ZASADY NABYCIA, ZBYCIA i OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH oraz ICH WYDZIERŻAWIANIA lub NAJMU NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ TRZY LATA

UCHWAŁA Nr 190/XXIV/93 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 2 marca 1993 r. w sprawie: ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

U C H W A Ł A Nr 190/XXIV/93

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 2 marca 1993 r.

 

w sprawie: ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16 poz 95, Nr 32 poz 191, Nr 34 poz 199, Nr 43 poz 253, Nr 89 poz 518 i z 1991 r. Nr 4 poz 18 Nr 11o poz 473 oraz z 1992 r. Nr 85 poz 428, Nr 100 poz 499/ Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a

 

§ 1. Ustalić zasady nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Woźniki.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Alojzy Cichowski/

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej Nr 190/XXIV/93

z dnia 2 marca 1993 r.

 

 

ZASADY NABYCIA, ZBYCIA I OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ORAZ ICH WYDZIERŻAWIANIA LUB NAJMU NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ TRZY LATA

 

1. Nabycie:

a/ zarząd podejmuje uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, na które zaplanowano wydatki w budżecie danego roku.

b/ wykaz nieruchomości do nabycia zarząd przedstawia Radzie do dnia 15 listopada łącznie z projektem budżetu.

c/ podjęcie uchwał przez Zarząd w sprawie nabycia nieruchomości nie ujętych w planie, następuje po uzyskaniu akceptacji Rady i zabezpieczeniu środków.

 

2. Zbycie i oddanie w użytkowanie wieczyste:

a/ zarząd podejmuje uchwały w sprawie zbycia i oddania w wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, których wykaz został przedstawiony Radzie do zaakceptowania.

b/ wykaz o którym mowa w ppkt a zostaje przedstawiany kwartalnie.

 

3. Dzierżawa i najem na okres dłuższy niż trzy lata:

a/ decyzje w zakresie oddawania nieruchomości gruntowych w dzierżawę lub najem podejmuje:

- przy umowach od 3 – 10 lat zarząd Gminy

- przy umowach ponad 10 lat Rada Gminy.

b/ umowy zawierana przez Zarząd wymagają akceptacji Rady, jeżeli zachodzi istotna zmiana przeznaczenia nieruchomości

 

4. Obciążanie nieruchomości gruntowych:

a/ uchwały w zakresie obciążania nieruchomości gruntowych podejmuje Rada Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2012 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 864
17 lipca 2015 14:34 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 marca 2015 11:25 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2012 09:30 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zasady.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany