Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014-2018

PROTOKÓŁ NR 42/2018 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ z dnia 16 października 2018 r.

PROTOKÓŁ NR 42/2018

z posiedzenia

Komisji BUDŻETOWEJ

 

z dnia 16 października 2018 r.

 

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie komisji:

1. Długaj Stefan

2. Krzywoń Jacek

3. Kowalski Franciszek

4. Michalska Anna

5. Staron Andrzej

oraz Pani Beata Buchenfeld - Skarbnik

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan Długaj przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie Komisji Budżetowej, po czym przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 29.08.2018 r.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Woźniki,

b) dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki,

c) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

d) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok,

e) zmiany uchwały Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2023.

3. Wnioski

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

 

 

Ad. 1

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 29 sierpnia 2018 r. przyjęto jednogłośnie.

 

 

Ad. 2

 

Członkowie komisji omówili poszczególne projekty uchwał będące przedmiotem obrad na najbliżej sesji Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie:

 

a) dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na   terenie gminy Woźniki

 

Projekt dot. ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Woźniki:

  1. do ceny 1m3 wody dostarczanej do odbiorców indywidualnych oraz odbiorców prowadzących działalność rolniczą w wysokości 0,15 zł za 1 m3

Źródłem pokrycia dopłat będą dochody własne gminy.

Projekt uchwały przyjęto 4 głosami ,,za” i 1 głosem wstrzymującym.

 

 

b) dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki

 

Projekt dot. ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki:

do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków przez gospodarstwa domowe, odbiorców prowadzących działalność rolniczą oraz pozostałych odbiorców w wysokości 0,29 zł za 1 m3.

Źródłem pokrycia dopłat będą dochody własne gminy.

Projekt uchwały przyjęto 4 głosami ,,za” i 1 głosem wstrzymującym.

 

c) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

 

Projekt dot. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2019 – 2025. Kredyt wraz z należnymi odsetkami podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy – udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Projekt zaopiniowano pozytywnie.

 

d) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok

 

Zmiany budżetu przestawiają się następująco:

 

DOCHODY BIEŻĄCE

 

Rozdział 75023 - zwiększenie planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 7 054,92 zł

 

Rozdział 75618 zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 11 000,00 zł

 

Rozdział 75801 zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej na realizację zadań bieżących gminy o kwotę 38 869,00 zł

 

Rozdział 75814 zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji środków sołeckich za 2017 rok o kwotę 42 006,48 zł

 

Rozdział 80101 zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej za 2017 rok o kwotę 23 843,00 zł

 

Rozdział 80120 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 446,98 zł dla LO w Psarach z tytułu środków otrzymanych na realizację projektu Mobilność nauczycieli ( środki z Unii Europejskiej )

 

Dochody majątkowe

 

Rozdział 60013 zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa śląskiego na realizację zadania - ścieżka pieszo - rowerowa w Dyrdach o kwotę 1 288 500,00 zł

 

Rozdział 75814 zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji środków sołeckich za 2017 rok o kwotę 19 992,20 zł

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

 

Rozdział 01010 - zmniejszenie planu wydatków na infrastrukturę wodociągową i kanalizację o kwotę 805 000,00 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków w 2018 roku na rozbudowę oczyszczalni w Psarach, oraz zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów (kompresor) oraz 80 000,00 zł na zakup usług remontowych ul. Lipowa w Psarach

 

Rozdział 40002 - zwiększenie planu wydatków na dostarczanie wody 25 000,00 zł

Rozdział 60013 - zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa śląskiego na realizację zadania - ścieżka pieszo - rowerowa w Dyrdach o kwotę

1 288 500,00 zł

 

Rozdział 60016 zwiększenie planu wydatków na remont dróg gminnych o kwotę 80 000,00 zł

 

Rozdział 70005 - zmniejszenie planu wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę 173 826,24 zł z tytułu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

 

Rozdział 75022 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł, na obsługę Rady (zakup sprzętu)

 

Rozdział 75023 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 379,84 zł na zakup materiałów i wyposażenia

 

Rozdział 75085 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych

 

Rozdział 75412 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł, z tytułu przesunięcia środków sołeckich na remont schodów OSP Psary

 

Rozdział 80101 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 400 000,00 zł, na budowę boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Kamienicy oraz zmniejszenie planu wydatków z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących o kwotę 400 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Kamienicy

38 869,00 zł (zwiększenie subwencji)

 

Rozdział 80120 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 446,98 zł dla LO w Psarach z tytułu środków otrzymanych na realizacje projektu Mobilność nauczycieli ( środki z Unii Europejskiej)

 

Rozdział 85154 zwiększenie planu wydatków z tytułu wpływu środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 11 000,00 zł na usługi

 

Rozdział 85401 zmniejszenie planu wydatków na świetlicę szkolne w Kamienicy

w wysokości 3 159,00 zł

 

Rozdział 90001 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 363 856,00 zł z tytułu przesunięcia środków na rok 2019 rok oraz zwiększenia środków na wydatki bieżące w wysokości 80 000,00 zł

 

Rozdział 90004 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł z tytułu przesunięcia środków na remont schodów w OSP Psary

 

Rozdział 90015 - zwiększenie planu wydatków na oświetlenie ulic i placów o kwotę 23 000,00 zł

 

Obecna na posiedzeniu Komisji Pani Skarbnik udzieliła stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania członków Komisji.

 

Po omówieniu projektu uchwały, Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do proponowanych zmian budżetu gminy Woźniki przyjmując projekt jednogłośnie.

 

 

e) zmiany uchwały Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2023.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2023 dostosowany do zmian budżetu przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

 

Ponadto Pani Skarbnik przedstawiła Komisji dwa dodatkowe projekty uchwał, które zostaną przedstawione na sesji rady tj.:

 

 

f) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 338/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27.03.2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej”.

 

W wyżej przywołanej uchwale § 1 otrzymuje brzmienie:

,,Zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 988 193,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej w następujących transzach:

  1. w 2018 roku – kwota 982 456,00 zł

  2. w 2019 roku – kwota 1 005 738,00 zł

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota kredytu została rozbita na dwie transze i nie ulega zmianie.

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

 

g) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 354/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 12.06.2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że analogicznie jak w w/w projekcie kwota kredytu została rozbita na dwie transze i również nie ulega zmianie.

 

 

Ponieważ więcej pytań i uwag nie było, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Daria Nowaczyk – Biegisz

 

Przewodniczący Komisji

                     Długaj StefanWiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2014 - 2018

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2018 07:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 740
18 października 2018 08:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2018 07:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany