REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WOŹNIKI

UCHWAŁA Nr 381/XLI/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 16 października 2018 r.


w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art.19 ust.3 i ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152), po zaopiniowaniu przez organ regulujący, uchwala się, co następuje:


§ 1. 


Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. 


Uchwałę wraz z opinią organu regulującego przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu.


§ 3. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4. 


Traci moc uchwała Nr 380/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Woźniki (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 83, poz. 1381 z dnia 12.05.2010)


§ 5. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2018 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 293
23 października 2018 14:52 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2018 14:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [regulamin_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2018 14:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_381xli2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany