oferty.

 

Uzasadnienie:

 

 

 

 

 

 

 

2.       Wynik głosowania Komisji Konkursowej:

a)      Za dofinansowaniem oferty:…………………

b)      Przeciw dofinansowaniu oferty:…………….

c)      Wstrzymało się:…………………………….

 

Podpisy Członków Komisji Konkursowej

                                                                                                                                                                          

        ………………………………………………………

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2009 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 769
05 czerwca 2009 09:31 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
05 czerwca 2009 09:31 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
05 czerwca 2009 09:31 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany