Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010-2014

PROTOKÓŁ NR 37/2014 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ z dnia 10 października 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2014

z posiedzenia

Komisji BUDŻETOWEJ

 

z dnia 10 października 2014 r.

 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie komisji:

1. Zawiślak Róża

2. Gorol Henryk

3. Mierzwa Marian

4. Lipińska Eleonora

oraz Pani Dorota Musik – Skarbnik

 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Róża Zawiślak przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie Komisji Budżetowej, po czym odczytała porządek posiedzenia:

 

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji z dnia 08.09.2014 r.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie:

a) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,

b) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok,

c) zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 442/XXXV/2014 z dnia 08.09.2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,

d) zmiany budżetu na 2014 rok,

e) zmiany uchwały Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2014-2023,

3. Wnioski

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

 

 

Ad. 1

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 08 września 2014 r. przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

 

Członkowie Komisji otrzymali uchwałę Nr 4100/140/VII/2014 z dnia 4.09.2014 r. VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Woźnik o przebiegu wykonania budżetu Gminy Woźniki za I półrocze 2014 roku.

 

 

Ad. 2

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła poszczególne projekty uchwał będące przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej w sprawie:

 

 a) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

 

Stawki podatku od nieruchomości, zaproponowane w projekcie uchwały pozostawiono na poziomie roku ubiegłego i przedstawiają się następująco: 

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,67 zł.  

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m2 powierzchni użytkowej 20,20 zł.  

3. Od budynków letniskowych za 1 m2 powierzchni użytkowej 7,40 zł.  

4. Od garaży wolnostojących i w budynkach gospodarczych za 1 m2 powierzchni użytkowej 5,90 zł.  

5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni użytkowej 4,40 zł.  

6. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni użytkowej 10,65 zł.  

7. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1 m2 powierzchni użytkowej 4,63 zł.  

8. Od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7  

9. Od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m2 powierzchni 0,83 zł.  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne za 1 ha powierzchni 4,51 zł.  

c) zajętych na drogi nie zaliczane do dróg publicznych za 1 m2 powierzchni 0,04 zł.  

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni 0,20 zł.  

 

Stawki podatku od nieruchomości zaopiniowano pozytywnie i jednogłośnie.

 

 b) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

 

Stawki podatku od środków transportowych również określa się na poziomie stawek z roku 2014 tj:

 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:  

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 661,00 zł;  

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 010,00 zł;  

c) powyżej 9 ton  1 186,00 zł;  

d) równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  

Stawka podatku w złotych  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inny system zawieszenia osi jezdnych  

1

2

3

4

Dwie osie  

12  

15  

1 295,00  

1 344,00  

15 i więcej  

 

1 344,00  

1 492,00  

Trzy osie  

12  

25  

1 872,00  

1 985,00  

25  

 

2 526,00  

2 605,00  

Cztery osie i więcej  

12  

29  

2 605,00  

2 652,00  

29 i więcej  

 

2 652,00  

2 815,00  

2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 584,00 zł;  

b) równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa (w tonach)  

Stawka podatku w złotych  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inny system zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Dwie osie  

12  

37  

1 699,00  

2 066,00  

37 i więcej  

 

2 053,00  

2 181,00  

Trzy osie i więcej  

12  

37  

2 157,00  

2 181,00  

37 i więcej  

 

2 234,00  

2 821,00  

 

3. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę:  

a) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 977,00 zł;  

b) równej i powyżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  

Stawka podatku w złotych  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inny system zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Jedna oś  

12  

37  

1 035,00  

1 275,00  

37 i więcej  

 

1 080,00  

1 322,00  

Dwie osie  

12  

37  

1 538,00  

1 699,00  

37 i więcej  

 

1 894,00  

2 007,00  

Trzy osie i więcej  

12  

37  

1 538,00  

1 699,00  

37 i więcej  

0  

1 894,00  

2 007,00  

 

4. Autobusy :  

a) o liczbie miejsc siedzących poniżej 30 miejsc 1 360,00 zł;  

b) o liczbie miejsc siedzących równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 716,00 zł.  

 

W/w stawki transportowe zaopiniowano pozytywnie i jednogłośnie.

 

 c) zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 442/XXXV/2014 z dnia 08.09.2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok,

 

W uchwale Nr 442/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 08.09.2014 r. dokonuje się zmiany § 1, który otrzymuje brzmienie:

„Dokonać zmiany dochodów budżetu gminy o kwotę 149 732,64 zł

do ogólnej kwoty dochodów 38 754 735,51 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie 141 335,27 zł

z tego:

a) wpływy z usług (-)79 000,00 zł

b) wpływy z różnych opłat 139 000,00 zł

c) podatek od czynności cywilno-prawnych 80 000,00 zł

d) subwencja oświatowa 50 000,00 zł

e) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 25 629,27 zł

f) wpływy z różnych dochodów: (-)74 294,00 zł

 

2/ majątkowe w kwocie 8 397,37 zł

a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych Gmin 8 397,37 zł

 


 d) zmiany budżetu na 2014 rok,

 

Zmiany budżetu gminy na 2014 rok przedstawiają się następująco:

 

Po stronie dochodów:

 

bieżące

Rozdział 90001

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 z tytułu opłat za kanalizację

 

inwestycyjne

Rozdział 75412

- zwiększono plan o kwotę 5 916,00 zł - sprzedaż samochodu strażackiego z OSP Kamienica

 

 

Po stronie wydatków

 

Rozdział 70005

- zwiększono plan o kwotę 3 800,00 zł - wynagrodzenia i pochodne palaczy w budynkach komunalnych

Rozdział 75023

- zmniejszono plan o kwotę 86 347,00 zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu

(środki pochodzą z oszczędności z tyt. przebywania osób na zasiłkach chorobowych i macierzyńskich)

Rozdział 75412

- zwiększono plan Ochotniczych Straży pożarnych o kwotę 7 450,00 - zakupy wyposażenia

Rozdział 80104

- zmniejszono plan o kwotę 30 000,00 - wynagrodzenia i pochodne - z projektu unijnego „Razem w Przedszkolu”

Rozdział 80120

- zwiększono plan o kwotę - wynagrodzenia i pochodne - środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na nauczanie indywidualne

Rozdział 85206

- zmniejszono plan o kwotę 5 000,00 – wynagrodzenia z umów zleceń – pomoc społeczna – wspieranie rodziny

Rozdział 90001

- zwiększono plan o kwotę 30 000,00 – dopłata Gminy do ceny ścieków

Rozdział 90002

- zwiększono plan o kwotę 20 000,00 – opłata za wywóz odpadów komunalnych

Rozdział 90015

- zwiększono plan o kwotę 20 000,00 - środki przeznaczone na oświetlenie uliczne

Rozdział 90095

- zwiększono plan o kwotę 6 000,00 – zakup energii - fontanna

Rozdział 92605

- zwiększono plan o kwotę 885,00 - dotacja dla stowarzyszenia kultury fizycznej

majątkowe

 

Rozdział 80104

- zwiększono plan o kwotę 30 000,00 – zakup placu zabaw w Przedszkolu w Psarach

 

 Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień n/t zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie i jednogłośnie.

 

Członkowie Komisji zapoznali się z informacją o zmianach w planie finansowym budżetu Gminy Woźniki pomiędzy sesjami Rady.

 


 e) zmiany uchwały Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2014-2023,

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowany do zmian budżetowych również zaopiniowano pozytywnie i jednogłośnie.

 

 

Ponieważ więcej pytań i uwag nie było, Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała: Daria Nowaczyk

 

Przewodnicząca Komisji

Róża Zawiślak


Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2010 - 2014

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2014 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1687
07 listopada 2014 14:47 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2014 14:46 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2014 14:46 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::