GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

UCHWAŁA Nr 299/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Woźniki

Uchwała Nr 299/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23 listopada 2017 r.


w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy Woźniki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r., poz. 1610 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz.1817 z późn. zm.)


Rada Miejska w Woźnikach
uchwala, co następuje:


§ 1. 


Przyjąć  Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Woźniki na lata 2018 – 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr 275/XXII/2013 Rady Miejskiej  w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy Woźniki z dnia 25 marca 2013r.


§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2017 09:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 499
29 listopada 2017 09:17 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__plan_remontow_i_modernizacji_zasobu_mieszkaniowego.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2017 09:16 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__wieloletni_program_gospodarowania_mieszkaniowym_zasob em.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2017 09:16 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_299xxxi2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany