Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2014-2023

UCHWAŁA Nr 15/II/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 12.12.2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2014-2023

Uchwała Nr 15/II/2014

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 12.12.2014 roku.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2014-2023

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 226-228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje

 

§1

 

W uchwale Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.12.2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wożnik.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2014 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 687
18 grudnia 2014 14:46 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2014 14:45 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2014 14:44 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany