Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2014-2023

UCHWAŁA Nr 382/XXXI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31.01.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2014-2020

UCHWAŁA Nr 382/XXXI/2014

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 31.01.2014 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2014-2020

 

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 226-228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje

 

§ 1

 

W uchwale Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.12.2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

 

2. Załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie " Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach nr 264/XXI/2012 z dnia 28.12.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2013-2018"

 

§2

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2014 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 431
07 lutego 2014 09:59 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2014 09:59 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2014 09:58 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany