Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014-2018

PROTOKÓŁ NR 34/2018 z posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ z dnia 21 września 2018 r.

PROTOKÓŁ NR 34/2018

z posiedzenia

Komisji REWIZYJNEJ

 

z dnia 21 września 2018 r.

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie komisji:

1. Mierzwa Marian

2. Mośny Grzegorz

3. Telenga Jan

4. Wojsyk Stanisław

oraz Pani Beata Buchenfeld – Skarbnik

 

Przewodniczący Komisji Pan Marian Mierzwa przywitał przybyłych na posiedzenie komisji, po czym przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 20.06.2018 r.

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za I półrocze 2018 r.

3. Zakończenie tematu dot. umowy nr 187/2013 z dnia 1.07.2013r. na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki – wystosowanie wniosków

4. Sprawy bieżące Komisji

5. Wnioski

Porządek obrad przyjęto bez uwag.

 

 

Ad. 1

 

Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 20 czerwca 2018 r. przyjęto bez uwag 4 głosami ,,za”.

 

 

Ad. 2

 

Następnie omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Woźniki za I półrocze 2018 roku.

 

Członkowie Komisji zapoznali się z Uchwałą Nr 4200/VII/157/2018 z dnia 18 września 2018 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Woźnik informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Woźniki za I półrocze 2018 roku.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonej przez Burmistrza Woźnik informacji o przebiegu wykonania budżetu  Gminy Woźniki za I półrocze 2018 roku.

 

Z uzasadnienia w/w uchwały wynika, że informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku nie wykazuje rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych.

Przedstawione informacje są kompletne, gdyż obejmują wszystkie elementy wymienione w uchwale organu stanowiącego gminy w sprawie zakresu i formy informacji na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

 

Przeanalizowano dochody i wydatki poszczególnych Działów.

 

Dochody ogółem za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w wysokości 47,37% t.j. plan 46 307 521,06 zł; wykonanie 21 935 360,01 zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 39,34% plan 51 284 927,06 zł, wykonanie 20 176 266,43zł.

 

Obecna na posiedzeniu Komisji Pani Skarbnik udzieliła stosownych wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadawane pytania członków komisji.

 

Członkowie Komisji pytali w szczególności o:

- realizację wydatków inwestycyjnych, w tym:

- rozbudowę strażnicy OSP w Lubszy - zadanie w trakcie realizacji, płatności nastąpią w II półroczu 2018 r.,

- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Psarach - zadanie będzie realizowane w II półroczu,  

- przebudowę ul. Lipowej w Psarach - zadanie w trakcie realizacji, płatności nastąpią w II półroczu 2018 r.,

- modernizację drogi polnej w Woźnikach - zadanie w trakcie realizacji, płatności nastąpią w II półroczu 2018 r.,

- pogram ograniczenia niskiej emisji w Gminie Woźniki  - zadanie w trakcie realizacji, płatności nastąpią w II półroczu 2018 r.

- dochody majątkowe/ dochody ze sprzedaży mienia;

- kredyty i pożyczki;

- realizację programu 500+.

 

Niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku wynika z tego, iż większość prac budowlanych jest w trakcie realizacji i płatności wystąpią w II półroczu br.

 

Przeanalizowano realizację łącznych zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Łączne zobowiązanie pieniężne za I półrocze 2018 r. w stosunku do przypisu zrealizowano w 55,30 % (przypis netto: 2 768 758,34 zł; wykonanie: 1 589 954,04 zł).

Zaległości wymagalne wraz z wpisem hipotecznym wynoszą: 735 386,62 zł.

 

Po wyczerpaniu tematu, Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do omawianego sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018.

 

 

Ad. 3

 

Podsumowując temat dot. umowy na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki - Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie gminy Woźniki na 2019 rok środków finansowych na dokończenie prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Woźniki. 

 

 

Ponieważ więcej spraw nie było, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Daria Nowaczyk – Biegisz

 

   Przewodniczący Komisji

Mierzwa Marian
Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2014 - 2018

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2018 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 685
17 października 2018 09:51 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::