Zamiana

UCHWAŁA NR 434/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zamiany gruntu będącego własnością Gminy Woźniki na grunt będący własnością osób fizycznych

U C H W A Ł A NR 434/XXXV/2014

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 8 września 2014 r.

 

w sprawie zamiany gruntu będącego własnością Gminy Woźniki na grunt

będący własnością osób fizycznych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a

 

§ 1. Zezwolić na dokonanie zamiany nieruchomości położonej obrębie Kamienica będącej własnością Gminy Woźniki, oznaczonej k.m. 2 działka nr 929/528 o powierzchni 0.6337 ha zapisanej w księdze wieczystej Nr CZ1L/00050753/9 Sądu Rejonowego w Lublińcu z ustanowieniem służebności przejazdu na działkę położoną w obrębie Kamienica, oznaczoną k. m. 1 PGR działka nr 10/3 o powierzchni 0.1693 ha zapisaną w KW CZIL/00025286/0 SR w Lublińcu.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl


 


 

U C H W A Ł A  Nr 123/XIII/2015 

Rady Miejskiej w Woźnikach 

 z dnia  14 grudnia 2015 r.

  

w sprawie: zmiany uchwały Nr 434/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2014 r. w sprawie  zamiany gruntu będącego  własnością  Gminy Woźniki na grunt będący własnością osób fizycznych

 

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) , Rada Miejska w Woźnikach 

 

u c h w a l a

 

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr 434/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach   

       z   dnia 8 września 2014r. w sprawie zamiany gruntu będącego własnością   

       Gminy Woźniki na grunt będący własnością osób fizycznych w ten sposób,  

       że w § 1 uchwały zamiast numeru : k.m.1 PGR wpisuje się: k.m. PGR.

 

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

/Henryk Gorol/Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2014 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 795
16 grudnia 2015 09:16 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2015 09:11 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_123xiii2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2015 09:11 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany