Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2002-2006

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 20.10.2006 r

Protokół z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 20 października 2006 r.

 Na posiedzeniu byli obecni:
Marian Chojnacki - przewodniczący Komisji,
Pelagia Klabis - sekretarz Komisji,
Gerard Michalski - członek Komisji
oraz zaproszeni goście:
Zofia Cichowska - kierownik ZEASz, Stefan Długaj - przewodniczący Rady Miejskiej, Piotr Kalinowski - pracownik urzędu, Henryk Osadnik - prezes oddziału ZNP w Woźnikach.


Przebieg posiedzenia:
1.Przewodniczący przywitał zebranych. Pelagia Klabis przeczytała protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.P. Marian Chojnacki zapoznał z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 października 2006 roku. W zakresie opracowywania projektów budżetu gminy stwierdzono zaplanowanie w budżecie Miasta na lata 2004, 2005 i 2006 środków finansowych na doskonalenie nauczycieli w kwotach niższych niż 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Działaniem tym naruszono przepisy art. 70a ust. 1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. Stwierdzono również, że nie zaplanowano w budżecie Miasta w latach 2002-2006 środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Pani Zofia Cichowska wyjaśniła, że uważa dział Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli za najlepiej dofinansowany w całej „oświacie", ale będzie przestrzegać naliczania go zgodnie z interpretacją RIO. Jeżeli zaś chodzi o fundusz zdrowotny, to stwierdziła, że nie wpłynęły dotychczas żadne wnioski zainteresowanych nauczycieli. Pan Henryk Osadnik wyjaśnił, że wpływały wnioski od nauczycieli, ale zostały złożone u dyrektorów szkół. Zaś ZNP występował do Burmistrza o wyodrębnienie środków na Fundusz Zdrowotny przez całą kadencję Rady.

Komisja wnioskuje o wyodrębnienie środków na Fundusz Zdrowotny w budżecie Miasta na rok 2007.

Komisja wnioskuje o wspólne przedyskutowanie przez dyrektorów placówek oświatowych i Pana Burmistrza kwestii rozdysponowania funduszu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (m. in.: wysokości dopłat do czesnego, zwrotu kosztów podróży itp.).

3. Sprawy różne

- Zapoznano Komisję z projektem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- Pan Piotr Kalinowski zapoznał Komisję ze zgromadzoną dokumentacją obiektów, które wstępnie zakwalifikował do wpisu do rejestru zabytków,

- Pan Przewodniczący Stefan Długaj przedstawił stan prac remontowych przy boisku MLKS Woźniki,

- Pan Marian Chojnacki zakomunikował, że SP w Ligocie Woźnickiej przekazano działkę 381/1, która wraz z działką 380 stanowi nieruchomość tej placówki (wniosek Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 sierpnia 2006 r.)

- Pan Przewodniczący podziękował zebranym za cztery lata współpracy. Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała: Pelagia Klabis

Zabranie prowadził: Marian ChojnackiRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1064
20 lipca 2012 14:55 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. zmiana czcionki
13 marca 2009 09:13 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
13 marca 2009 09:11 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany