Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2014-2023

ZARZĄDZENIE Nr KR.120.83.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr KR.78.2014 z dnia 07.07.2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2014-2023

Zarządzenie Nr KR.120.83.2014

Burmistrza Woźnik

z dnia 10 lipca 2014 roku.

 


w sprawie zmiany zarządzenia Nr KR.78.2014 z dnia 07.07.2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2014-2023

 

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 226-228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam co następuje

 

§ 1

 

Dokonuje się zmiany brzmienia dokumentu pn."Zarządzenie Nr KR.78.2014 Rady Miejskiej

W Woźnikach z dnia 07 lipca 2014 roku" na nowe tj. "Zarządzenie Nr KR. 120.78.2014

Burmistrza Woźnik z dnia 07 lipca 2014 roku"

 

§ 2

 

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi W życie z dniem podjęcia.Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2014 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 751
22 lipca 2014 08:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120832014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2014 08:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany