Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010-2014

PROTOKÓŁ Nr 30/2014 z posiedzenia Komisji ds. ROLNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 29 października 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 30/2014

z posiedzenia

Komisji ds. ROLNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 29 października 2014 r.

 

 

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie komisji:

1. Garus Łucjan

2. Bryła Stanisław

3. Golaś Michał

4. Klyta Andrzej

5. Ordon Adam

 

Przewodniczący Komisji Pan Łucjan Garus przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji, po czym przedstawił tematy posiedzenia:

 

1. Oględziny obiektu w Woźnikach, z którego usunięto azbest

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 30.09.2014 r.

3. Zapoznanie się z odpowiedziami na wnioski z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015.

5. Sprawy bieżące

6. Wnioski.

 

 

Ad. 1

 

Członkowie komisji wraz z pracownikiem referatu gospodarki gruntami i ochrony środowiska, przeprowadzili oględziny budynku przy ul. Obrony Narodowej w Woźnikach, z którego usunięto azbest. Komisja stwierdziła wykonanie robót i usunięcie azbestu z pokrycia dachowego.

Podczas wizji lokalnej sporządzono odrębny protokół oględzin podpisany przez członków komisji.

 

 

Ad. 2

 

Członkowie komisji podpisali protokół z posiedzenia Komisji z dnia 30.09.2014 r., który przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

 

 

Ad. 3

 

Członkowie komisji zapoznali się z odpowiedziami na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji:

 

W odpowiedzi na wnioski Komisji z dnia 30 września 2014 r. – pismem Nr GR 0015-1.5.2014 z dnia 20.10.2014r. udzielono informacji, ,,że zostaną podjęte działania w zakresie zaproponowanym przez Komisję, dot. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 294/133 k.m 2 obręb Lubsza”.

 

Jednocześnie przekazano kserokopię pisma Starostwa Powiatowego w Lublińcu z dnia 15.10.2014 Nr WOŚ.033.13.2014 w sprawie zaplanowanej na dzień 27.10.2014 r. wizji lokalnej dot. konserwacji rowu I-3 w Lubszy.

 

 

Ad. 4

 

Komisja zajęła się zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015.

Cena 1q żyta według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 61,37 zł za 1q.

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach zaproponowano obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 61,37 zł za  1q do kwoty 52,00 za 1q.

 

Pan Golaś zaproponował kwotę 50,00 zł za 1q, co przegłosowano 2 głosami ,,za” i 3 głosami ,,przeciw”.

 

W związku z powyższym, Pan Garus przeprowadził głosowanie dot. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 52,00 zł za 1 q.

Członkowie Komisji 3 głosami ,,za” i 2 głosami ,,przeciw” przychylili się do kwoty 52,00zł za 1 q.

 

 

Ad. 5

 

Następnie Członkowie Komisji omówili przebieg wizji lokalnej dot. konserwacji rowu I-3 w Lubszy wraz z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lublińcu.   

Z przeprowadzonej wizji lokalnej, Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lublińcu sporządził odrębny protokół, który zostanie Komisji przekazany w późniejszym terminie.

Nadesłany protokół zostanie dołączony do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ponieważ nie zgłoszono więcej spraw i wniosków, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła: Daria Nowaczyk

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

 Garus Łucjan


Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2014 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1521
12 listopada 2014 10:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany