Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2014-2023

UCHWAŁA Nr 427/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2014-2023

Uchwała Nr 427/XXXIV/2014

Rady Miejskiej W Woźnikach

z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

W sprawie zmiany uchwały Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej W Woźnikach z dnia 30 grudnia 2013 roku W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2014-2023

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.) art. 226-228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska W Woźnikach uchwala co następuje

 

§1

 

W uchwale Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej W Woźnikach z dnia 30.12.2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 2

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2014 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 706
04 lipca 2014 14:03 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2014 14:03 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2014 14:02 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_427xxxiv2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany