ZARZĄDZENIE POBORU PODATKÓW W DRODZE INKASA

UCHWAŁA Nr 66/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała Nr 66/VI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 22 maja 2019 r.


w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r., poz. 506 ), art. 6 ust. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018 r., poz. 1445 ze  zm.), art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.) i art. 6 ust. 8  ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2017 r., poz. 1821 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


1. Zarządza się na terenie sołectw, pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

2. Podatek w drodze inkasa pobiera się od podatników, u których roczna wysokość podatków ustalonych w drodze indywidualnej decyzji nie przekracza kwoty 10.000 zł.

3. Podmioty, u których roczna wysokość podatków ustalonych w drodze indywidualnej decyzji przekracza kwotę 10.000 zł winni dokonywać wpłat na właściwy rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskeigo w Woźnikach.


§ 2. 


Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 ust. 1 są sołtysi w obrębie swojego sołectwa, t.j.:

- Pan Stefan Oleksik - na terenie Sołectwa Babienica,

- Pani Sylwia Smol - na terenie Sołectwa Czarny Las,

- Pani Sylwia Brdąkała - na terenie Sołectwa Drogobycza,

- Pan Rafał Pietryga - na terenie Sołectwa Dyrdy,

- Pani Justyna Wawrzynek  - na terenie Sołectwa Kamienica,

- Pan Henryk Matyl - na terenie Sołectwa Kamieńskie Młyny,

- Pan Stanisław Wojsyk - na terenie Sołectwa Ligota Woźnicka,

- Pani Beata Golasz - na terenie Sołectwa Lubsza,

- Pani Zyta Gorol - na terenie Sołectwa Piasek,

- Pani Danuta Biadacz - na terenie Sołectwa Psary.


§ 3. 


Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności bezpośrednio na właściwy rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach.


§ 4. 


Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8% brutto od zainkasowanej kwoty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.


§ 5. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 6. 


Traci moc uchwała Nr 105/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 pażdziernik 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa.  


§ 7. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 8. 


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska


Uchwała Nr 103/IX/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23 października 2019 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 66/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach  z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r.,poz 506, poz. 1309, poz.1696 ), art. 6 ust. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1170, poz.2244.), art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1256, poz.1309 ) i art. 6 ust. 8  ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2019 r., poz. 888, poz. 2244) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.

 

W § 2. tiret 3 uchwały Nr 66/VI/2019 rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa wprowadza się zmianę osoby inkasenta w sołectwie Drogobycza poprzez wykreślenie inkasenta Pani Sylwii Brdąkała, a w to miejsce wpisuje się inkasenta Pana Grzegorza Machoń.

§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 4. 


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2019 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 214
30 października 2019 14:50 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_103ix2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2019 14:50 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 10:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_66vi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany