REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WOŹNIKI

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 76, poz. 2086 z dnia 15.06.2005

Data aktu: 2005-04-28

Data ogłoszenia: 2005-06-15

Wejście w życie: 2005-06-30

 

Śląsk.2005.76.2086

2008-12-27 zm. Śląsk.2008.214.4341 § 1

 

UCHWAŁA Nr 261/XXIII/2005

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki

 

(Katowice, dnia 15 czerwca 2005 r.)

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala

 

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki, stanowiący załącznik nr 1 do mniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki

 

 

I. SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

§ 1. 1. Wysokość stypendium szkolnego w skali roku ustała się jako sumę kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowe] i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie z tytułu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy.

2. Ustala się dwie grupy dochodowe:

1) grupa I - dochody miesięczne na członka rodziny mniej niż 150 złotych,

2) grupa II - dochody miesięczne na członka rodziny 150 złotych nie więcej niż kwota określona w art. 90 n, ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

3. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej:

1) I grupa - do 190% stypendium w pełnej wysokości,

2) II grupa - do 180% stypendium w pełnej wysokości.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także jeżeli rodzina jest niepełna wysokość stypendium może być zwiększona do 10% przyznanego stypendium.

5. Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości odbywa się w ramach wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Woźniki oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Woźniki.

 

II. FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

§ 2. 1. Pomoc materialna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów może być przyznana w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych obejmujących:

a) zajęcia edukacyjne w ramach kół zainteresowań,

b) naukę języków obcych,

c) zajęcia informatyczne w ramach szkolnej pracowni komputerowej,

d) udział w "Zielonej szkole"

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, która obejmuje:

a) zakup podręczników,

b) zakup przyborów szkolnych,

c) zakup zeszytów,

d) zakup stroju gimnastycznego, tj. kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe,

e) zakup atlasów, słowników, encyklopedii, książek do nauki języka obcego, lektur szkolnych,

f) zakup komputerowych programów edukacyjnych, multimedialnych kursów językowych, kaset video, płyt CD i DVD, tuszy do drukarek.

3) w innej formie poszerzającej wiedzę i umiejętności ucznia.

2. Pomoc materialna d(a uczniów szkół ponadgimnazjalnych może być przyznana w formie:

1) całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

2) w innej formie poszerzającej wiedzę i umiejętności ucznia.


§ 3. Pomoc materialna w formie pieniężnej przysługuje uczniowi wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w art. 90d ust. 5 ustawy.

 

 

III. TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

§ 4. 1. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego składają stosowny wniosek w Urzędzie.

2. Wniosek powinien należycie dokumentować sytuację materialną ucznia,

3. Stypendium szkolne będzie realizowane poprzez:

1) refundację wcześniej zapłaconych przez wnioskodawcę faktur i rachunków,

2) regulowania rachunków lub faktur bezpośrednio dostawcy towarów lub usług,

4. Świadczenia rzeczowe i pieniężne będą realizowane w następujących formach:

1) wypłaty czekiem w kasie Banku Spółdzielczego w Woźnikach lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy,

2) przelewem na rachunek bankowy wskazany w decyzji podmiotu świadczącego na rzecz wnioskodawcy usługę w formie zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 a, b, c, d.

3) opłacenie przez Gminę wszelkich lub niektórych kosztów związanych z udziałem w "Zielonej szkole" ucznia uprawnionego do otrzymania pomocy materialnej w tej formie.

4) przelewem na rachunek bankowy szkoły realizującej zakup podręczników szkolnych na rzecz wnioskodawcy,

5) przelewem na rachunek bankowy wskazanego w decyzji podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 3a).

6) pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów dojazdu, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 1 udzielona jest w formie pieniężnej na podstawie imiennych biletów miesięcznych-7) pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w formie poszerzającej wiedzę i umiejętności, o której mowa w § 2 ust. 2, pkt 2 udzielana będzie wyłącznie na podstawie faktur lub rachunków wskazujących imiennie nabywcę, którym będzie uczeń lub jego opiekun prawny.

 


IV. TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

 

§ 5. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek osób ubiegających się lub z urzędu, jeśli przemawiają za tym znane Burmistrzowi okoliczności związane z zaistnieniem zdarzenia losowego.

2. W przypadku zdarzeń losowych, w szczególności: pożaru, powodzi, wypadku - zasiek szkolny przyznaje się w formie pomocy rzeczowej poprzez zakup niezbędnych podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, obuwia zmiennego.

3. Świadczenie pieniężne udziela się poprzez przelew na rachunek bankowy lub czekiem realizowanym w kasie Banku Spółdzielczego w Woźnikach.

 

§ 6. 1. W razie zdarzeń losowych takich jak np. pożar, powódź obejmujących swoim zasięgiem część terenu gminy, Burmistrz Woźnik przeprowadza z Urzędu postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy na terenie objętym klęską żywiołową zamieszkują uczniowie dotknięci jej skutkami.

2. Jeśli w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1 stwierdzi się dotknięcie skutkami żywiołowymi uczniów, Burmistrz Wożnik niezwłocznie wydaje z Urzędu decyzję o udzieleniu zasiłku w określonej formie.

 

 

Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-N-0911/363/R/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 261/XXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki w części określonej w § 5 ust. 2 Załącznika nr 1 do uchwały, jako sprzecznej z art. 90f w zw. z art. 90e ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 


   

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 124, poz. 3125 z dnia 11.10.2005

Data aktu: 2005-08-31

Data ogłoszenia: 2005-10-11

Wejście w życie: 2005-10-26

Śląsk.2005.124.3125

 

UCHWAŁA NR 286/XXVI/2005
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIII/2005 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki

(Katowice, dnia 11 października 2005 r.)


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje:


§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 261/XXIII/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki w § 1 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

"Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości odbywa się w ramach wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Woźniki oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Woźniki."


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 


  

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 54, poz. 1201 z dnia 29.03.2007

Data aktu: 2007-02-14

Data ogłoszenia: 2007-03-29

Wejście w życie: 2007-04-13

 

 

Śląsk.2007.54.1201

UCHWAŁA Nr 56/V/2007
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 14 lutego 2007 r
 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki

(Katowice, dnia 29 marca 2007 r.)


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala:

 

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 261/XXIII/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

 

"2. Ustala się dwie grupy dochodowe:

1) grupa I - dochody miesięczne na członka rodziny mniej niż 150 złotych,

2) grupa II - dochody miesięczne na członka rodziny 150 złotych nie więcej niż kwota określona w art. 90 d, ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

3. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej:

1) I grupa - do 65% stypendium w pełnej wysokości,

2) II grupa - do 45% stypendium w pełnej wysokości.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 214, poz. 4341 z dnia 12.12.2008

Data aktu: 2008-10-20

Data ogłoszenia: 2008-12-12

Wejście w życie: 2008-12-27

  

Śląsk.2008.214.4341 

2008-12-27 zm. Śląsk.2008.214.4342 § 1


 

UCHWAŁA Nr 245/XXII/2008 
Rady Miejskiej w Woźnikach 
z dnia 20 października 2008 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki 

(Katowice, dnia 12 grudnia 2008 r.)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 

Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala:

 

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 261/XXIII/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki wprowadza się następujące zmiany; 

a) (1) § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"2. Ustala się dwie grupy dochodowe: 

1) grupa I - dochody miesięczne na członka rodziny mniej niż 150 złotych, 

2) grupa II - dochody miesięczne na członka rodziny 150 złotych nie więcej niż kwota określona w art. 90 n, ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 

3. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej: 

1) I grupa - do 190% stypendium w pełnej wysokości, 

2) II grupa - do 180% stypendium w pełnej wysokości." 

b) w § 2 pkt 1 ust. 2) wprowadza się następujące zmiany: 

1) lit. "d" otrzymuje brzmienie; zakup stroju gimnastycznego, tj kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe, 

2) po lit. "d" dodaje się: 

"e) - zakup atlasów, słowników, encyklopedii, książek do nauki języka obcego, lektur szkolnych, 

"f) - zakup komputerowych programów edukacyjnych, multimedialnych kursów językowych, kaset video, płyt CD i DVD, tuszy do drukarek.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 


  

Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 214, poz. 4342 z dnia 12.12.2008

Data aktu: 2008-11-21

Data ogłoszenia: 2008-12-12

Wejście w życie: 2008-12-27


Śląsk.2008.214.4342


UCHWAŁA 259/XXIII/2008
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 21 listopada 2008 r.
 
zmieniająca Uchwałę Nr 245/XXII/2008 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki

(Katowice, dnia 12 grudnia 2008 r.)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 

Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala:

 

§ 1. W Uchwale Nr 245/XXII/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 20 października 2008 roku zmieniającej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 261/XXIII/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki wprowadza się następujące zmiany;

a) § 1 ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) I grupa - do 190% stypendium w pełnej wysokości,


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.04.2005
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2009 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1776
17 lipca 2015 11:41 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2015 11:39 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2015 11:35 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany