ZASADY UDZIELANIA DOTACJI NA ZABYTKI

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 126, poz. 3603 z dnia 03.11.2006

 

Data aktu: 2006-10-23

Data ogłoszenia: 2006-11-03

Wejście w życie: 2006-11-18

 

Śląsk.2006.126.3603

2007-02-28 zm. Śląsk.2007.23.502 § 1

 

 

UCHWAŁA Nr 423/XXXVII/2006

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23 października 2006 roku


w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

(Katowice, dnia 3 listopada 2006 r.)


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami) i ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)


Rada Miejska w Woźnikach

uchwala:

 

§ 1. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem zabytku, o którym mowa w ust. 1.

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie:

1) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, ustalonych na podstawie kosztorysu, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji;

2) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na;

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności:

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1 o ile koszty tych prac nie przekraczają równowartości kwoty 5000 euro.

2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może zostać udzielona:

1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę Woźniki i inne uprawnione organy przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

 

§ 3. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

1) dokumentem potwierdzającym tytuł władania zabytkiem,

2) harmonogramem oraz kosztorysem przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

3) decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru wojewody,

4) informacją o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,

5) wykazem prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 4. 1. Wnioski o dotację składa się do Burmistrza Woźnik w terminie do 15 września na następny rok budżetowy.

2. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Woźnikach. Wnioski te są opiniowane łącznie z projektem budżetu do wysokości środków zaplanowanych w projekcie budżetu na ten cel.

3. Na pozytywnie zaopiniowane wnioski środki w uchwale budżetowej na dany rok zabezpiecza Rada Miejska w Woźnikach.

4. Wnioski o dotację na rok 2007 składa się do 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały. Wnioski te będą rozpatrywane do wysokości środków zabezpieczonych na ten ceł w uchwale budżetowej na 2007 rok.

5. (1) Rada Miejska w Woźnikach podejmuje uchwałę o przyznaniu środków na konkretne zadanie.

 

§ 5. (2) (uchylony).

 

§ 6. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) opis prac lub robót i termin ich wykonania,

2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót i rozliczenia tych wydatków,

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji,

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji,

5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,

6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

 

§ 7. 1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót z udziałem;

- wytypowanego przez Burmistrza Woźnik pracownika Urzędu Miejskiego,

- właściciela, posiadacza lub użytkownika zabytku,

- wykonawcy prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,

- przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

2. W celu rozliczenia dotacji składa się sprawozdanie z wykonania prac.

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 8. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji o których mowa w § 3 ust. 1, ubiegający się o dotację właściciel, posiadacz lub użytkownik zabytku traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu gminy Woźniki przez kolejnych pięć lat.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 


 


 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 23, poz. 502 z dnia 13.02.2007

 

Data aktu: 2006-12-28

Data ogłoszenia: 2007-02-13

Wejście w życie: 2007-02-28

 

Śląsk.2007.23.502

 

UCHWAŁA Nr 33/III/2006

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 423/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 października 2006 roku

 

(Katowice, dnia 13 lutego 2007 r.)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn zmianami), art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn zmianami) i ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)


Rada Miejska w Woźnikach

uchwala:

 

§ 1. W uchwale Nr 423/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu "5. Rada Miejska w Woźnikach podejmuje uchwałę o przyznaniu środków na konkretne zadanie."

2. Uchyla się § 5.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2006
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2009 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1649
14 lipca 2015 13:16 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_33.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2015 13:15 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [wniosek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2015 13:14 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_423.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany