WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

Uchwała Nr 32/IV/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)  Rada Miejska w Woźnikach  uchwala, co następuje:


§ 1. 


Uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2. 


Traci moc uchwała Nr 399/XXXII/2014  Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31.03.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.


§ 3. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Woźnik


§ 4. 


Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska


Załącznik do uchwały Nr 32/IV/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 stycznia 2019 r.


PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
NA LATA 2019-2023


I. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną do wdrożenia programu osłonowego stanowi art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.). Opracowanie i wdrożenie programu jest następstwem ustanowienia przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 ( M.P. z 2018r., poz. 1007) .

Program będzie realizowany w latach 2019 – 2023, zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

II. Cel programu

        Celem programu osłonowego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sutyacji. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1) - poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

2) - poprawy poziomu życia rodzin dysfunkcyjnych;

3) - kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży.

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

        W roku 2017 pomocą w formie posiłku spożywanego w placówkach oświatowych objęto 72 uczniów. W ramach realizowania dożywiania w 2017r. w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego nie objęto żadnego ucznia tym wsparciem.

Z diagnozy opartej na analizie sprawozdań oraz obserwacji pracowników socjalnych wynika, że obecnie również zachodzi potrzeba objęcia tą formą pomocy dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Objęcie dzieci i młodzieży pomocą w formie posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych, poprawy stanu zdrowia oraz kształtowanie nawyków prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

IV. Podmioty realizujące program

        Program realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi placówkami oświatowymi publicznymi i niepublicznymi (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola) do których uczęszczają dzieci i młodzież z tereny Gminy Woźniki.

Koordynatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach.

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu.

W ramach programu udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w tym:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach , gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Liczba dzieci i uczniów , którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

VI. Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

VII. Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2018r. (M.P. z 2018r., poz. 1007).

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2019 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 221
31 stycznia 2019 12:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [program_oslonowy_w_zakresie_dozywiania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2019 12:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_32iv2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2019 12:47 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany