Budżet 2015

ZARZĄDZENIE NR KR.120.190.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 27.11.2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.190.2015

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 27.11.2015 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10, ust. 3 uchwały Nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Zwiększy dochody budżetu gminy o kwotę                                                       10 877,73 zł

do ogólnej kwoty dochodów                                                                            44 785 937,94 zł

w tym :

1/ bieżące w kwocie:                                                                                              10 877,73 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                10 877,73 zł

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                      10 877,73 zł

do ogólnej kwoty wydatków                                                                           43 903 721,94 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie:                                                                                             10 877,73 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              11 552,49 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                               9 443,18 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań                                              2 109,31 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      (-)            674,76 zł

 

 

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie

z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2015 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 532
07 grudnia 2015 09:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2015 09:53 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2015 09:52 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201902015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany