STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwała Nr 15/II/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 10 grudnia 2018 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Na obszarze Gminy Woźniki opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.


§ 2.

 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 17,00 zł (siedemnaście złotych) miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w  sposób selektywny w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych) miesięcznie.


§ 3.

 

Traci moc uchwała Nr 111/XII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 5.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 207
13 grudnia 2018 13:51 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_15ii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 13:51 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany