Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010-2014

PROTOKÓŁ NR 38/2014 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ z dnia 05 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 38/2014

z posiedzenia

Komisji BUDŻETOWEJ

 

z dnia 05 listopada 2014 r.

 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie komisji:

1. Zawiślak Róża

2. Gorol Henryk

3. Mierzwa Marian

4. Mośny Grzegorz

5. Lipińska Eleonora

oraz Pani Dorota Musik – Skarbnik

 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Róża Zawiślak przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie Komisji Budżetowej, po czym odczytała porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji z dnia 10.10.2014 r.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie:

a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Woźniki,

b) dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Woźniki,

c) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół  niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Woźniki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania,

d) w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,

e) zmiany uchwały Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2014-2023,

3. Wnioski

Do porządku obrad dopisano ppkt. f) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015

Porządek posiedzenia z naniesioną zmianą przyjęto jednogłośnie.

 

 

Ad. 1

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 10 października 2014 r. przyjęto bez uwag.

 

 

Ad. 2

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła poszczególne projekty uchwał będące przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej w sprawie:

 

a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Woźniki

 

Członkowie komisji zapoznali się z przedłożonymi taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Woźniki na okres od dnia 21.12.2014 do dnia 20.12.2015.

W rozliczeniach z poszczególnymi grupami odbiorców usług za dostarczoną wodę będzie stosowana taryfa wieloczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za 1m3 dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej – stałej liczonej w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy.

 

Wysokość cen za 1m3 dostarczonej wody wynosić będzie:

a. gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych) oraz odbiorcy prowadzący działalność rolniczą: 5,05 zł/m3 (netto).Cena brutto przy stawce VAT 8% - 5,45 zł/m3.

b. odbiorcy przemysłowi oraz odbiorcy pozostali (w tym na cele p. poż.): 5,55 zł/m3 (netto). Cena brutto przy stawce VAT 8% - 5,99 zł/m3.

Opłata abonamentowa wynosić będzie 4,30 zł/odb/m-c (netto). Przy stawce VAT 8% - 4,64 zł/odb/m-c (brutto).

W związku z tym, że temat taryf omawiany będzie na sesji Rady, pytania członków komisji dot. przedłożonego wniosku taryfowego, zostaną przedstawione na sesji Rady w obecności Przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  oraz Pana Zdzisława Hryciuk, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji.

 

Po omówieniu tematu, proponowane ceny wody oraz stawkę opłaty abonamentowej zaopiniowano pozytywnie i jednogłośnie.

 

 

b) dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Woźniki,

 

Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Woźniki wynosić będzie:

- do ceny 1m3 wody dostarczanej do odbiorców indywidualnych oraz odbiorców prowadzących działalność rolniczą w wysokości 0,95 zł za 1m3

 

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie i jednogłośnie.

 

 c) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół  niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Woźniki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania,

 

Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Woźniki dla prowadzonych na terenie Gminy Woźniki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych:

1) niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

2) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

3) niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

- oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota dotacji na jednego ucznia będzie wyliczona na podstawie wzoru, który wynika z ustawy o systemie oświaty.

Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Woźniki.

Po omówieniu tematu, projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie i jednogłośnie.

 

 d) zmiany budżetu na 2014 rok,

 

Zmiany budżetu gminy na 2014 rok przedstawiają się następująco:

 

Po stronie dochodów:

 

bieżące:

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

Zmniejszenie planu o kwotę (-) 6 500,00 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o kwotę 1 136,00 zł- są to środki dla SP Woźniki z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększenie planu o kwotę 1 400,00 zł - jest do opłata za dowóz dzieci niepełnosprawnych

z sąsiednich gmin do szkół

Rozdział 80148 - stołówki szkolne

Zmniejszenie planu o kwotę (-) 13 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów za dożywiane dzieci w Przedszkolu w Woźnikach

Rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego

Zwiększenie planu o 2 000,00 zł - są to środki z tytułu udziałów należnych Gminie od ściągniętych kwot z funduszu alimentacyjnego

 

majątkowe:

Rozdział 90005

Zmniejszenie planu o kwotę (-) 8 313 787,00 - są to środki z PROW na budowę solarów w Gminie Woźniki (zadanie będzie realizowane w 2015 r.)

 

 

Po stronie wydatków:

 

bieżące:

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł -jest do dopłata do cen wody

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejszenie planu o kwotę (-) 120 000,00 zł- zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o kwotę 1 136,00 zł- kwota przeznaczona na szkolenia pracowników

Rozdział 80148 - stołówki szkolne

Zmniejszenie planu o (-) 13 000,00 zł - są to wydatki na zakup żywności w Przedszkolu w

Woźnikach

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększenie planu o kwotę 36 900,00 zł - dopłata Gminy do ceny ścieków

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zwiększenie środków o kwotę 60 000,00 zł- na wywóz odpadów komunalnych

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu o 5 000,00 zł - utrzymanie placów zabaw

 

majątkowe:

Rozdział 90005 -_Ochrona powietrza atmosferycznego

Zmniejszenie planu o kwotę (-) 8 313 787,00 zł - zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.

 

Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień n/t zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie i jednogłośnie.

 

Członkowie Komisji zapoznali się z informacją o zmianach w planie finansowym budżetu Gminy Woźniki pomiędzy sesjami Rady.

 

 e) zmiany uchwały Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2014-2023,

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowany do zmian budżetowych również zaopiniowano pozytywnie i jednogłośnie.

 

 f) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015

 

Cena 1q żyta według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 r. wynosi 61,37 zł za 1q.

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach zaproponowano obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 61,37 zł za  1q do kwoty 52,00 za 1q.

 

Członkowie komisji przychylili się do w/w projektu, pozytywnie i jednogłośnie opiniując propozycję obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 61,37 zł za  1q do kwoty 52,00 za 1q.

 

Ponieważ więcej pytań i uwag nie było, Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Na tym, Komisja Budżetowa mijającej kadencji zakończyła swoją działalność.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała: Daria Nowaczyk

 

Przewodnicząca Komisji

Róża Zawiślak

Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2010 - 2014

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2014 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1645
07 listopada 2014 14:56 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2014 14:56 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2014 14:55 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::