Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Niwach i w Ligocie Woźnickiej przy ul. Polnej

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Niwach i w Ligocie Woźnickiej przy ul. Polnej

 

Przedmiot zamówienia:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Niwach

Zakres robót obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej fi 110 PE o łącznej długości 287 m,

- budowę przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w ilości 3 szt. z rur fi 32 o łącznej długości 53,1 m,

- budowę przyłączy wodociągowych do studni wodomierzowych w ilości 4 szt. z rur fi 32 o łącznej długości 23,8 m.

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego - ulica Polna w Ligocie Woźnickiej

Zakres robót obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej fi 110 PE w ul. Polnej o łącznej długości 71 m

- budowę przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w ilości 1 szt. z rur fi 32 o łącznej długości 19,5 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej.

(opis przedmiotu zamówienia)

 

  1. Termin składania ofert: 07.06.2016 r. do godz. 11:30
  2. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego pok. 20
  3. Forma składania ofert: Pisemnie – opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Niwach i w Ligocie Woźnickiej przy ul. Polnej. Znak sprawy: GK 271.13.2016”
  4. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2016 r.
  5. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

a)      Cena – 100%

  1. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: http://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/8579/lista/ogloszenia_o_zamowieniach_i_konkursach_rok_2016

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr KR.120.56.2014 z dnia 16.04.2014 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-05-31
Dokument wytworzony przez: REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIESZKANIOWEJ i INWESTYCJI (GK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zdzisław Hryciuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2016 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zdzisław Hryciuk
Ilość wyświetleń: 785
03 czerwca 2016 11:21 (Zdzisław Hryciuk) - Dodanie załącznika [przedmiar_robot_wodociag_niwy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 maja 2016 10:11 (Zdzisław Hryciuk) - Dodanie załącznika [niwyy_rys_13.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 maja 2016 10:11 (Zdzisław Hryciuk) - Dodanie załącznika [niwy_rys_12.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany