Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014-2018

PROTOKÓŁ NR 43/2018 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ z dnia 15 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ NR 43/2018

z posiedzenia

Komisji BUDŻETOWEJ

 

z dnia 15 listopada 2018 r.

 

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie komisji:

1. Długaj Stefan

2. Krzywoń Jacek

3. Michalska Anna

4. Kowalski Franciszek

5. Staron Andrzej

oraz Pani Beata Buchenfeld - Skarbnik

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan Długaj przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie Komisji Budżetowej, po czym przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2019 roku,

b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019,

c) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,

d) podatku od środków transportowych na rok 2019.

2. Wnioski

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

 

 

Ad. 1

 

Członkowie komisji omówili poszczególne projekty uchwał będące przedmiotem obrad na najbliżej sesji Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie:

 

a) wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2019 roku

 

Proponuje się następujące stawki opłaty targowej:

Dzienna opłata targowa pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach:

1. Produkty spożywcze:

- przy sprzedaży dokonywanej z samochodu 20,00 zł dziennie.

2. Produkty przemysłowe:

- przy sprzedaży dokonywanej z samochodów ciężarowych 20,00 zł dziennie,

- przy pozostałej sprzedaży 20,00 zł dziennie.

 

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie i jednogłośnie.

 

b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019

 

Cena 1q żyta według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 q.

 

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach zaproponowano obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 54,36 zł za 1q do kwoty 49,00 za 1q.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali w/w propozycję i jednogłośnie przychylili się do obniżenia ceny skupu żyta do kwoty 49,00 zł za 1 q.

 

c) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

 

W projekcie uchwały zaproponowano następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,72 zł.

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m2 powierzchni użytkowej 21,00 zł.

3. Od budynków letniskowych za 1 m2 powierzchni użytkowej 7,60 zł.

4. Od garaży wolnostojących i w budynkach gospodarczych za 1 m2 powierzchni użytkowej 6,15 zł.

5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni użytkowej 4,70 zł.

6. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni użytkowej 10,59 zł.

7. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1 m2 powierzchni użytkowej 4,61 zł.

8. Od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

9. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m2 powierzchni 0,86 zł.

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych za 1 ha powierzchni 4,54 zł.

c) zajętych na drogi nie zaliczane do dróg publicznych za 1 m2 powierzchni 0,08 zł.

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni 0,28 zł.

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 1,50 zł od 1 m2 powierzchni.

 

Stawki podatku od nieruchomości zaopiniowano pozytywnie i jednogłośnie.

 

d) podatku od środków transportowych na rok 2019

 

Stawki podatku od środków transportowych również pozostawiono na poziomie stawek z roku ubiegłego i przedstawiają się następująco:

 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 562,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 859,00 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 008,00 zł;

d) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1 100,00

1 143,00

15 i więcej

 

1 143,00

1 268,00

Trzy osie

12

25

1 591,00

1 687,00

25

 

2 147,00

2 214,00

Cztery osie i więcej

12

29

2 214,00

2 254,00

29 i więcej

 

2 254,00

2 399,00

2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 347,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

36

1 444,00

1 895,00

36 i więcej

 

1 745,00

1 895,00

Trzy osie i więcej

12

36

1 834,00

1 854,00

36 i więcej

 

1 899,00

2 493,00

3. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 830,00 zł;

b) równej i powyżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

36

880,00

1 084,00

36 i więcej

 

918,00

1 124,00

Dwie osie

12

36

1 307,00

1 444,00

36 i więcej

 

1 610,00

1 706,00

Trzy osie i więcej

12

36

1 307,00

1 444,00

36 i więcej

0

1 610,00

1 706,00

4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1 156,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1 459,00 zł.

 

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie i jednogłośnie.

 

Ponieważ więcej pytań i uwag nie było, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Daria Nowaczyk – Biegisz

Przewodniczący Komisji

Długaj Stefan

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2014 - 2018

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2018 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 628
16 listopada 2018 10:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 10:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::