Uchwała Nr 335/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Woźniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 335/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Woźniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 335/XXXVI/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 marca 2018 r.


w sprawie podziału Miasta i Gminy Woźniki na  stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz 1875 z późn.zm.) oraz  art. 12 §2, §3, §11 i §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 z poźn.zm.)  w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz 130) -  na wniosek Burmistrza Woźnik


Rada Miejska w Woźnikach

uchwala co następuje:


§ 1. 


Dokonać podziału Miasta i Gminy Woźniki na stałe obwody głosowania, ustalić ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. 


Traci moc uchwała Nr 285/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodach komisji wyborach i uchwała Nr 321/XXXIV/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 285/XXII/2013 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania i ustalenie  numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.


§ 3. 


Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.


§ 4. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 5. 


Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi  do Komisarza Wyborczego w Częstochowie, w terminie 5 dni od daty  podania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej  i sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 6. 


Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 7. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk GorolUchwała Nr 341/XXXVII/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 maja 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 335/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia  27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Woźniki na  stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz 1875 z późn.zm.) oraz  art. 12 §2, §3, §11 i §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 z poźn.zm.)  w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz 130) -  na wniosek Burmistrza Woźnik Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:


§ 1. 


W uchwale Nr 335/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Woźniki na  stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych :

- uchylić  § 6,

- dokonać zmiany  § 7,  który otrzymuje brzmienie :

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego .”.


§ 2.

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.


§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2018 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 475
04 czerwca 2018 10:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_341xxxvii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 10:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2018 09:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly__obwody_glosowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany