Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 354/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

Uchwała Nr 354/XXXVIII/2018

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 12 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ), Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczkę w wysokości 2 220 179,00  zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

 

§ 2.

 

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019 - 2025r.

 

§ 3.

 

Pożyczka wraz z należnymi odsetkami podlegać będzie spłacie z dochodów własnych gminy - udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 4.

 

Ustala się zabezpieczanie spłaty zaciągniętej pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 


 

Uchwała Nr 380/XLI/2018 

Rady Miejskiej w Woźnikach 

z dnia 16 października 2018 roku.

  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 354/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ), Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje: 


§ 1.

 

W Uchwale Nr 354/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej” § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczkę w wysokości 2 220 179,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej” w następujących transzach

1. W 2018 roku - kwota 1 500 000,00 zł 

2. W 2019 roku - kwota    720 179,00 zł ,,

  

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

  

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

/Henryk Gorol/

 

 


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2018 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 307
19 października 2018 12:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 12:02 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_380xli2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 12:02 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany