Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Woźniki na lata 2013-2016

UCHWAŁA Nr 346/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Woźniki na lata 2013 - 2016

Uchwała Nr 346/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Woźniki na lata 2013 - 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr. 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Rada Miejska w Woźnikach uchwala

 

§ 1.   Przyjąć "Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Woźniki na lata 2013 - 2016" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2013 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 982
26 sierpnia 2013 10:04 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [gminny_program_opieki_nad_zabytkami_cziii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2013 10:03 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [gminny_program_opieki_nad_zabytkami_czii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2013 10:01 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [gminny_program_opieki_nad_zabytkami_cz_i.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany