REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WOŹNIKI

Uchwała Nr 300/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23 listopada 2017 r.


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U z 2016r., poz. 1943 ze zm.)


Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Traci moc Uchwała Nr 261/XXIII/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki ze zm.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 300/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 23 listopada 2017 r.


Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. Niniejszy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust.1, formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, wychowankom szkół wymienionych w art. 90b ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r.,poz. 1943 ze zm.).


Rozdział 2.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego


§ 3. 1. Wysokość stypendium szkolnego w skali roku ustala się jako sumę kwoty zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie z tytułu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy.

2. Ustala się dwie grupy dochodowe:

1) grupa I- dochody miesięczne na osobę w rodzinie mniej niż 149,99 złotych;

2) grupa II- dochody miesięczne na osobę w rodzinie 150 złotych lecz nie więcej niż kwota określona w art. 90d ust.7 ustawy o systemie oświaty.

3. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej:

1) grupa I- do 190% stypendium w pełnej wysokości ( kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. 2017r., poz. 1952 ze zm.);

2) grupa II – do 180 % stypendium w pełnej wysokości ( kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. 2017r., poz. 1952 ze zm.).

4. W przypadku wystąpienia okoliczności takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także jeżeli rodzina jest niepełna wysokość stypendium może być zwiększona o 10% przyznanego stypendium.

5. Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości odbywa się w ramach wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Woźniki oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Woźniki.


Rozdział 3.

Formy udzielania stypendium szkolnego


§ 4. 1. Stypendium szkolne  może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności na pokrycie kosztów:

a) wyrównawczych zajęć edukacyjnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych oraz innych wynikających z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b) udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w szczególności: nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowe(informatyczne), zajęcia sportowe,

c) udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazd na „ zieloną szkołę”, wyjazdy na basen( zaświadczenie ze szkoły potwierdzające poniesienie wydatku podpisane przez dyrektora szkoły),

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a) książek, w tym m.in. lektury szkolne, książki o charakterze edukacyjnym, prasa edukacyjna, ksiązki do nauki języków obcych,

b) pomocy dydaktycznych ( m.in. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice np. matematyczne, mapy, globusy,  mikroskopy, instrumenty szkolne tj. cymbałki, flety, trójkąty, talerze itp.)- 1 sztuka na cały rok szkolny na dziecko,

c) artykułów szkolno-papierniczych ( np. zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, plastelina , modelina , piórnik),

d) tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie  zmienne ( 1 sztuka na cały rok szkolny na dziecko),

e) stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego- maksymalnie 2 sztuki na rok szkolny ( po 1 sztuce na semestr na 1 dziecko), tj.:

- kostium gimnastyczny lub koszulka sportowa i spodenki sportowe,

- dres lub spodnie sportowe i bluza sportowa,

- obuwie sportowe typu adidasy, tenisówki i trampki,

- halówki lub obuwie zmienne (np. kapcie do chodzenia po szkole),

- stroju na basen ( kostium kąpielowy lub kąpielówki , klapki basenowe, czepek gumowy, okulary pływackie);

3) stroju galowego na akademie szkolne ( białej bluzki wizytowej i spódnicy wizytowej, koszuli wizytowej i spodni wizytowych)- 1 sztuka na rok szkolny;

4) mundura /mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę (wymagane zaświadczenie ze szkoły)- 1 sztuka na rok szkolny;

5) stroju wymaganego na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych ( zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem ze szkoły lub pracodawcy)- 2 sztuki na rok szkolny ( po 1 sztuce na semestr na 1 dziecko);

6) komputera stacjonarnego ( zakupionego w komplecie lub w częściach), , laptopa, notebooka, tabletu,  oprogramowania systemowego, monitora, drukarki, skanera – 1 sztuka na rodzinę na rok szkolny

( dostarczone oryginały faktur zostaną rozliczone  w okresie na który przyznano stypendium);

7) klawiatury, myszy, mikrofon, słuchawek, głośników, nośników danych tj. pendriva, dysku zewnętrznego-1 sztuka na rodzinę na rok szkolny;

8) tuszy, tonerów do drukarek, papieru do drukarek;

9) komputerowych programów multimedialnych i edukacyjnych, multimedialnych kursów językowych, kast video, płyt CD i DVD;

10) biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko -1 sztuka na rodzinę na rok szkolny;

11) okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze ( faktura wystawiona na rodzica z adnotacją jakiego  dziecka dotyczy)- 1 sztuka na dziecko na rok szkolny;

12) instrumenty muzyczne w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne ( poparte odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez instytucję organizującą naukę gry na instrumencie)- 1 sztuka na dziecko na rok szkolny;

13) pokrycie kosztów abonamentu internetowego w okresie wrzesień-czerwiec ( pod warunkiem , że nie jest odliczony w zestawieniu rocznym PIT);

14) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów , obejmuje pokrycie kosztów opłaty za czesne, koszt dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej w transporcie lądowym - szynowym i kołowym imienne bilety miesięczne, opłata za zakwaterowanie w bursie lub internacie-za okres w którym realizowana jest nauka.


Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego:


§ 5. 1. Osoby ubiegające się o przyznawanie stypendium szkolnego składają wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woźnikach.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu, o którym mowa w § 1.

3. Stypendium szkolne będzie realizowane poprzez:

1) refundację wcześniej  zapłaconych przez wnioskodawcę  oryginałów faktur i rachunków;

2) regulowania rachunków lub faktur bezpośrednio dostawcy towarów lub usług.

4. Stypendium szkolne wypłacane jest w sposób i w terminach określonych decyzją administracyjną.

5. Świadczenia rzeczowe i pieniężne będą realizowane w następujących formach:

1) wypłaty czekiem w kasie Banku Spółdzielczego w Woźnikach  lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy;

2) przelewem na rachunek bankowy  wskazany w decyzji podmiotu świadczącego na rzecz wnioskodawcy usługę w formie zajęć edukacyjnych;

3) opłacenie przez Gminę wszelkich lub niektórych kosztów związanych z udziałem w „Zielonej szkole” ucznia uprawnionego do otrzymania pomocy materialnej w tej formie;

4) przelewem na rachunek bankowy szkoły realizującej zakup podręczników szkolnych na rzecz wnioskodawcy;

5) pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów dojazdu, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 14 udzielona jest w formie pieniężnej na podstawie  imiennych biletów miesięcznych, pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w formie poszerzającej wiedzę i umiejętności udzielona będzie wyłącznie na podstawie faktur, rachunków wskazujących imiennie nabywcę, którym będzie uczeń lub opiekun prawny.


Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego:


§ 6. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woźnikach.

2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu, o którym mowa w § 1.

3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny ucznia.

4. Świadczenie pieniężne udziela się poprzez przelew na rachunek bankowy lub czekiem realizowanym w kasie Banku Spółdzielczego w Woźnikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2017 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 472
29 listopada 2017 09:44 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2017 09:44 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2017 09:44 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [regulamin_udzielania_pomocy_materialnej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany