Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014-2018

PROTOKÓŁ NR 9/2018 z posiedzenia Komisji STATUTOWEJ z dnia 10 września 2018 r.

 

PROTOKÓŁ NR 9/2018

z posiedzenia

Komisji STATUTOWEJ

 

z dnia 10 września 2018 r.

 

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie komisji:

1. Mierzwa Marian

2. Staron Andrzej

3. Michalska Anna

4. Gorol Krystyna

5. Długaj Stefan

oraz

Pani Magdalena Jarosz – Wawrzyńczak – Sekretarz

 

Przewodniczący Komisji Pan Marian Mierzwa przywitał przybyłych na posiedzenie komisji, po czym przedstawił porządek posiedzenia:

 

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 24.05.2018 r.

2. Prace nad powstaniem nowego Statutu Gminy Woźniki w działach:

a) Komisja Rewizyjna - ciąg dalszy

b) Tryb pracy Burmistrza

c) Zasady dostępu obywateli do dokumentów

d) Jednostki pomocnicze

3. Wnioski

 

 

Ad. 1

 

Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 24 maja 2018 r. przyjęto bez uwag 4 głosami ,,za” i 1 głosem wstrzymującym ze względu na nieobecność Pana Stefana Długaj na posiedzeniu komisji w dniu 24.05.2018 r.

 

 

Ad. 2

 

Członkowie Komisji przystąpili do dalszych prac związanych z powstaniem nowego Statutu Gminy Woźniki.

 

Przeanalizowano materiał dot. następującego zakresu:

Rozdział 3 Organizacja i tryb pracy Rady:

            Dział X Komisja Rewizyjna – ciąg dalszy

Rozdział 4 Tryb pracy Burmistrza

Rozdział 5  Zasady dostępu obywateli do dokumentów

Rozdział 6 Jednostki pomocnicze

 

 

Omówiono zagadnienia dot. uprawnień kontrolnych Komisji Rewizyjnej. Omówiono również kwestie związane z powołaniem oraz określeniem w statucie gminy zasad i trybu działania komisji skarg, wniosków i petycji.

Pani Sekretarz przedstawiła kwestie dot. transmisji i utrwalania obrad, gdzie zgodnie z nowymi przepisami obrady rady gminy będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy. Ponadto nowe przepisy wskazują że głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania za pomocą urządzeń nie jest możliwe z przyczyn technicznych, wtedy przeprowadza się głosowanie imienne. Imienne wykazy głosowań radnych niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.

Powyższe regulacje muszą znaleźć się w nowo tworzonym statucie, który będzie obowiązywał od nowej kadencji rady.

Pod dyskusję poddano zatem rozwiązania techniczne. Rozważano kwestie zakupu tabletów dla radnych.

 

 

Ponieważ więcej pytań i uwag nie było, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Daria Nowaczyk – Biegisz

   Przewodniczący Komisji

Mierzwa MarianWiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2014 - 2018

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2018 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 666
17 października 2018 09:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany