PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WOŹNIKI

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WOŹNIKI przyjęty Uchwałą Nr 187/XVI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 lipca 2004 ze zmianami

U C H W A Ł A Nr 187/XVI/2004
Rady Miejskiej w Woźnikach
Z dnia 5 lipca 2004 r.

W sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy WoźnikiNa podstawie art. 7 ust 1 i art. 18 ust.1 i art. 18 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 , z późniejszymi zmianami) Rada
Miejska w Woźnikach


U c h w a l a   c o   n a s t ęp u j e§ 1. Przyjąć Program Rozwoju Lokalnego Gminy Woźniki w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


 


 


UCHWAŁA Nr 257/XXIII/2005
Rady Miejskiej w Woźnikach
Z dnia 28.04.2005 r.

 W sprawie zmiany uchwały Nr 187/XVI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Woźniki

 

 

Na podstawie art. 7, ust. 1 pkt. 10 i art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

Uchwala co następuje

§ 1 
 

 

 

 


W załączeniu do Uchwały Nr 187/XVI Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 lipca 2004 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. W tabeli ,,zadania polegające na poprawie sytuacji w gminie Woźniki”:
1.1 W Lp. VI – Gimnazja

• nazwa przedsięwzięcia: ,,Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach” zmienić na: Budowa hali sportowej w Woźnikach
• orientacyjny koszt zadania- kwotę 4 000 000 PLN zmienić na 6 400 000 PLN

 

1.2 Dodać Lp. IX ,,Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W tabeli,, Realizacja zadań, projektów”
2.1 poz. 24 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2.2 dodać poz. 36 wg. Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 


§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 


§ 3

 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


 


 


UCHWAŁA Nr 281/XXV/2005
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30.06.2005 r.

 W spawie: zmiany Uchwały Nr 187/XVI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Woźniki

 
Na podstawie art. 7, ust. 1 pkt 10 i art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

 uchwala co następuje

§1

 


W załączniku do Uchwały Nr 187/XVI Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 lipca 2004 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. W tabeli „Zadania polegające na poprawie sytuacji w gminie Woźniki" w
Lp. IX - ,,Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego"
• nazwa przedsięwzięcia: „Komputeryzacja Urzędu" zmienić na: „E-urząd w Woźnikach"
• orientacyjny koszt zadania -kwotę 380 000 PLN zmienić na 378 200 PLN

2. W tabeli „Realizacja zadań, projektów" poz. 36 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

 § 2.

 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 


§ 3.

 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2008 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1591
06 listopada 2015 13:15 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lutego 2010 10:04 (Daria Nowaczyk) - Usunięcie załącznika.
03 lutego 2010 10:04 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany