ROK 2008-2019 (Archiwum)

Burmistrz Woźnik unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009

Zarządzenie Nr 7/2009

Burmistrza Woznik

z dnia 22 stycznia 2009 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru oferty ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Woznik Nr 1/09 z dnia 2 stycznia 2009.

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm,), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz, 873 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 256/XXIV/2008 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zarządza się, co następuje:

§1

1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku ogłoszony zarządzeniem Burmistrza Woznik Nr 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009.

2. Treść unieważnienia konkursu ofert stanowi załącznik nr l do zarządzenia.

 

§2

Unieważnienie konkursu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1)     Wiadomościach Ziemi Woźnickiej,

2)     w Biuletynie Informacji Publicznej,

3)     na tablicy ogłoszeń Urzędu.

4)     na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Woźniki.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr l

 

Do Zarządzenia Nr 7/2009

Burmistrza Woźnik

z dn. 22 stycznia 2009

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 256/XXIV/2008 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Burmistrz Woźnik unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009. Powodem unieważnienia konkursu ofert jest błędny zapis w § l ogłoszenia o konkursie ofert zawężający de facto ilość podmiotów mogących ubiegać się o realizację powyższego zadania. Informuję, że konkurs na powyższe zadanie zostanie ogłoszony ponownie.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.01.2009
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2009 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 929
09 lutego 2009 14:37 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
09 lutego 2009 14:37 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
09 lutego 2009 14:36 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany