Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 68/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn."Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki- etap III"

Uchwała Nr 68/VI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 22 maja 2019 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn."Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki- etap III"


Na podstawie art 18 ust.2 pkt 9 lit.c i art.58 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art.89 ust.1 pkt2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.869), Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:


§ 1.

 

Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  pożyczki w wysokości 350 000,00 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. program ograniczenia niskiej Emisji dla Gminy Woźniki - etap III."


§ 2. 


Spłata pożyczki nastąpi w latach 2020-2024.


§ 3. 


Pożyczka wraz z należnymi odsetkami podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy - podatek od nieruchomości.


§ 4. 


Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętej pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklarację wekslową.


§ 5. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 6. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2019 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 191
28 maja 2019 11:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_68vi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 10:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany