REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OBSZARZE GMINY WOŹNIKI

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 83, poz. 1381 z dnia 12.05.2010

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=58570

 

Data aktu: 2010-02-25

 Data ogłoszenia: 2010-05-12

 Wejście w życie: 2010-05-27


 

Śląsk.2010.83.1381

 

UCHWAŁA Nr 380/XXXVII/2010

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 25 lutego 2010 r


w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Woźniki

(Katowice, dnia 12 maja 2010 r.)


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Woźniki zgodnie z treścią załącznika nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Traci moc Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Woźniki uchwalony uchwałą Nr 86/VIII/2003 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04.12.2003 r.

 

§ 3. Traci moc Regulamin odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki uchwalony uchwałą Nr 336/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.09.2009 r.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 


 

ZAŁĄCZNIK  

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OBSZARZE GMINY WOŹNIKI

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanych na terenie gminy Woźniki.

 

2. Ilekroć w Regulaminie niniejszym używa się określenia "ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm).


 

ROZDZIAŁ II 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


 

§ 2. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie gminy Woźniki zapewniają:

1) ciągłą i niezawodną dostawę wody:

a) o ciśnieniu określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z późn zm.)

b) o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417),

2) Ciągły i niezawodny odbiór ścieków przemysłowych, o dopuszczalnych wskaźnikach i na warunkach wynikających z Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136 poz. 964).


 

ROZDZIAŁ III 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI


§ 3. 1) Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków z Odbiorcą, którego nieruchomość została przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

2) Wraz z wnioskiem, osoba ubiegająca się o zawarcie umowy zobowiązana jest przedstawić dokument określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.

3) Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz przepisów odrębnych.

4) Umowa może zostać również zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po udokumentowaniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

5) Przedsiębiorstwo sporządza umowę, o której mowa w pkt. 1 w terminie 30 dni od złożenia wniosku a umowę z właścicielem budynku wielolokalowego w terminie 15 dni, licząc od daty sprawdzenia spełnienia warunków, przewidzianych w art. 6 pkt 1 ustawy; sprawdzenia spełnienia warunków Przedsiębiorstwo dokonuje w terminie 30 dni po złożeniu kompletnego wniosku.


 

ROZDZIAŁ IV 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY l STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

 

§ 4. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo dokonuje na podstawie:

- cen i stawek opłat, określonych w taryfach,

- ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 5. 1) Rozliczenia z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków prowadzone są w oparciu o obowiązujące taryfy.

2) Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i opłat wynikających z nowych taryf nie wymaga indywidualnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

3) Przedsiębiorstwo dołącza do umowy ceny i stawki właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

§ 6. 1) Ilość dostarczonej wody i (lub) odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie:

a) odczytów wskazań wodomierzy i (lub) urządzeń pomiarowych w okresach obrachunkowych, określonych umową, nie krótszych niż jeden miesiąc,

b) średniego, prognozowanego zużycia wody w okresach pomiędzy odczytami, gdy taki sposób rozliczenia wynika z zawartej między stronami umowy.

2) W sytuacji:

- braku dostępu przedstawiciela Przedsiębiorstwa do wodomierza (głównego, własnego, dodatkowego) lub urządzenia pomiarowego,

- nie podania przez Odbiorcę odczytu do 7 (siedmiu) dni, pomimo pisemnego wezwania Przedsiębiorstwa zużycie wody zostaje ustalone na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego i skorygowane podczas następnego odczytu.

3) W sytuacji braku dostępu przedstawiciela Przedsiębiorstwa do wodomierza (głównego, własnego, dodatkowego) lub urządzenia pomiarowego, również w następnym terminie odczytu, ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70) lub w braku możliwości zastosowania norm - na podstawie średniego zużycia za ostatnie 2 lata, ewentualnie - ostatniego, prawidłowego odczytu; w tym przypadku Przedsiębiorstwo wezwie Odbiorcę do wspólnego odczytu.

4) W przypadku zawarcia umowy z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, ilość wody dostarczonej do lokalu ustala się na podstawie zainstalowanych wodomierzy lokalowych przy punktach czerpalnych a różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą odczytów wodomierzy lokalowych pokrywa właściciel lub zarządca, zgodnie z umową, o której mowa w art. 6 ust. 5 ustawy.

5) Przy rozliczaniu ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość wody zużytej bezpowrotnie według wskazań wodomierza dodatkowo zainstalowanego przez Odbiorcę zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Przedsiębiorstwo.

 


ROZDZIAŁ V 

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI


§ 7. Przedsiębiorstwo jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie w obszarze przebiegu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej będącej w posiadaniu lub zarządzaną przez Przedsiębiorstwo, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, związane z:

- usytuowaniem nieruchomości,

- zdolnościami dostawczymi urządzeń wodociągowych,

- zdolnościami przepustowymi i technologicznymi posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

§ 8. 1) Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

2) Do wniosku o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, wnioskodawca dołącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której wniosek dotyczy,

b) aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

3) Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku i dokumentów, o których mowa w pkt. 2:

a) wydaje "Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej" (zwane dalej "Warunkami"), jeśli pozwalają na to warunki o których mowa w § 6.

b) informuje wnioskodawcę o braku możliwości wydania "Warunków " przyłączenia nieruchomości do sieci z powodu braku spełnienia warunków, o których mowa w § 11.

4) "Warunki" ważne 2 lata od dnia ich wydania, wskazują między innymi:

a) miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej Odbiorcy,

b) maksymalny dobowy pobór wody,

c) maksymalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

d) miejsce lokalizacji studzienki rewizyjnej.

§ 9. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia osoby, której wydano "Warunki" o planowanych zmianach warunków określonych w "Warunkach" z co najmniej 12 miesięcznym wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

§ 10. 1) Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu "Warunków", o których mowa w § 7.

2) Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlanych.

3) Umowa o przyłączenie określa w szczególności:

a) zakres prac:

– projektowych wraz z ich uzgodnieniem,

– budowlanych oraz

– związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów.

b) sposób koordynacji i kontroli jakości robót wykonawczych oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w "Warunkach",

c) terminy zakończenia budowy, przeprowadzenia niezbędnych prób i odbioru końcowego oraz geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych,

d) przewidywany termin przyłączenia do sieci,

e) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,

f) informację o możliwości odpłatnego przejęcia przez Gminę przyłącza wybudowanego na koszt Odbiorcy, na warunkach określonych odrębną umową.


 

ROZDZIAŁ VI 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH


§ 11. 1) Dostęp do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznacza wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2) W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wykraczają poza plan Gminy o którym mowa w ust. 1, mogą oni wybudować na własny koszt, w uzgodnieniu z gminą, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług Przedsiębiorstwa.

3) Urządzenia, o których mowa w ust 2, po przyłączeniu do sieci, mogą być odpłatnie przekazane Gminie na warunkach określonych odrębna umową. Odpłatne przekazanie może nastąpić w formie umowy kupna-sprzedaży, dzierżawy, leasingu.

§ 12. 1) Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług dla dotychczasowych odbiorców, lub, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych, ujęć, stacji uzdatniania, oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

2) Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze wykonane zostało:

- bez jego zgody, bądź

- niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia i uzgodnioną dokumentacją projektową.


 

ROZDZIAŁ VII 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

 

§ 13. 1) Po wykonaniu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego a przed zawarciem umowy, o której mowa w art. 6 "Ustawy", Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wymienionych urządzeń.

2) W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo "Warunkami" technicznymi, oraz z uzgodnioną z Przedsiębiorstwem dokumentacją projektową.

§ 14. 1) Inwestor zgłasza gotowość przeprowadzenia :

a) prób i odbiorów robót podlegających częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) o których mowa w § 9 pkt.3 lit. a, tj. na co najmniej trzy dni robocze przed ich rozpoczęciem,

b) prób i odbiorów końcowych, o których mowa w § 9 pkt. 3 lit. c na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót przyłączeniowych.

2) Próby i odbiory dokonywane są z udziałem przedstawicieli Przedsiębiorstwa.

3) Uruchomienia przyłącza dokonuje wyłącznie Przedsiębiorstwo.

4) Uruchomienie przyłącza, poza przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, poprzedza także

a) ujawnienie wyników prób i odbiorów w sporządzanych protokołach,

b) sporządzenie operatu geodezyjnego (przed zasypaniem przyłącza), w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, wskazanymi w warunkach technicznych; operat geodezyjny sporządza się w 2 egz., z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.


 

ROZDZIAŁ VIII 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIE DOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG


§ 15. 1) Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do:

a) udzielania, na żądanie Odbiorców, informacji dotyczących:

– awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

– zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,

b) zawiadomienia Odbiorców o planowanych przerwach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków związanych z konserwacjami i remontami urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zawiadomienie dokonywane jest poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie, na stronie internetowej Gminy i poprzez wywieszenie informacji w miejscach dostępnych i uczęszczanych przez Odbiorców (klatka schodowa, słupy ogłoszeniowe, tablice ogłoszeń itp.) z dwudniowym wyprzedzeniem, a gdy przerwa przekracza 12 godzin - z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

2) W przypadku awarii urządzeń wodociągowych mogącej mieć wpływ na przerwy lub ograniczenia w dostawie wody przekraczające 12 godzin, przedsiębiorstwo zobowiązane jest do:

a) informowania Odbiorców o zaistniałej sytuacji w sposób zwyczajowo przyjęty,

b) udostępnienia zastępczych punktów poboru wody, zlokalizowanych w sposób umożliwiający korzystanie z nich Odbiorcom. Informacja winna określać zastępczy punkt poboru wody, przewidywany czas przerwy oraz nr telefonu osoby udzielającej bliższych informacji.

3) Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności z powodu:

a) awarii sieci,

b) bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska,

c) niedoboru wody lub jej skażenia,

d) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

e) przerwy w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

f) siły wyższej.

4) Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z zawinionym przez Przedsiębiorstwo wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług.

5) Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług wynikały z:

a) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,

b) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także

c) potrzeb przeciwpożarowych.

§ 16. Jeżeli w wyniku nieprawidłowej eksploatacji przez Odbiorcę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej lub przyłączy będących w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie:

- ciągłości lub istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo

- poniesienia szkody przez Przedsiębiorstwo lub osobę trzecią Przedsiębiorstwo:

a) wzywa Odbiorcę do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń a w przypadku gdy takie wezwanie okaże się nieskuteczne, Przedsiębiorstwo będzie mogło:

- wypowiedzieć umowę, odpowiednio, o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,

- niezwłocznie przystąpić do usuwania przyczyn zagrożenia na koszt Odbiorcy,

b) obciąża Odbiorcę za poniesioną szkodę.


 

ROZDZIAŁ IX 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW


§ 17. Przedsiębiorstwo powinno zapewnić Odbiorcom optymalny poziom obsługi.

§ 18. 1) Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania Odbiorcom wszelkich istotnych informacji dotyczących w szczególności:

a) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę i Przedsiębiorstwo umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

b) warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

c) jakości wody.

2) Przedsiębiorstwo udziela informacji i odpowiedzi na żądanie Odbiorców w ciągu:

a) 24 godzin - w przypadku interwencji telefonicznej,

b) 14 dni w przypadku interwencji pisemnej.

§ 19. 1) Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2) Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa lub listem poleconym.

3) Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od jej otrzymania.

Jeśli rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin jej rozpatrzenia może ulec przedłużeniu, o czym Przedsiębiorstwo na piśmie informuje Odbiorcę.


 

ROZDZIAŁ X 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

 

§ 20. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 21. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej, w której określa się m. in. punkty poboru wody.

§ 22. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 23. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

§ 24. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę, zgodnie z obowiązującą taryfą.


 

ROZDZIAŁ XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 25. W celu dostosowania istniejących umów do przepisów Ustawy i postanowień Regulaminu, Przedsiębiorstwo może wypowiedzieć istniejące umowy i zaproponować Odbiorcom zawarcie umowy według nowego wzoru. Pobór wody lub odprowadzanie ścieków po terminie wypowiedzenia dotychczasowej umowy bez zawarcia nowej umowy będzie traktowane jak pobór nielegalny, upoważniającym Przedsiębiorstwo do podjęcia czynności przewidzianych ustawą.

§ 26. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane są przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2010 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1828
14 lipca 2015 12:33 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2015 12:28 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2010 09:34 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany