PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOŹNIKI, Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOŹNIKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

Uchwała Nr 116/X/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 listopada 2019 r.


w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 422/XXXX/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Rada Miejska w Woźnikach
uchwala, co następuje:


§ 1. 


Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załącznik do uchwały Nr 116/X/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 27 listopada 2019 r.


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOŹNIKIZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2020


Wypełniając swą misję kształtowania we wspólnocie lokalnej idei samorządności, Gmina Woźniki deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niniejszy Program jest wyrazem polityki Gminy Woźniki wobec organizacji pozarządowych, dążeń do zapewnienia im jak najlepszych warunków działania na terenie Gminy i na rzecz jej mieszkańców oraz włączenia organizacji w proces współrządzenia i współodpowiedzialności za realizację zadań publicznych.


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zmianami);

2) Programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020;

3) organizacjach– rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) Gminie – rozumie się przez to Gminę Woźniki;

5) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;

6) dotacji – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami).


§ 2. 


Program określa formy i zasady współpracy, a także zadania priorytetowe w zakresie współpracy Gminy z organizacjami w 2020 roku.


Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe


§ 3. 


1. Podstawowym celem Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez budowanie harmonijnej i partnerskiej współpracy  pomiędzy samorządem a organizacjami.

2. Szczegółowymi celami Programu są:

1) włączenie organizacji w realizację zadań publicznych oraz kształtowanie polityki społecznej Gminy;

2) zwiększenie aktywności mieszkańców, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw społecznych i budowania struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej;

3) pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez trafne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym;

4) innowacyjność w wykonywaniu zadań publicznych oraz poprawa efektywności i konkurencyjności działań na rzecz mieszkańców;

5) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę i swoje otoczenie społeczne;

6) integracja członków organizacji realizujących zadania publiczne.


Rozdział 3.
Zasady współpracy


§ 4. 


Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości - Gmina udziela organizacjom pomocy w wykonywaniu zadań publicznych w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób terminowy i profesjonalny;

2) suwerenności stron – oznacza wzajemne poszanowanie autonomii stron i niezależności w działalności statutowej;

3) partnerstwa - oznacza dobrowolną współpracę równoprawnych partnerów na warunkach określanych stosowną umową lub porozumieniem;

4) efektywności - polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji - równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie trybu zlecania i realizacji zadań;

6) jawności – zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji.


Rozdział 4.
Okres realizacji programu


§ 5. 


Program obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.


Rozdział 5.
Zakres i formy współpracy


§ 6. 


Gmina współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami Gminy. Zlecanie realizacji zadań obejmuje wyłącznie te zadania, które Program określa jako zadania priorytetowe dla Gminy w 2020 roku.


§ 7. 


Współpraca Gminy z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.


§ 8. 


1. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się poprzez:

1) wspieranie lub powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie lub finansowanie ich realizacji;

2) udzielania pożyczek, gwarancji i poręczeń organizacjom na realizację zadań w sferze pożytku publicznego.

2. Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w formach:

1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działań;

2) wspierania merytorycznego organizacji w postaci: szkoleń, konsultacji, konferencji;

3) udostępniania pomieszczeń organizacjom niedysponującym własnym lokalem, na siedzibę bądź w celu odbywania spotkań, narad, zajęć. Sposób udostępniania i korzystania z pomieszczeń określi w drodze zarządzenia Burmistrz Woźnik;

4) udzielania informacji i wsparcia merytorycznego w zakresie zewnętrznych możliwości finansowania działalności organizacji;

5) udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;

6) udzielania pomocy merytorycznej w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej;

7) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji;

8) tworzenia wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze inicjatywnym i doradczym;

9) publikowania ważnych dla organizacji informacji oraz promowania organizacji i ich działań na stronie internetowej Gminy www.wozniki.pl, fanpage’u Gminy Woźniki, w Biuletynie Informacji Publicznej, Wiadomościach Ziemi Woźnickiej;

10) koordynowania wspólnych przedsięwzięć poszczególnych organizacji.


Rozdział 6.
Zadania priorytetowe


§ 9. 


Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Gminy z organizacjami są zadania z zakresu:

1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a) Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych takich jak koncerty, festiwale, konkursy, przeglądy, prezentacje, wystawy, plenery, warsztaty artystyczne i inne.

b) Prezentacja oferty kulturalnej Gminy w ramach zewnętrznych wydarzeń artystycznych, w tym festiwali, wystaw.

c) Edukacja kulturalna, w tym przedsięwzięcia wspomagające rozwój i uzdolnienia artystyczne dzieci, młodzieży i dorosłych.

d) Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej i renowacja zabytków Gminy.

e) Dokumentowanie, archiwizowanie i popularyzowanie lokalnej historii, tradycji i obyczajów, w tym wydawanie publikacji, tworzenie izb pamięci.

f) Wsparcie i ochrona tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz popularyzowanie języka regionalnego.

2) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej:

a) Udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej dla grup wolontariackich.

Organizacja przedsięwzięć o charakterze lokalnym, integrujących mieszkańców (w tym festynów, dożynek itp.).

3) Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

a) Organizowanie obchodów świąt państwowych i lokalnych rocznic, spotkań, uroczystości, przedsięwzięć związanych z historią Śląska, a zwłaszcza Gminy Woźniki, upowszechniających wiedzę historyczną, tradycję i kulturę.

b) Wydawanie publikacji wzbogacających bibliografię historyczną Gminy Woźniki.

c) Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej oraz osób związanych z tymi wydarzeniami.

4) Promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych:

a) Wzmocnienie potencjału i profesjonalizacja organizacji poprzez udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej.

b) Promocja działalności gminnych organizacji przez wydawanie publikacji i materiałów promujących ideę wolontariatu oraz inicjatywy lokalne.

c) Organizowanie przedsięwzięć poszerzających wiedzę oraz wzmacniających umiejętności wolontariuszy w zakresie działalności pożytku publicznego i działalności statutowej.

d) Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej dla organizacji.

e) Pomoc w ubieganiu się o środki na projekty społeczne ze źródeł ponadlokalnych

f) Przedsięwzięcia związane z jubileuszami organizacji

5) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) Uczestnictwo zawodników z klubów, ognisk i sekcji sportowych, reprezentantów Gminy w rozgrywkach sportowych, turniejach, olimpiadach i zawodach o zasięgu ponadgminnym.

b) Szkolenia w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych.

c) Organizowanie imprez i zawodów sportowych na terenie Gminy.

d) Utrzymanie i przygotowanie gminnej bazy sportowej.

e) Organizowanie zajęć rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców Gminy.

f) Organizowanie pozalekcyjnych, ogólnorozwojowych i korekcyjnych zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych.

6) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

a) Promocja osiągnięć dzieci i młodzieży przez organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu nauki, edukacji i wychowania.

b) Organizacja sesji, sympozjów, seminariów i konferencji naukowych, popularno- naukowych, warsztatów służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

c) Przedsięwzięcia służące wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, treningów.

d) Opracowanie i realizacja nowatorskich programów edukacyjno – wychowawczych.

e) Wsparcie dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się.

f) Popularyzacja nauki przez organizowanie wyjazdów i obozów naukowych dla dzieci i młodzieży.

7) Zadań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

a) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

b) Wspieranie i promocja inicjatyw młodzieżowych.

c) Tworzenie klubów i świetlic młodzieżowych.

d) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii letnich i zimowych, w tym wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wraz z programem profilaktycznym (kolonie, obozy).

8) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a) Opracowywanie i wydawanie folderów, broszur dydaktycznych i popularnonaukowych.

b) Edukacja ekologiczna, w tym warsztaty, pokazy filmów, budowa arboretów i ogrodów edukacyjnych.

c) Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży.

d) Realizowanie programów ochrony zasobów przyrodniczych i ochrony praw zwierząt, w tym opieka nad zwierzętami, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych.

e) Urozmaicenie szaty roślinnej Gminy.

f) Projektowanie i wykonanie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych.

9) Turystyki i krajoznawstwa:

a) Wydawanie przewodników, informatorów, folderów i map turystycznych w formie tradycyjnej (papierowej) lub multimedialnej (np. filmy), promujących walory turystyczne Gminy Woźniki

b) Wytyczanie, znakowanie, konserwacja tras turystycznych na terenie Gminy.

c) Wzbogacanie oferty atrakcji turystycznych Gminy.

d) Opracowanie, promocja lokalnego produktu turystycznego.

e) Organizacja imprez krajoznawczych w tym rajdów i wycieczek tematycznych w obrębie atrakcji turystycznych i krajoznawczych Gminy Woźniki.

10) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:

a) Organizacja przedsięwzięć edukujących w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej i promujących ideę integracji europejskiej.

b) Organizowanie wspólnych projektów kulturalnych, turystycznych i sportowych z mieszkańcami gmin partnerskich.

c) Rozwijanie współpracy i wymiany zagranicznej Gminy Woźniki i miast partnerskich, w szczególności pomiędzy organizacjami, w tym:

- udział grup mieszkańców Gminy w projektach zagranicznych organizowanych w miastach partnerskich;

- organizacja w Gminie projektów z udziałem grup z miast partnerskich.

d) Promocja Gminy Woźniki w miastach partnerskich m.in. przez wydawanie materiałów promocyjnych w językach obcych, organizację wystaw itp.

11) Ratownictwa i ochrony ludności:

a) Przygotowanie i podtrzymywanie gotowości do reagowania na wypadek pożarów,  klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych lub innych miejscowych zagrożeń.

b) Organizowanie przedsięwzięć, w tym szkoleń i warsztatów z zakresu ratownictwa przedmedycznego,  ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego.

c) Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

12) Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

13) Ochrony i promocji zdrowia:

a) Wydawanie niskobudżetowych informatorów, broszur propagujących profilaktykę i zdrowy styl życia.

b) Organizowanie przedsięwzięć, w tym akcji, konkursów, szkoleń z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki, bezpieczeństwa, dawstwa i ratownictwa przedmedycznego.

c) Podejmowanie działań mających na celu poprawienie dostępności do świadczeń dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

14) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

a) Organizowanie imprez i zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych wspierających aktywność społeczną osób w wieku emerytalnym.

b) Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów dla seniorów.

c) Tworzenie i prowadzenie klubów seniora.

d) Tworzenie i prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub innych form kształcenia ustawicznego.

e) Integracja społeczna osób w wieku emerytalnym przez organizację przedsięwzięć o charakterze międzypokoleniowym.

15) Pomocy społecznej, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalności charytatywnej:

a) Tworzenie i wdrażanie programów pomocy, w tym specjalistycznego poradnictwa, terapii, szkoleń, organizowania konferencji, wydawania publikacji, informatorów i broszur.

b) Działalności na rzecz umacniania rodziny, pomocy rodzinom w trudnej sytuacji oraz wyrównywania szans tych rodzin; pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.

c) Prowadzenie taniego żywienia w formie jadłodajni, kuchni społecznych, punktów charytatywnych, banku żywności oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

d) Prowadzenie akcji, zbiórek charytatywnych.

e) Tworzenie i prowadzenie podmiotów integracji społecznej, działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

f) Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie kompetencji społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

g) Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne.

16) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji:

a) Edukacja prawna i obywatelska.

b) Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

c) Rozwój dialogu międzykulturowego, kształtowanie otwartych postaw wobec odmienności.

17) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz innowacyjności:

a) Propagowanie przedsiębiorczości przez organizowanie przedsięwzięć tematycznych (warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń, targów).

b) Poradnictwo dla przedsiębiorców i osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą.

c) Wydawanie publikacji wspomagających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

d) Rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

 

Rozdział 7.
Środki przeznaczone na realizację programu


§ 10. 


1. Na realizację programu w 2020 roku Rada Miejska przeznacza następujące środki:

1) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 40.000,-

2) zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej: 20.000,-

3) zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej 10.000,-

4) zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu oraz wspierania organizacji pozarządowych 20.000,-

5) zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 225.000,-

6) zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 15.000,-

7) zadania z zakresu działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 30.000,-

8) zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 15.000,-

9) zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa 15.000,-

10) zadania z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 10.000,-

11) zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 47.000 ,-

12) zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 5.000,-

13) zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym 10.000,-

2. Środki przeznaczone na realizację programu nie mogą zostać wykorzystane do prowadzenia zajęć, które są finansowane z budżetu Gminy w ramach jej działalności statutowej.

3. Nie dopuszcza się finansowania realizacji tego samego zadania w ramach kilku obszarów konkursowych.

4. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego  zadania w trybie pozakonkursowym wynosi 2.000 zł.


§ 11. 


Koszty realizacji współpracy pozafinansowej programu obejmujące dzierżawę i wynajem obiektów gminnych, zwolnienia z podatków i opłat lokalnych oraz pomoc prawną i merytoryczną dla organizacji zostaną obliczone po zakończeniu roku i zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji programu.


§ 12. 


Realizacja zadań publicznych odbywać się będzie w ramach niniejszego Programu, jak również w ramach szczegółowych programów specjalistycznych, przyjętych przez Radę Miejską, między innymi: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


§ 13. 


Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w roku 2020 określi Rada Miejska w uchwale w sprawie budżetu Gminy Woźniki na rok 2020.


Rozdział 8.
Sposób realizacji programu


§ 14. 


Podmiotami realizującymi ze strony Gminy współpracę z organizacjami są:

1) Rada Miejska w Woźnikach i jej komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy, uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami;

2) Burmistrz Woźnik w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy oraz – przy pomocy Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych – dysponowania środkami przeznaczonymi na cele realizacji programu, zlecania realizacji zadań publicznych oraz realizacji innych, pozafinansowych form współpracy, bieżącej współpracy z organizacjami;

3) Komisja Konkursowa w zakresie opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert;

5) Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie planowania środków na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki przeciwalkoholowej;

6) Organizacje działające na terenie Gminy lub-/i na rzecz jej mieszkańców, realizujące cele publiczne będące zadaniami własnymi Gminy.


§ 15. 


1. Oferty i sprawozdania składa się za pośrednictwem generatora ofert w systemie eNGO dostępnego na stronie internetowej wozniki.engo.org.pl,

2. Oferty składane w trybie konkursowym, poddane są weryfikacji formalnej, a następnie oceniane i opiniowane są przez Komisję Konkursową.

3. Oferty składane w trybie pozakonkursowym, na zasadach określonych w art. 19a ustawy,  rozpatruje Burmistrz Woźnik i podaje je do publicznej informacji na okres 7 dni na zasadach określonych w art. 19a ust. 3 ustawy.


§ 16. 


1. Zadanie publiczne dofinansowywane w ramach ustawy objęte zostaje patronatem Burmistrza Woźnik.

2. Organizacja realizująca zadania publiczne zobowiązana jest do publikowania informacji o finansowaniu ich lub współfinansowaniu ze środków Gminy oraz umieszczania jej na wszystkich materiałach promocyjnych zadania.


Rozdział 9.
Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowej


§ 17. 


1. Burmistrz, po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, każdorazowo powołuje w drodze zarządzenia Komisję Konkursową do opiniowania złożonych ofert.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1) pracownicy Urzędu Miejskiego w Woźnikach;

2) osoby wskazane przez organizacje, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w danym konkursie.

3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4. Przewodniczącego Komisji wyznacza Burmistrz Woźnik.


§ 18. 


Komisja Konkursowa działa na  podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowych określonego przez Burmistrza Woźnik jako załącznik do zarządzenia powołującego komisje.


§ 19. 


1. Komisja podczas obrad dokonuje oceny merytorycznej ofert zweryfikowanych pod względem formalnym przez Referat Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych, w oparciu o określone w ogłoszeniu o konkursie wymogi formalne i kryteria oceny.

2. Komisja na podstawie informacji zawartych w ofercie  przygotowuje propozycję rozstrzygnięcia konkursu  i wysokości środków na realizację złożonych ofert.

3. Przewodniczący Komisji sporządza z każdego posiedzenia Komisji protokół zbiorczy, który przekazuje Burmistrzowi Woźnik.

  

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu współpracy


§ 20. 


Program współpracy Gminy Woźniki z organizacjami podlegać będzie systematycznej i obiektywnej ocenie w zakresie założeń, procesu realizacji i rezultatów.


§ 21. 


1. Ocena, o której mowa w § 20, uwzględnia wskaźniki, zawarte w Sprawozdaniu z realizacji Programu, w szczególności:

- liczbę organizacji, które zawarły umowę na realizację zadania publicznego
-liczbę zawartych umów
-liczbę ofert nie wybranych do dofinansowania
-liczbę zadań publicznych zleconych w trybie art. 19a ustawy
-koszty realizacji zadań publicznych z podziałem na poszczególne kategorie wydatków
-liczbę poprawnie rozliczonych dotacji
-liczbę organizacji, które skorzystały ze współpracy pozafinansowej
-liczbę organizacji, których przedstawiciele uczestniczyli w komisjach konkursowych
-liczbę aktów prawa miejscowego poddanych konsultacjom.

2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy jest publikowane za pośrednictwem strony internetowej Gminy oraz w BIP do 31 maja roku następnego.


§ 22. 


Program Współpracy podlega ocenie przez organizacje i inne podmioty wymienione w §14 poprzez:

1) składanie uwag i propozycji dot. aktualnego Programu do dn. 10 września 2020 roku

2) ocenę Sprawozdania z realizacji Programu za rok 2019 do dn. 30 września 2020 roku.


Rozdział 11.
Informacje o sposobie tworzenia Programu Współpracy oraz przebiegu konsultacji.


§ 23. 


Projekt Programu Współpracy opracował Referat Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych, uwzględniając dane sprawozdania z realizacji programu współpracy z lat poprzednich, priorytety w realizacji zadań publicznych oraz uwagi radnych wyrażających opinie o potrzebach mieszkańców.

§ 24. 


Program podlegał konsultacjom społecznym zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Woźnik nr OR.120.168.2019 z dnia 17 października 2019 r. przez:

1) Opublikowanie projektu Programu na stronie internetowej www.wozniki.pl    /Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Woźnikach w dn. 28.10.2019 r. – 15.11.2019 r.

2) Wyłożenie Programu do wglądu w Urzędzie Miejskim w Woźnikach w dn. 28.10.2019 r. – 15.11.2019 r.

3) Spotkania konsultacyjne dla organizacji tj.:

a) Spotkanie konsultacyjne dla członków Organizacji, w dn. 18.10.2019r. o godz. 18:00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach oraz 19.11.2019r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

b) Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w dn. 13.11.2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie OSP Piasek;

c) Posiedzenie Gminnej Rady Sportu w dn. 18.11.2019 r. o godz. 17:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach;

4) Pisemne, w tym elektroniczne przekazywanie opinii na adres: Referat Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki lub drogą elektroniczną następuje na adres: a.kaminska@wozniki.pl    lub przez system eNGO (strona wozniki.engo.org.pl) do dnia 15.11.2019r. do godz. 13:00.


§ 25.

 

Program podlegał konsultacjom zgodnie z wytycznymi Programu Współpracy na 2019 rok w następujący sposób:

1) poprzez wyrażenie opinii organizacji na temat Programu obowiązującego w 2019 roku; zgodnie z §19 Programu na 2019 rok. Do dn. 10 września 2019 roku nie wpłynęły dodatkowe opinie organizacji pozarządowych.

2) poprzez ocenę Sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni; zgodnie z §17 ust.2  Programu na 2019 rok. Do 30 września 2019 roku nie wpłynęły oceny organizacji pozarządowych.


  

Uchwała Nr 160/XIII/2020
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 13 maja 2020 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 116/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr 422/XXXX/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

 

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 


§ 1. 


W  załączniku Nr 1 do uchwały  Nr 116/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” w § 10 skreśla się ust. 4.


§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 160
21 maja 2020 12:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 maja 2020 12:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_160xiii2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 maja 2020 12:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany