Budżet 2015

ZARZĄDZENIE NR KR.120.214.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 18.12.2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.214.2015

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 18.12.2015 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10, ust. 3 uchwały Nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Wożnikach z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

 

§ 1. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy:

1/ wydatki bieżące w kwocie                                                                       (-) 7 500,00 zł

w tym:

a/ wydatki jednostek budżetowych:                                                             (-) 7 490,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                (-) 11 629,84 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       4 139,84 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           (-) 10,00 zł

 

2/ wydatki majątkowe w kwocie                                                                        7 500,00 zł

w tym:

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 7 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie

zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2015 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 549
23 grudnia 2015 15:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2015 15:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2015 15:19 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202142015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany