STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

UCHWAŁA Nr 110/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr 110/X/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 listopada 2019 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


Na obszarze Gminy Woźniki opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.


§ 2. 


1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 19,50 zł (słownie: dziewiętnaście złotych 50/100) miesięcznie od osoby.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie od osoby.


§ 3. 


Traci moc uchwała Nr 25/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


§ 4. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 5. 


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 6. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 205
28 listopada 2019 13:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_111x2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 13:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_110x2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 13:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::