Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010-2014

PROTOKÓŁ NR 43/2014 z posiedzenia Komisji ds. GOSPODARKI KOMUNALNEJ i DROGOWNICTWA z dnia 12 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 43/2014

z posiedzenia

Komisji ds. GOSPODARKI

KOMUNALNEJ i DROGOWNICTWA

 

z dnia 12 listopada 2014 r.

 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie komisji:

1. Golaś Michał

2. Bryła Stanisław

3. Garus Łucjan

4. Klyta Andrzej

 

 

Przewodniczący Komisji Pan Michał Golaś przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji.

 

Porządek posiedzenia

1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji

2. Analiza odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

3. Wnioski

 

 

Ad. 1

 

Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 22.10.2014 r., został zatwierdzony przed sesją Rady Miejskiej.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu.

 

 

Ad. 2

 

Członkowie Komisji zapoznali się z odpowiedziami na wnioski z poprzednich posiedzeń Komisji:


1) W odpowiedzi na pismo Komisji z dnia 02.10.2014 r. – pismem DR.7021.11.2014 z dnia 28.10.2014r. udzielono informacji, że:

,,- uwagi w zakresie realizacji zadania modernizacji drogi dojazdowej do pól relacji Psary-Piasek zostały przekazane do Wykonawcy zadania oraz Inspektora Nadzoru

- w zakresie modernizowanej drogi ul. Grójeckiej w Psarach wystąpiono do Wykonawcy zadania o naprawę drogi w ramach gwarancji

- zlecono wyczyszczenie przepustu zlokalizowanego na drodze o nr ewid. 270/43 k.m1 obręb Piasek”.


2) W odpowiedzi na wniosek Komisji z dnia 22.10.2014 r. – pismem GK-7013.16.2014 z dnia 29.10.2014 r. udzielono informacji, ,,że inspektorem nadzoru dla zadania ,,Przebudowa nawierzchni ul. Grójeckiej w Psarach wraz z odwodnieniem” był Janusz Bartosz.

W wyniku dokonanej wizji w dniu 27.10.2014 stwierdzono:

- przy odbiorze gwarancyjnym wykonanym wiosną tego roku nie stwierdzono uszkodzeń drogi wzmocnionej tłuczniowej i skropionej powierzchniowo emulsją asfaltową dojazdowej do posesji dla ruchu osobowego.

- w ostatnim okresie przystąpiła firma Hucz Sp. z o.o. Sp. K. (Boronów, ul. Częstochowska 14) do kontynuowania budowy tej drogi na dalszym odcinku w kierunku miejscowości Piasek wraz z utwardzeniem drogi wykonano odwodnienie drogi w postaci rowu. W trakcie realizacji tych prac uszkodzone wykonany wcześniej odcinek drogi poprzez wgniecenie warstwy tłuczniowej w grunt rodzimy (glinę) przy niesprzyjających warunkach pogodowych tj. dużych opadach deszczu. Przy przekazaniu placu budowy stan drogi był właściwy, a uszkodzenie zostało wywołane transportem ponadnormatywnym.

- dodatkowo inspektor nadzoru wnioskuje by po wykonaniu odbudowy uszkodzonej części

nawierzchni aby Inwestor przewidział wykonanie również po poprzednich odcinkach rowu

odwadniającego, który połączy rów istniejący z nowowybudowanym i poprzez przepust rurowy będzie odwadniał wykonane układy drogowe poprzez warstwy tłucznia, a tym samym

uniemożliwi jej gromadzenie i namakanie warstwy rodzimej gruntu, co z kolei powoduje

wgniatanie warstwy tłucznia i tworzenie się kolein”.


3) W odpowiedzi na wnioski Komisji z dnia 10.10.2014 r. pkt.1) – pismem GR.6870.86.2014 z dnia 4.11.2014 r. udzielono informacji, którzy rolnicy dzierżawią działki nr 29, 30, 31, 32, 33 oraz część działki nr 61/6 położonych w obrębie Dyrdy. 


4) W odpowiedzi na pismo Komisji z dnia 10.10.2014 r. – pismem DR.7021.11.2014 r. z dnia 6.11.2014 r. udzielono informacji, ,,że uwagi w zakresie oczyszczonego rowu przydrożnego w pasie drogi powiatowej Lubsza-Psary zostały przekazane do Inspektora Nadzoru”.

 

5) W odpowiedzi na pkt. 1) wniosków z posiedzenia Komisji z dnia 9.10.2014 r. – pismem GR.6825.1.9.2014 z dnia 7.11.2014 r. udzielono informacji, że na etapie kompletowania wniosku do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnej stwierdzającej nieodpłatne nabycie przez Gminę Woźniki nieruchomości oznaczonej jako działka nr 198/40 k.m 3 obręb Kamienica.


6) W odpowiedzi na otrzymany wniosek z dnia 6.11.2014 r. w załączeniu pisma GR.6825.1.10.2014 z dnia 12.11.2014 . – przekazano kserokopię decyzji komunalizacyjnej Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.180.2012 z dnia 24.10.2014 r. Jednocześnie udzielono informacji, że przedmiotowa decyzja dot. komunalizacji nieruchomości drogowych położonych na k.m PGR w obrębie Kamienica a nie k.m PGR Babienica.  

 

 

Ad. 3

 

W toku dyskusji, sporządzono następujące wnioski:


1. Na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego Sygn. III CZP 77/14 (kserokopia w załączeniu)  – Komisja wnioskuje o przejęcie działki nr 290/170 k.m 4-1 obręb Lubsza na własność Gminy Woźniki, wchodzącej w obszar ul. Polnej w Lubszy.


2. W związku z Decyzją Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.180.2012 z dnia 24.10.2014 r. o stwierdzeniu, że działki - drogi o nr. ewidencyjnym 20, 21, 22, 23, 24 i 35 są własnością Gminy Woźniki - Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej w Woźnikach o zmianę Uchwały nr 434/XXXV/2014 z dnia 8.09.2014 w sprawie zamiany gruntu będącego własnością Gminy Woźniki na grunt będący własnością osób fizycznych.

W podjętej uchwale zamiana dot. działki – drogi o nr ewidencyjnym 929/528 k.m.2 obręb Kamienica o powierzchni 0.6337 ha na działkę o nr 10/3 położonej w obrębie Kamienica, oznaczoną k. m.  PGR. Babienica o powierzchni 0.1600 ha.

 

Komisja wnioskuje o dokonanie zmiany działki nr 929/528 o powierzchni 0.6337 ha k.m 2 Kamienica, na działkę o nr 20 k.m PGR Babienica położoną w obrębie Kamienica, o powierzchni 0.2000 ha.

 

Na tym, Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa obecnej kadencji zakończyła swoją działalność.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła: Daria Nowaczyk


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Golaś Michał


Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2014 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1595
14 listopada 2014 08:55 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::