OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WOŹNIKI

UCHWAŁA Nr 342/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Woźniki

Uchwała Nr 342/XXXVII/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 maja 2018 r.


w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Woźniki


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) art.52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.), Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.

 

1. Ustala się czas na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonych przez Gminę Woźniki przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę za jedną godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1, w wysokości  1 złotych  za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.

 

Tracą moc:

1. Uchwała nr 329/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Woźniki,

2. Uchwała nr 228/XXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Woźniki.


§ 4. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2018 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 273
04 czerwca 2018 11:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_342xxxvii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 10:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany