OPŁATA TARGOWA

UCHWAŁA Nr 104/IX/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2020 roku

Uchwała Nr 104/IX/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23 października 2019 r.


w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2020 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,poz.506, poz. 1309, poz.1696 ), art.15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, poz.2244) i Obwieszczenia Ministra  Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz.738) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:


§ 1.

 

Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Woźniki. Dzienna opłata targowa pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujacych sprzedaży na targowiskach wynosi:

1) Produkty spożywcze:

a) przy sprzedaży dokonywanej z samochodu 20,00 zł dziennie.

2) Produkty przemysłowe:

a) przy sprzedaży dokonywanej z samochodów ciężarowych 20,00 zł dziennie,

b) przy pozostałej sprzedaży 20,00 zł dziennie.


§ 2.

 

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach w dniu dokonywania sprzedaży lub u inkasenta.


§ 3.

 

Inkasentami opłaty targowej są sołtysi w obrębie swojego sołectwa, t.j.:

1) Pan Stefan Oleksik - na terenie Sołectwa Babienica,

2) Pani Sylwia Smol - na terenie Sołectwa Czarny Las,

3) Pan Grzegorz Machoń  - na terenie Sołectwa Drogobycza,

4) Pan Rafał Pietryga - na terenie Sołectwa Dyrdy,

5) Pani Justyna Wawrzynek - na terenie Sołectwa Kamienica,

6) Pan Henryk Matyl - na terenie Sołectwa Kamieńskie Młyny,

7) Pan Stanisław Wojsyk - na terenie Sołectwa Ligota Woźnicka,

8) Pani Beata Golasz - na terenie Sołectwa Lubsza,

9) Pani Zyta Gorol - na terenie Sołectwa Piasek,

10) Pani Danuta Biadacz - na terenie Sołectwa Psary.


§ 4. 


Inkasentem opłaty targowej dla Miasta Woźniki zostaje Pani Anna Sośnica.


§ 5.

 

Stawkę inkasa opłaty targowej ustala się w wysokości 20 % zainkasowanych wpłat.


§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 7.

 

Traci moc uchwała Nr 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2019 roku.


§ 8.

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2019 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 137
30 października 2019 14:52 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_104ix2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2019 14:52 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany