Budżet 2015

ZARZĄDZENIE NR KR.120.198.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 11.12.2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.198.2015

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 11.12.2015 roku 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10, ust. 3 uchwały Nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy:

1/ wydatki bieżące w kwocie                                                           25 000,00 zł

        w tym:

   a/ wydatki jednostek budżetowych:                                              17 714,49 zł

   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          (-)       9 055,72 zł

   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    26 770,21 zł

  b/ dotacje na zadania bieżące                                               (-)       2 806,07 zł

  c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          10 091,58 zł

 

2/ wydatki majątkowe w kwocie                                           (-)        25 000,00 zł

      w tym:

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      (-)        25 000,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie

zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Uchyla się zarządzenie Nr KR 120.194.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 04.12.2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2015 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 570
16 grudnia 2015 10:38 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2015 10:37 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2015 10:36 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201982015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany