Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 92/VIII/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr 92/VIII/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 11 września 2019 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Woźnikach  uchwala co następuje:


§ 1. 


Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 4 529 821,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden zł ) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


§ 2. 


Spłata kredytu nastąpi w latach 2020 – 2025.


§ 3. 


Kredyt wraz z należnymi odsetkami podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy – udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 4. 


Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.


§ 5. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 6. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2019 08:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 176
18 września 2019 08:40 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_92viii2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2019 08:40 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany